ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yield

Y IY1 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yield-, *yield*, yiel
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yield(n) การยินยอม, See also: การละทิ้ง, การยอมจำนน, การอนุญาต
yield(vt) ให้ผลผลิต, See also: ให้, ผลิต
yield(vt) ยอม, See also: ยอมแพ้, ยอมอ่อนข้อให้, ยอมจำนน
yield(vi) ถูกแทนที่ด้วย
yield(vi) โค้งงอ, See also: หัก
yield(vi) ยอมให้ไปก่อน (การจราจร)
yield(n) ผลผลิต, See also: ปริมาณผลผลิต
yield(n) ผลลัพธ์, See also: ผลที่ได้
yield to(phrv) ยินยอมตาม, See also: ยอมอ่อนข้อให้, ยอมให้ชนะ, Syn. give in to, give to
yield to(phrv) ยอมให้ (ความรู้สึกครอบงำ), Syn. give in to, give over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yield(ยีลดฺ) vt.,vi. ให้ผล,ผลิต,ให้,เกิด,ยอม,ยอมให้,ยอมจำนน,อ่อนข้อให้ n. การให้ผล,สิ่งที่เป็นผลขึ้น,ผล,ผลิตภัณฑ์,ประโยชน์ที่ได้รับ,ปริมาณผล, See also: yieldable adj. yielder n., Syn. furnish, produce
yielding(ยีล'ดิง) adj. ยอม,ยินยอม,ให้ผล, See also: yieldingly adv. yieldingness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
yield(n) ผลิตผล,การให้ผล,ผลผลิต,ประโยชน์,ผลิตภัณฑ์
yield(vi) ยอมแพ้,อ่อนข้อ,ยอมจำนน,ยอมให้
yield(vt) ผลิต,ทำให้เกิด,ให้ผล
yielding(adj) ยอมตาม,ยินยอม,ยอมให้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
yieldผลได้, รายได้เงินภาษี (หลังหักค่าจัดเก็บ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
yield๑. ยอม๒. ผลได้, ผลตอบแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
yield pointจุดคราก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
yield strengthความแรงคราก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
yield upon investmentผลตอบแทนจากการลงทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
yield, maturityผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
yield, nominalผลตอบแทนที่ระบุไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
yield of drainage basinyield of drainage basin, ผลผลิตน้ำท่าของลุ่มน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Yield Strengthกำลังคราก, Example: หน่วยแรงดึงที่วัสดุเริ่มยืดโดยไม่ต้องเพิ่ม แรงดึงขึ้นอีก [สิ่งแวดล้อม]
Yield-line analysisการวิเคราะห์แบบเยียลด์-ไลน์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yieldA 6% yield is guaranteed on the investment.
yieldAt last he yielded.
yieldDon't yield to any temptation.
yieldHe finally yielded to the request of his wife and bought a house.
yieldHe made every effort to avoid yielding to the temptation to start drinking again.
yieldHe will never yield to the pressure of a politician.
yieldHe yielded the castle to the enemy.
yieldHe yielded to her ardent wishes.
yieldHe yielded to my advice.
yieldHe yielded to pressure.
yieldHe yielded to temptation and took a drug.
yieldHe yields to nobody in love of music.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยอมให้(v) yield, See also: agree to let, agree to allow, Syn. ยอม, ยินยอมให้, Ant. ขัดใจ, Example: หากผมทำผิดจริงผมก็จะยอมให้บริษัทตัดเงินเดือน
ยกธง(v) surrender, See also: yield, give up, accept defeat, Syn. ยกธงขาว, ยอมแพ้, Example: เรื่องผู้หญิงนี่ผมต้องขอยกธงขาว, Notes: (สำนวน)
ยอมตาม(v) yield, See also: give way to, Syn. เออออห่อหมก, ตามใจ, Ant. ขัดขวาง, Example: เขาเป็นคนหัวอ่อน ยอมตามคนอื่นๆ ไม่ค่อยตั้งคำถามสงสัยเกี่ยวกับอะไรมากนัก
ยอมสยบ(v) surrender to, See also: yield to, Syn. ยอมศิโรราบ, Ant. อหังกา, Example: แม้วัยจะล่วงเลยมาถึงปีที่ 78 แล้ว แต่ใจของท่านก็ยังไม่ยอมสยบต่อการเมือง, Thai Definition: ยอมแพ้และอยู่ใต้อำนาจ
จำนนต่อเหตุผล(v) yield to superior logic, See also: surrender, yield, submit, listen to reason, Syn. จำนน, ยอม, ยอมจำนน, ยินยอม, Ant. ขัดขืน, Example: เขาต้องยอมจำนนต่อเหตุผล
ลง(v) yield, See also: give in, submit, Syn. ยอม
ลดราวาศอก(v) yield, Syn. อ่อนข้อ, ผ่อนปรน, Ant. แข็งกร้าว, Example: คนกลุ่มนี้ไม่เคยลดราวาศอกให้กับใคร แม้แต่พวกเดียวกันเอง
อ่อนข้อ(v) yield, See also: relent, submit, capitulate, make a concession, Syn. ยอม, ยอมตาม, ยินยอม, Example: นโยบายของรัฐบาลไทยแข็งกร้าวกับอินโดจีน แต่อ่อนข้อให้กับสหรัฐ, Thai Definition: ยอมอ่อนให้, ยอมผ่อนปรนให้
สามิภักดิ์(v) submit, See also: yield, Syn. สวามิภักดิ์, Example: ข้าศึกยังไม่ยอมสามิภักดิ์ต่อเรา, Thai Definition: ยอมตนหรือมอบตนอยู่ใต้อำนาจด้วยความเต็มใจ
ใจอ่อน(v) give in, See also: yield, comply, Syn. ขี้สงสาร, ยอมง่าย, Ant. ใจแข็ง, Example: เขาอยากทำโทษลูกแต่ลูกก็ช่างประจบจนเธอใจอ่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยผล[amnūay phon] (v, exp) EN: produce result ; give ; yield fruits  FR: produire des résultats
อนุโลมตาม[anulōm tām] (v) EN: bend ; follow ; yield and comply
แบ่งรับแบ่งสู้[baengrap-baengsū] (v) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement
ให้กำไร[hai kamrai] (v, exp) EN: yield profit
ให้ผล[hai phon] (v, exp) EN: give a result ; give an outcome ; produce fruit ; produce results ; yield a profit ; benefit  FR: donner des résultats
ให้ทาง[hai thāng] (v, exp) EN: yield right of way  FR: céder la priorité
ใจแข็ง[jaikhaeng] (adj) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable   FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
ใจอ่อน[jai-øn] (adj) EN: meek ; soft-hearted ; submissive ; weak ; sensitive ; yielding ; weak-willed  FR: sensible ; au coeur tendre ; doux
จำนน[jamnon] (v) EN: surrender ; yield ; submit  FR: se soumettre ; succomber
จำนนต่อเหตุผล[jamnon tø hētphon] (v, exp) EN: yield to superior logic ; surrender ; yield ; submit ; listen to reason

CMU English Pronouncing Dictionary
YIELD Y IY1 L D
YIELDS Y IY1 L D Z
YIELDED Y IY1 L D AH0 D
YIELDED Y IY1 L D IH0 D
YIELDING Y IY1 L D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yield (v) jˈiːld (y ii1 l d)
yields (v) jˈiːldz (y ii1 l d z)
yielded (v) jˈiːldɪd (y ii1 l d i d)
yielding (v) jˈiːldɪŋ (y ii1 l d i ng)
yieldingly (a) jˈɪəʳldɪŋliː (y i@1 l d i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
当量[dāng liàng, ㄉㄤ ㄌㄧㄤˋ, / ] yield, #32,674 [Add to Longdo]
比威力[bǐ wēi lì, ㄅㄧˇ ㄨㄟ ㄌㄧˋ, ] yield-to-weight ratio [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
出来高[できだか, dekidaka] TH: ผลที่ได้  EN: yield

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausbeute {f}; Ertrag {m}; Gewinn {m}; Ergiebigkeit {f} | Erträge {pl}; Gewinne {pl}yield | yields [Add to Longdo]
Bruchlinie {f}yield line [Add to Longdo]
Ertragsfunktion {f}yield functions [Add to Longdo]
Ertragsmanagement {n}yield management [Add to Longdo]
Streckgrenze {f}; Dehngrenze {f} {f}yield strength [Add to Longdo]
Umsatzrendite {f}yield on turnover; yield on sales [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きかん気;利かん気[きかんき, kikanki] (adj-na,n,adj-no) daring; unyielding [Add to Longdo]
しぶとい[shibutoi] (adj-i) tenacious; tough; enduring; dogged; headstrong; stubborn; obstinate; unyielding [Add to Longdo]
びくともしない[bikutomoshinai] (adj-i) (1) unperturbed; undaunted; retaining composure; (2) unyielding; not giving an inch [Add to Longdo]
ぷるぷる;プルプル[purupuru ; purupuru] (adv-to) (1) yielding, soft, elastic; (n,vs) (2) jiggle, bounce, slightly trembling [Add to Longdo]
イールド[i-rudo] (n) yield [Add to Longdo]
イールドカーブ[i-rudoka-bu] (n) yield curve [Add to Longdo]
イールドスプレッド[i-rudosupureddo] (n) yield spread [Add to Longdo]
カチンカチン[kachinkachin] (adj-na) (1) rock hard; stiff and unyielding (personality); (n) (2) clangor [Add to Longdo]
圧密降伏応力[あつみつこうふくおうりょく, atsumitsukoufukuouryoku] (n) consolidation yield stress [Add to Longdo]
凹む[へこむ, hekomu] (v5m) (1) to be dented; to be indented; to yield to; to give; to sink; to collapse; to cave in; (2) to be snubbed; to be overwhelmed; to feel down; to be forced to yield; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yield
   n 1: production of a certain amount [syn: {output}, {yield}]
   2: the income or profit arising from such transactions as the
     sale of land or other property; "the average return was about
     5%" [syn: {return}, {issue}, {take}, {takings}, {proceeds},
     {yield}, {payoff}]
   3: an amount of a product [syn: {yield}, {fruit}]
   4: the quantity of something (as a commodity) that is created
     (usually within a given period of time); "production was up
     in the second quarter" [syn: {output}, {yield}, {production}]
   v 1: be the cause or source of; "He gave me a lot of trouble";
      "Our meeting afforded much interesting information" [syn:
      {yield}, {give}, {afford}]
   2: end resistance, as under pressure or force; "The door yielded
     to repeated blows with a battering ram" [syn: {give way},
     {yield}]
   3: give or supply; "The cow brings in 5 liters of milk"; "This
     year's crop yielded 1,000 bushels of corn"; "The estate
     renders some revenue for the family" [syn: {render}, {yield},
     {return}, {give}, {generate}]
   4: give over; surrender or relinquish to the physical control of
     another [syn: {concede}, {yield}, {cede}, {grant}]
   5: give in, as to influence or pressure [syn: {yield}, {relent},
     {soften}] [ant: {remain firm}, {stand}]
   6: move in order to make room for someone for something; "The
     park gave way to a supermarket"; "`Move over,' he told the
     crowd" [syn: {move over}, {give way}, {give}, {ease up},
     {yield}]
   7: cause to happen or be responsible for; "His two singles gave
     the team the victory" [syn: {give}, {yield}]
   8: be willing to concede; "I grant you this much" [syn:
     {concede}, {yield}, {grant}]
   9: be fatally overwhelmed [syn: {succumb}, {yield}] [ant: {come
     through}, {make it}, {pull round}, {pull through}, {survive}]
   10: bring in; "interest-bearing accounts"; "How much does this
     savings certificate pay annually?" [syn: {yield}, {pay},
     {bear}]
   11: be flexible under stress of physical force; "This material
     doesn't give" [syn: {give}, {yield}]
   12: cease opposition; stop fighting
   13: consent reluctantly [syn: {yield}, {give in}, {succumb},
     {knuckle under}, {buckle under}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top