ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zero

Z IY1 R OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zero-, *zero*
Possible hiragana form: ぜろ
English-Thai: Longdo Dictionary
zero in on(verb, phrase) เน้นที่, มุ่งประเด็นไปที่ เช่น Scientists zero in on pancreatic cancer genes., Syn. focus on

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
zero(n) เลขศูนย์, See also: ศูนย์, เครื่องหมายศูนย์, เลขศูนย์, ระดับศูนย์, ค่าทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่ระหว่าง บวก และ ลบ, Syn. naught, nothing
zero(n) จุดต่ำสุด, Syn. nadir
zero(n) คนไร้ค่า (คำไม่เป็นทางการแสดงความดูถูก), See also: คนล้มเหลว, คนว่างเปล่า, Syn. nullity, oblivion
zero(vt) ปรับให้เป็นศูนย์, See also: เป็นศูนย์, ทำให้กลายเป็นศูนย์, ทำให้เป็นศูนย์
zero(adj) ซึ่งมีค่าเป็นศูนย์, See also: เป็นศูนย์
zero in(idm) เล็งปืนไปยัง
zero hour(n) เวลาเริ่มต้น, Syn. appointed hour, countdown
zero in on(phrv) เล็งปืนไปยัง, Syn. home in on, range on
zero in on(phrv) พุ่งตรงไปยัง
zero in on(phrv) มุ่งความสนใจไปยัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
zero(เซีย'โร) n.,adj. ศูนย์,เครื่องหมายศูนย์,เลขศูนย์ (0) vi. ปรับให้เป็นศูนย์,ทำให้กลายเป็นศูนย์,เล็งปืน, -Phr. (zero in เล็กปืน เล็งเป้า)
zero hourn. เวลาแห่งการเริ่มโจมตีทางทหาร,เวลาเริ่มต้น,วิกฤติกาล,เวลา 0 นาฬิกา
zero-sum(เซีย'โรซัม) adj. เกี่ยวกับการที่ฝ่ายได้รับประโยชน์จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสีย ประโยชน์
absolute zero(เคมีฟิสิคส์) อุณหภูมิต่ำสุดของสสาร, อุณหภูมิที่อนุภรคหยุดอยู่กันที่หรือจุดที่อยู่ใต้องศา Celsius 273 องศา lowest possible)
ground zeroจุดบนพื้นผิวโลกหรือน้ำที่ระเบิดปรมาณูระเบิด ตำแหน่งที่ลูกระเบิดปรมาณูระเบิด

English-Thai: Nontri Dictionary
zero(adj) ไม่มีอะไร,ว่างเปล่า,เป็นศูนย์,ไร้คุณค่า
zero(n) เลขศูนย์,ความว่างเปล่า,สิ่งไร้ค่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
zeroศูนย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
zero based budgetingการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
zero current pauseช่วงปลอดกระแส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
zero degree tooth; cuspless tooth; nonanatomic toothฟันไร้ปุ่ม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
zero divisor; divisor of zeroตัวหารของศูนย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
zero elementสมาชิกศูนย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
zero flagตัวบ่งชี้ค่าศูนย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
zero flagตัวบ่งชี้ค่าศูนย์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
zero level addressเลขที่อยู่ระดับศูนย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
zero matrix; null matrixเมทริกซ์ศูนย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Zero (The number)ศูนย์ (จำนวน) [TU Subject Heading]
Zero base budgetingการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ [เศรษฐศาสตร์]
Zero coupon bondพันธบัตรที่ไม่มีดอกเบี้ย [เศรษฐศาสตร์]
Zero Coupon Bondพันธบัตรที่ไม่จ่ายดอกเบี้ย, Example: พันธบัตรที่จะไม่จ่ายดอกเบี้ยตลอดอายุของ พันธบัตร ซึ่งอยู่ในระหว่าง 5-15 ปี ผู้ถือพันธบัตรในช่วงดังกล่าว จะไม่ได้รับดอกเบี้ย แต่เมื่อพันธบัติครบอายุแล้ว ผู้ถือพันธบัตรจะได้เงินคืนจำนวนมากกว่าเงินที่ซื้อพันธบัตรหลายเท่าตัว เงินได้ที่เพิ่มขึ้นถูกมองว่าเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน (Capital gain) มิใช่รายได้ในรูปดอกเบี้ย จึงได้รับผลประโยชน์โดยไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ พันธบัตรที่ไม่จ่ายดอกเบี้ยเกิดขึ้นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อ พ.ศ. 2524 และได้แพร่หลายออกไปยังประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่มีอัตราภาษีจากเงินได้ในรูปดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราภาษีที่ เรียกเก็บจากผลตอบแทนจากการลงทุน [สิ่งแวดล้อม]
Zero Dischargeการไม่ปล่อยของเสีย, ของเสียเป็นศูนย์, Example: 1) กระบวนการผลิตหรือบำบัดซึ่งขั้นตอนสุดท้ายไม่มีของเสียปล่อยออกมา สู่สิ่งแวดล้อมที่รองรับหรือเก็บกักสิ่งปฏิกูล 2) ถังหรือหลุมส้วมหรือที่จัดเตรียมไว้สำหรับการเก็บกักสิ่งปฏิกูล ได้แก่ ถังเกรอะ บ่อซึม ฯลฯ สิ่งปฏิกูล 3) ของเสียที่ขับถ่ายออกจากร่างกาย เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ 4) ที่ที่ใช้เก็บรวบรวมและกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ร่างกายขับออกมา โดยทำให้สิ่งปฏิกูลนั้นเกิดการสลายตัวจนหมดอันตราย ไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและเชื้อโรค และไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อสิ่งแวดล้อม ส้วมมีอยู่ 2 ระบบ คือ 1) ส้วมที่ไม่ใช้น้ำขับเคลื่อน หมายถึง ส้วมที่ไม่ต้องอาศัยน้ำเป็นตัวพาหรือตัวขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูลลงสู่ที่เก็บ กัก เช่น ส้วมหลุม ส้วมถังเท ฯลฯ 2) ส้วมทีใช้น้ำขับเคลื่อน หมายถึง ส้วมที่ต้องอาศัยน้ำเป็นตัวพาหรือตัวขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูลลงสู่ที่เก็บกัก เช่น ส้วมซึม บ่อซึม ฯลฯ [สิ่งแวดล้อม]
zero matrixเมทริกซ์ศูนย์, เมทริกซ์ที่มีสมาชิกทุกตัวเป็นศูนย์ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ 0 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
zero vectorเวกเตอร์ศูนย์, ดู null vector [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Zero-base budgetingงบประมาณฐานศูนย์ [TU Subject Heading]
Zero-Sum Gameเกมการแข่งขันที่มีผลรวมเป็นศูนย์, Example: สถานการณ์หรือกิจกรรมการแข่งขัน ที่ผลได้ของผู้เล่นคนหนึ่งจะเท่ากับผลเสียรวมกันของผู้เล่นคนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเลือกใช้กลวิธีใด ดังนั้นผลรวมของผลได้ และผลเสียของผู้ที่อยู่ในเกมการแข่งกันทั้งหมด จะเท่ากับศูนย์ในทุกทาง (ดู Game, Theory of) ได้มีนักวิชาการเปรียบเทียบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในเวทีต่างๆ กับเกมการแข่งขันที่มีผลรวมเป็นศูนย์ว่า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศมิใช่เกมที่มีผลรวมเป็นศูนย์เพื่อมิให้ประเทศ ผู้เข้าร่วมเจรจาตระหนักว่า การลดอุปสรรคทางการค้าให้แก่ประเทศอื่นมากกว่าที่ประเทศอื่นให้แก่ตนนั้น มิได้เป็นการเสียผลประโยชน์มากกว่าที่ตนได้รับเสมอไป ควรที่จะต้องนำผลประโยชน์อื่นๆ เข้ามาพิจารณาประกอบด้วย [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
zeroA good lawyer will always zero in on a key piece of evidence.
zeroCount from 10 down to zero.
zeroI'm a zero.
zeroIn the current slump, economic growth has fallen to zero percent.
zeroIt is ten degrees below zero now.
zeroIt was below zero this morning, but I cycled to school.
zeroIt was ten degrees below zero this morning.
zeroNobody got zero in that test.
zeroTax officials are zeroing in on income tax evasion.
zeroThe concept of zero sprang from the Hindu culture.
zeroThe new birth policy is aimed at achieving zero population growth.
zeroThermometers often go below zero.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศูนย์(n) zero
ศูนย์(n) zero, See also: nought, nil, cipher, Syn. ตัวเลข 0, Example: ในเลขฐานสิบ เราจะมีตัวเลขจาก 0 ถึง 9 ซึ่งมีค่าจากศูนย์ถึงเก้าโดยที่ค่าของตัวเลขถัดไปคือค่าสิบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้ความสนใจกับ ...[hai khwām sonjai kap …] (v, exp) EN: pay attention ; target ... ; focus on ... ; zero in on ...  FR: se préocupper de ... ; viser ... ; se focaliser sur ... ; accorder de l'intérêt à ... ; montrer de l'intérêt pour ...
หลักเมือง[lakmeūang] (n) EN: city pillar ; zero milestone of a city ; the center of the city
มุมศูนย์องศา[mum sūn ongsā] (n, exp) EN: null angle ; zero angle  FR: angle nul [m]
ศูนย์[sūn] (num) EN: zero ; nought ; nil ; cipher  FR: zéro [m]
สูญ[sūn] (n) EN: nought ; zero  FR: zéro [m]
ศูนย์สัมบูรณ์[sūn sambūn] (n, exp) EN: absolute zero  FR: zéro absolu [m]
ต่ำกว่าศูนย์องศา[tam kwā sūn ongsā] (xp) EN: below zero (degree)
อุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์[unhaphūm sūn sambūn] (n, exp) EN: absolute zero temperature  FR: température absolue [f]
๐ (ศูนย์)[sūn] (num) EN: 0 (zero)  FR: 0 (zéro)

CMU English Pronouncing Dictionary
ZERO Z IY1 R OW0
ZEROS Z IH1 R OW0 Z
ZERO'S Z IY1 R OW0 Z
ZEROED Z IY1 R OW0 D
ZEROES Z IY1 R OW0 Z
ZEROLI Z AH0 R OW1 L IY0
ZEROING Z IY1 R OW0 IH0 NG
ZEROUAL Z EH2 R UW0 AA1 L
ZERO-SUM Z IY1 R OW0 S AH2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
zero (v) zˈɪəʳrou (z i@1 r ou)
zeros (v) zˈɪəʳrouz (z i@1 r ou z)
zeroed (v) zˈɪəʳroud (z i@1 r ou d)
zeroing (v) zˈɪəʳrouɪŋ (z i@1 r ou i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] zero (same as 零), #26,893 [Add to Longdo]
零度[líng dù, ㄌㄧㄥˊ ㄉㄨˋ, ] zero degree, #33,771 [Add to Longdo]
零功率堆[líng gōng lǜ duī, ㄌㄧㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄌㄩˋ ㄉㄨㄟ, ] zero power reactor [Add to Longdo]
零曲率[líng qū lǜ, ㄌㄧㄥˊ ㄑㄩ ㄌㄩˋ, ] zero curvature; flat [Add to Longdo]
零等待状态[líng děng dài zhuàng tài, ㄌㄧㄥˊ ㄉㄥˇ ㄉㄞˋ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ, / ] zero wait state [Add to Longdo]
零距离[líng jù lí, ㄌㄧㄥˊ ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ, / ] zero distance; face-to-face [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Null {f} [math.] | Nullen {pl} | nicht Null | über Null | unter Null | mit Nullen auffüllen | führende Nullzero | zeros | non-zero | above zero | below zero | to zeroize | leading zero [Add to Longdo]
Null-Messungen {pl}zero measurements [Add to Longdo]
Nullabweichung {f}zero deviation [Add to Longdo]
Nulladresse {f}zero address [Add to Longdo]
Nulldivision {f}zero division [Add to Longdo]
Nulleichung {f}zero adjust [Add to Longdo]
Nullelement {n} [math.]zero element [Add to Longdo]
Nulllösung {f}zero option [Add to Longdo]
Nullmarkierung {f}zero mark [Add to Longdo]
Nullmatrix {f} [math.]zero matrix [Add to Longdo]
Nullmeridian {m} [geogr.]zero meridian [Add to Longdo]
Nullmethoden-Prüfstand {m}zero method test rig [Add to Longdo]
Nullprobe {f}zero sample [Add to Longdo]
Nullpunkt {m} | der absolute Nullpunktzero point; zero | absolute zero [Add to Longdo]
Nullpunktabweichung {f}zero error [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
zéro(numéro) ศูนย์, 0

Japanese-English: EDICT Dictionary
〇;○(iK)[かんすうじゼロ, kansuuji zero] (n) (See 漢数字) "kanji" zero [Add to Longdo]
○;〇(iK)[まる, maru] (n) (1) circle (sometimes used for zero); (2) (See ◎) (ant [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
アルティアハチハチゼロゼロ[aruteiahachihachizerozero] (n) {comp} Altair8800 [Add to Longdo]
グラウンドゼロ[guraundozero] (n) ground zero [Add to Longdo]
ゼロアドレス命令[ゼロアドレスめいれい, zeroadoresu meirei] (n) {comp} zero address instruction [Add to Longdo]
ゼロエミッション[zeroemisshon] (n) zero-emission [Add to Longdo]
ゼロクーポン債[ゼロクーポンさい, zeroku-pon sai] (n) zero coupon loan [Add to Longdo]
ゼログラフィー[zerogurafi-] (n) xerography [Add to Longdo]
ゼロゲーム[zeroge-mu] (n) zero game [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ゼロ[ぜろ, zero] zero [Add to Longdo]
ゼロアドレス命令[ぜろアドレスめいれい, zero adoresu meirei] zero address instruction [Add to Longdo]
ゼロサプレス機能[ぜろさぷれすきのう, zerosapuresukinou] zero suppression function [Add to Longdo]
ゼロ以外[ゼロいがい, zero igai] non-zero [Add to Longdo]
ゼロ行列[ゼロぎょうれつ, zero gyouretsu] zero matrix [Add to Longdo]
ゼロ充てん[ゼロあてん, zero aten] zerofill (vs) [Add to Longdo]
ゼロ番目[ゼロばんめい, zero banmei] zero argument [Add to Longdo]
ゼロ復帰記録[ぜろふっききろく, zerofukkikiroku] return-to-zero recording, RZ (abbr.) [Add to Longdo]
ゼロ抑制[ぜろよくせい, zeroyokusei] zero suppression [Add to Longdo]
ゼロ抑制機能[ぜろよくせいきのう, zeroyokuseikinou] zero suppression function [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 zero
   adj 1: indicating the absence of any or all units under
       consideration; "a zero score" [syn: {zero}, {0}]
   2: having no measurable or otherwise determinable value; "the
     goal is zero population growth"
   3: indicating an initial point or origin
   4: of or relating to the null set (a set with no members)
   n 1: a quantity of no importance; "it looked like nothing I had
      ever seen before"; "reduced to nil all the work we had
      done"; "we racked up a pathetic goose egg"; "it was all for
      naught"; "I didn't hear zilch about it" [syn: {nothing},
      {nil}, {nix}, {nada}, {null}, {aught}, {cipher}, {cypher},
      {goose egg}, {naught}, {zero}, {zilch}, {zip}, {zippo}]
   2: a mathematical element that when added to another number
     yields the same number [syn: {zero}, {0}, {nought}, {cipher},
     {cypher}]
   3: the point on a scale from which positive or negative
     numerical quantities can be measured [syn: {zero}, {zero
     point}]
   4: the sight setting that will cause a projectile to hit the
     center of the target with no wind blowing
   v 1: adjust (an instrument or device) to zero value
   2: adjust (as by firing under test conditions) the zero of (a
     gun); "He zeroed in his rifle at 200 yards" [syn: {zero},
     {zero in}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top