ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yawn

Y AO1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yawn-, *yawn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yawn(sl) คนหรือสิ่งที่น่าเบื่อมาก
yawn(vi) หาว, See also: หาวนอน, อ้าปากกว้าง
yawn(vt) พูดขณะกำลังหาว
yawn(vi) เปิดช่องหรือรูให้กว้าง
yawn(n) การหาว, See also: การหาวนอน, การอ้าปากกว้าง
yawn(n) คนหรือเรื่องที่น่าเบื่อ
yawner(n) คนหรือเรื่องที่น่าเบื่อ
yawner(n) ผู้หาว, See also: ผู้หาวนอน, ผู้อ้าปากกว้าง
yawning(adj) ซึ่งหาว, See also: ซึ่งอ้าปากกว้าง, Syn. open

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yawn(ยอน) vi.,n. (การ) หาว,หาวนอนอ้าปากกว้าง,รูเปิด,ช่อง,ช่องแตกร้าว, See also: yawner n., Syn. gape
yawning(ยอน'นิง) adj. หาว,หาวปาก,อ้าปากกว้าง,เปิดกว้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
yawn(n) การหาว,การอ้าปากค้าง,ช่อง,รอยแตก
yawn(vi) หาว,อ้าปากค้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
yawning; oscedo; oscitationการหาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yawnBeing bored, the audience began to yawn.
yawnCover your mouth when you cough, sneeze, or yawn.
yawnEvery time I looked at him, he was yawning.
yawnHe gave a big yawn!
yawnHe yawned heavily.
yawnHe yawned widely.
yawnI suppressed a yawn.
yawnThey were all so tired that they could do nothing but yawn.
yawnWe yawn when sleepy or bored.
yawnWe yawn when we are short of oxygen.
yawnYawn a big long yawn.
yawnYou should have seen yourself, yawning all through the meeting.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาว(v) yawn, Syn. หาวนอน, Example: ฉันเริ่มหาวติดกันหลายครั้ง เพราะรอนานเกินไป, Thai Definition: กิริยาที่สูดลมเข้าแล้วระบายลมออกทางปากเมื่อเวลาง่วงนอน
งาบๆ(adv) gapingly, See also: yawningly, Syn. พะงาบๆ, Example: ปลาอ้าปากงาบๆ อยู่ในกะละมังทั้งๆ ที่ถูกตัดไปแล้วครึ่งตัว, Thai Definition: อาการที่อ้าปากแล้วหุบเข้าช้าๆ (เป็นอาการของคนและสัตว์ที่จวนจะตาย)
หวอด(adv) yawn, Syn. หาวดังๆ, Example: ถึงจะหาวหวอดยังไงฉันก็ยังไม่ยอมนอน
หาวนอน(v) yawn, See also: be drowsy, feel sleepy, Syn. ง่วงเหงาหาวนอน, Example: พอหนังจบเด็กๆ ก็พากันหาวนอนกันเป็นแถว, Thai Definition: หาวเพราะง่วงนอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาว[hāo] (v) EN: yawn  FR: bâiller

CMU English Pronouncing Dictionary
YAWN Y AO1 N
YAWNS Y AO1 N Z
YAWNED Y AO1 N D
YAWNER Y AO1 N ER0
YAWNING Y AO1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yawn (v) jˈɔːn (y oo1 n)
yawns (v) jˈɔːnz (y oo1 n z)
yawned (v) jˈɔːnd (y oo1 n d)
yawning (v) jˈɔːnɪŋ (y oo1 n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈欠[hā qiàn, ㄏㄚ ㄑㄧㄢˋ, ] yawn, #30,580 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
噛み殺す;噛殺す;かみ殺す[かみころす, kamikorosu] (v5s,vt) (1) to stifle a smile, yawn, etc.; (2) to bite to death [Add to Longdo]
欠伸(P);欠[あくび(P);けんしん(欠伸), akubi (P); kenshin ( akubi )] (n) (uk) yawn; yawning (and stretching); (P) [Add to Longdo]
生欠伸[なまあくび, namaakubi] (n) slight yawn [Add to Longdo]
大欠伸;大あくび[おおあくび, ooakubi] (n) big yawn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yawn
   n 1: an involuntary intake of breath through a wide open mouth;
      usually triggered by fatigue or boredom; "he could not
      suppress a yawn"; "the yawning in the audience told him it
      was time to stop"; "he apologized for his oscitancy" [syn:
      {yawn}, {yawning}, {oscitance}, {oscitancy}]
   v 1: utter a yawn, as from lack of oxygen or when one is tired;
      "The child yawned during the long performance"
   2: be wide open; "the deep gaping canyon" [syn: {gape}, {yawn},
     {yaw}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top