ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yet

Y EH1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yet-, *yet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yet(adv) ตราบจนกระทั่งบัดนี้
yet(adv) ขณะนี้, See also: เดี๋ยวนี้, บัดนี้
yet(adv) ยัง, See also: ยังคง, ยิ่งกว่านั้น
yet(conj) ถึงอย่างนั้น, See also: อย่างไรก็ตาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yet(เยท) adv. ยัง,ยังคง,กระนั้น,เช่นเดิม,ซ้ำ,เดี๋ยวนี้,ไม่ชักช้า,แล้ว,เรียบร้อย,นอกจากนั้น,นอกไปกว่านี้,อย่างก็ตาม conj. แม้กระนั้น,กระนั้น
yeti(เยท'ที) n. มนุษย์หิมะ., Syn. Abominable Snowman
gayety(เก'อิที) n. ดูgaiety -pl. gayeties

English-Thai: Nontri Dictionary
yet(adv) ยัง,เดี๋ยวนี้,กระนั้น,แล้ว,เรียบร้อย,อย่างไรก็ตาม
yet(con) ถึงกระนั้นก็ดี,จนกระทั่งบัดนี้,แม้กระนั้น
gayety(n) ความสนุกสนาน,ความร่าเริง,ความเบิกบาน,ความรื่นเริง
layette(n) ของใช้สำหรับเด็กแรกเกิด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tomainia may yet win.โทไมเนีย ก็จะชนะ The Great Dictator (1940)
Little do you know and yet it's trueเล็ก ๆ น้อย ๆ คุณจะรู้และมันยัง เป็นความจริง Pinocchio (1940)
You knew it. You knew that she wore it, and yet you deliberately suggested I wear it.คุณรู้อยู่ว่าหล่อนเคยสวมชุดนี้ เเต่คุณก็จงใจแนะนําให้ฉันใส่มัน Rebecca (1940)
He claimed he was at the movies, yet he couldn't remember the names of the films he saw or who played in them.เขาอ้างว่าเขาเป็นที่ภาพยนตร์ แต่เขาไม่สามารถจำชื่อของภาพยนตร์ที่เขาเห็นหรือผู้ที่เล่นในพวกเขา 12 Angry Men (1957)
It was noon when I hooked him, and I have not yet seen him.มันเป็นเวลาเที่ยงวันเมื่อฉันติด ยาเสพติดเขา และฉันยังไม่ได้เห็นเขา The Old Man and the Sea (1958)
No not yet but he's in very good hands.ยัง ยังหรอก... ...แต่มันมีคนดูแลอย่างดีมาก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
-And yet as you see we are defenseless.คงเห็นเเล้วเราป้องกันตัวเองไม่ได้ Beneath the Planet of the Apes (1970)
There is neither speech nor language, yet His voice is heard among them.จักไม่มีคําพูด หรือภาษาใด ๆ เเต่สุรเสียงพระองค์จะดังก้อง Beneath the Planet of the Apes (1970)
The quickest transportation Yet known to Man Is none other thanการขนส่งที่เร็วที่สุดที่มนุษย์รู้จัก ไม่มีอะไรมากไปกว่า The Little Prince (1974)
A delicious bum, solid yet bouncyก้นอันบอบบางแถมยังอวบอั๋น Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We have not yet decided on the winner's prize for the best bottomเราไม่มียังรางวัลของผู้ชนะ on the เด็ดขาด ... ...ด้วยเจตนาที่ดีที่สุดข้างล่าง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
No, and I ain't three foot two yet either.แน่นอนสิ ไอ้พวกตัวเตี้ยนั่นก็ด้วย Phantasm (1979)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yetAccording to the vice president, the company has yet to receive a contract from a foreign company.
yetActually, I haven't gotten any letters yet.
yet"Ah, this is my idiot son Takashi" "Eh-er, yes. (The late) Takashi, right?" "Fuusy, he isn't dead yet! Probably."
yetAnd yet he could pass the exam.
yetAnd yet, in the "real adult world" there are a lot of competitions.
yetAnd yet the large blocks of stone are fitted together so closely that you cannot put in the point of a knife between them.
yetAre you through yet?
yetAs far as I know, he has not arrived yet.
yetAs yet, everything has been going well.
yetAs yet he has not succeeded.
yetAs yet, I have not completed the sweater.
yetAs yet, I have not completed the work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยัง(adv) still, See also: yet, Example: รัฐบาลยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่าจะแก้ปัญหาให้พวกเขาได้อย่างไร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนดิบ[khon dip] (x) EN: a person not yet become a monk ; a man who has never entered the priesthood
กินข้าวหรือยัง[kinkhāo reū yang] (v, exp) EN: did you eat yet ? ; have you eaten ?
กระนั้นก็ดี[kranan kødī] (x) EN: however ; yet
แล้วหรือยัง[... laēo reū yang] (x) EN: ... yet ?  FR: ... ou pas encore ? ; ... déjà ou non ... ?
มะข่วง[makhūang] (n) EN: Zanthoxylum rhetsa ; indian ivy-rue ; kayetana   FR: Zanthoxylum rhetsa
มนุษย์หิมะ[manut hima] (n, exp) EN: abominable Snowman ; yeti  FR: abominable homme des neiges [m] ; yéti [m]
เพียงแต่[phīeng tāe] (conj) EN: but ; except ; only ; yet ; nevertheless
โพลีเอทิลีน[phōlī-ēthilīn] (n) EN: polyethylene (PE)  FR: polyéthylène (PE) [m]
หรือยัง[reū yang] (x) EN: or not yet  FR: ou pas encore ? ; ou non ?
ยัง[yang] (adv) EN: still ; yet  FR: toujours ; encore

CMU English Pronouncing Dictionary
YET Y EH1 T
YETI Y EH1 T IY0
YETT Y EH1 T
YETTA Y EH1 T AH0
YETMAN Y EH1 T M AH0 N
YETTER Y EH1 T ER0
YETNIKOFF Y EH1 T N IH0 K AO0 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yet (a) jɛt (y e t)
yeti (n) jˈɛtiː (y e1 t ii)
yetis (n) jˈɛtɪz (y e1 t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雪人[xuě rén, ㄒㄩㄝˇ ㄖㄣˊ, ] yeti, #23,153 [Add to Longdo]
又一次[yòu yī cì, ㄧㄡˋ ㄧ ㄘˋ, ] yet again; once again; once more [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Yeti {m}yeti [Add to Longdo]
Yetapatyrann {m} [ornith.]Streamer-tailed Tyrant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PET[ペット, petto] (n) (1) polyethylene terephthalate; PET; (2) positron emission tomography; PET [Add to Longdo]
その癖;其の癖[そのくせ, sonokuse] (conj) (uk) and yet; even so; nonetheless; for all that [Add to Longdo]
それでいて[soredeite] (conj) and yet; despite (all) that; (P) [Add to Longdo]
それなのに[sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
だが(P);ですが(P)[daga (P); desuga (P)] (conj) but; however; (and) yet; nevertheless; still; for all that; (P) [Add to Longdo]
でも[demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) [Add to Longdo]
なのに[nanoni] (conj) (See それなのに) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
のに[noni] (prt) (1) although; when; and yet; despite this; in spite of; even though; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that; (2) while; (3) if only; I wish; (4) I tell you; you should do; (5) in order to; (P) [Add to Longdo]
まだまだこれから[madamadakorekara] (exp) it's not over yet; you haven't seen anything yet; it's not over until the fat lady sings; it's too soon to tell; we're not out of the woods; (P) [Add to Longdo]
イエティ;イェティー[ietei ; ietei-] (n) (See 雪男) yeti; abominable snowman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yet
   adv 1: up to the present time; "I have yet to see the results";
       "details are yet to be worked out"
   2: used in negative statement to describe a situation that has
     existed up to this point or up to the present time; "So far
     he hasn't called"; "the sun isn't up yet" [syn: {so far},
     {thus far}, {up to now}, {hitherto}, {heretofore}, {as yet},
     {yet}, {til now}, {until now}]
   3: to a greater degree or extent; used with comparisons; "looked
     sick and felt even worse"; "an even (or still) more
     interesting problem"; "still another problem must be solved";
     "a yet sadder tale" [syn: {even}, {yet}, {still}]
   4: within an indefinite time or at an unspecified future time;
     "he longed for the flowers that were yet to show themselves";
     "sooner or later you will have to face the facts"; "in time
     they came to accept the harsh reality" [syn: {yet}, {in
     time}]
   5: used after a superlative; "this is the best so far"; "the
     largest drug bust yet" [syn: {so far}, {yet}]
   6: despite anything to the contrary (usually following a
     concession); "although I'm a little afraid, however I'd like
     to try it"; "while we disliked each other, nevertheless we
     agreed"; "he was a stern yet fair master"; "granted that it
     is dangerous, all the same I still want to go" [syn:
     {however}, {nevertheless}, {withal}, {still}, {yet}, {all the
     same}, {even so}, {nonetheless}, {notwithstanding}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top