ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wrong

R AO1 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wrong-, *wrong*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wrong(adj) ผิด, See also: ผิดพลาด, ไม่ถูกต้อง, Syn. erroneous, inaccurate, incorrect, Ant. accurate, correct
wrong(adj) ผิดปกติ
wrong(adv) อย่างผิดพลาด, See also: อย่างไม่ถูกต้อง
wrong(n) สิ่งที่ผิด, See also: สิ่งที่ไม่ดี, ความผิด, ความไม่ดี
wronger(n) ผู้ผิดพลาด, See also: ผู้ทำไม่ถูกต้อง
wrongly(adv) อย่างผิดพลาด, Syn. unfairly, wrongfully, badly, unjustifiably
wrongful(adj) ซึ่งไม่ถูกต้อง, See also: ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย, Syn. illegal, illicit, unlawful, Ant. legal, lawful
wrongful(adj) ซึ่งไม่ยุติธรรม, Syn. unfair, unjust, partial, Ant. fair, just, impartial
wrongdoer(n) ผู้กระทำผิดศีลธรรม, See also: ผู้ละเมิดกฎหมาย, Syn. evildoer, malefactor, sinner
wrongness(n) ความผิดพลาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wrong(รอง) adj.,adv.,n. (สิ่งที่) ผิด,ผิดพลาด,ไม่ถูกต้อง,ไม่เป็นความจริง,ไม่เหมาะสม,ไม่ปกติ,ประหลาด,ชอบกล,พิกล,ไม่สมควร,อยุติธรรม,ผิดศีลธรรม,เสีย,ไม่ยุติธรรม vt. กระทำผิด ใส่ร้าย ประทุษร้าย ละเมิด, See also: wronger n. wrongly adv. wrongness n.
wrong fontตัวตะกั่วที่ไม่ได้ขนาดหรือไม่ได้ที่
wrong-headed(รอง'เฮดดิด) adj. ดื้อรั้น,หัวดื้อ,ยืนหยัดในความคิดที่ผิด, See also: wrong-headedness n.
wrongdoer(รอง'ดูเออะ) n. ผู้กระทำผิด,ผู้ละเมิดกฎหมาย, Syn. sinner, miscreant
wrongdoing(รอง'ดูอิง) n. การกระทำผิด,เรื่องชั่ว,การกระทำผิดศีลธรรม, Syn. miscreance
wrongful(รอง'ฟูล) adj. ผิดล ไม่ยุติธรรม,ไม่ถูกต้อง,ผิดศีลธรรม,ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, See also: wrongfully adv. wrongfulness n.
wrongheaded(รอง'เฮดดิด) adj. ดื้อรั้น,หัวดื้อ,ยืนหยัดในความคิดที่ผิด, See also: wrong-headedness n.
wrongous(รอง'เกิส) adj. ผิด,ไม่ถูกต้อง,ผิดกฎหมาย, Syn. unjust, illegal, wrongful

English-Thai: Nontri Dictionary
wrong(adj) ผิด,เข้าใจผิด,ไม่เป็นธรรม,ไม่เหมาะสม
wrong(n) ความผิด,ความชั่ว,ความอยุติธรรม,การใส่ร้ายผู้อื่น
wrong(vt) กระทำผิดต่อ,ทำผิดพลาด,ละเมิด,ใส่ร้าย,ประทุษร้าย
wrongful(adj) ผิดพลาด,ไม่ยุติธรรม,ผิดกฎหมาย,ไม่ถูกต้อง,ผิดศีลธรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wrongการกระทำผิด, การกระทำที่มิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongdoerผู้กระทำผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongful abstractionการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริต (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongful actการละเมิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongful conductการประพฤติมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongful dismissalการให้ออกจากงานโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongful interference with goodsทำให้เสียทรัพย์, ทำให้ทรัพย์เสียหายโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongfullyโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wrongผิด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's wrong with you? Don't be foolhardy.ไม่รู้หรอว่าคุณผิดอะไร ถึงจะทำแบบนั้น The Great Dictator (1940)
They're the wrong things that seem right at the time.มันกำลังสิ่งที่ผิดที่ดูเหมือน ถูกต้อง Pinocchio (1940)
But, uh, even though the right things may seem wrong sometimes, uh, sometimes the, the wrong things may be right at the wrong time.ในเวลา แต่เอ่อแม้ว่า สิ่งที่ถูกต้องอาจจะดูเหมือนไม่ ถูกต้องบางครั้งเอ่อ บางครั้งสิ่งที่ไม่ถูกต้อง Pinocchio (1940)
Hmm, put it in the wrong end.อืมใส่ไว้ในปลายผิด Pinocchio (1940)
I've threaded it up wrong as usual or something.ผมคงใส่มันผิดอีกเเล้วน่ะ Rebecca (1940)
Oh, and I know what was wrong with that introduction.อ้อ เมื่อกี้เเนะนําตัวผมพลาดไปนิด Rebecca (1940)
- What was wrong with her?- หล่อนเป็นโรคอะไรครับ Rebecca (1940)
Maybe this is an idea. It seems to me that it's up to us to convince this gentleman that he's wrong and we're right.อาจจะเป็นความคิดที่ มันดูเหมือนว่าฉันว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเราที่จะโน้มน้าวให้สุภาพบุรุษนี้ 12 Angry Men (1957)
- I could be wrong but...- ฉันอาจจะผิด แต่ ... 12 Angry Men (1957)
- She saw him do it, the wrong way.- She saw him do it, the wrong way. 12 Angry Men (1957)
Wrong voltage.นั่นคือสิ่งที่ฉันสุนัขจิ้งจอก Help! (1965)
(Bang) It's the wrong plug...มันคือปลั๊กที่ไม่ถูกต้อง Help! (1965)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wrongAdmitting what he says, I still think that he is in the wrong.
wrongAdmitting what you say, I still think he is wrong.
wrongAdmitting what you say, I still think that you were wrong.
wrongAdmitting what you say, I still think you are in the wrong.
wrongAdmitting what you say, I still think you are wrong.
wrongA little reflection will make you realize you are wrong.
wrongA little reflection will show you that you are wrong.
wrongAll but you are wrong.
wrongAll our plans went wrong.
wrongAll the answers to this question were wrong.
wrongAll the answer to this question were wrong.
wrongAll things considered, we cannot say that he is wrong.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิจฉาวายามะ(n) wrong effort, See also: wrong attempt, wrong perserverance, Syn. ความพยายามผิด, Ant. สัมมาวายามะ, Notes: (บาลี)
มิจฉาสมาธิ(n) wrong concentration, See also: wrong will/determination, Syn. ความตั้งใจผิด, Ant. สัมมาสมาธิ
มิจฉาวาจา(n) wrong saying or language, See also: wrong utterance or speech, Ant. สัมมาวาจา, Example: เขาอาศัยมิจฉาวาจาในการหาเสียง, Thai Definition: การเจรจาถ้อยคำผิด, ประพฤติวจีทุจริต, Notes: (บาลี)
มิจฉาสติ(n) wrong conscience, See also: wrong meditation, Syn. ความระลึกในทางผิด, Ant. สัมมาสติ, Notes: (บาลี)
มิจฉาวาจา(n) wrong saying or language, See also: wrong utterance or speech, Ant. สัมมาวาจา, Example: เขาอาศัยมิจฉาวาจาในการหาเสียง, Thai Definition: การเจรจาถ้อยคำผิด, ประพฤติวจีทุจริต, Notes: (บาลี)
มิจฉาวายามะ(n) wrong effort, See also: wrong attempt, wrong perseverance, Syn. ความพยายามผิด, Ant. สัมมาวายามะ, Notes: (บาลี)
มิจฉาสติ(n) wrong conscience, See also: wrong meditation, Syn. ความระลึกในทางผิด, Ant. สัมมาสติ, Notes: (บาลี)
มิจฉาสมาธิ(n) wrong concentration, See also: wrong will/determination, Syn. ความตั้งใจผิด, Ant. สัมมาสมาธิ
โดยมิชอบ(adv) improperly, See also: wrongfully, Syn. โดยไม่ถูกต้อง, Ant. โดยชอบ, Example: เธอต่อสู้แย่งชิงสิ่งนี้มาโดยมิชอบ
บาปกรรม(n) sin, See also: wrong-doing, Syn. อกุศลกรรม, บาป, Ant. กุศลกรรม, Example: ผู้ร้ายสมัยนี้ไม่กลัวบาปกรรม เพราะบังอาจขโมยของศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชา, Thai Definition: การกระทำผิดหลักคำสอนหรือข้อห้ามในศาสนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาป[bāp] (n) EN: sin ; vice ; wrong-doing ; bad karma  FR: péché [m] ; faute [f] ; mauvaise action [f]
ใช้ในทางที่ผิด[chai nai thāng thī phit] (v, exp) EN: use wrongly ; abuse
เดาผิด[dao phit] (v, exp) EN: guess wrong  FR: mal estimer
เดียงสา[dīengsā] (v) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong  FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
เห็นกงจักรเป็นดอกบัว[hen kongjak pen døkbūa] (xp) EN: mistake wrong for right
เจ้าทุกข์[jao thuk] (n, exp) EN: wronged party ; injured party ; complainant ; victim
กรรม[kam] (n) EN: sin ; misdeeds ; wrong-doing ; badness ; transgression ; wickedness ; misfortune  FR: mauvaise action [f]
การกระทำในทางที่ไม่ถูกต้อง[kān kratham nai thāng thī mai thūktǿng] (n, exp) EN: wrongdoing
การรู้ตัวว่าเป็นความผิด[kān rūtūa wā pen khwāmphit] (n, exp) EN: knowledge of wrongdoing
การทำละเมิด[kān tham lamoēt] (n, exp) EN: civil wrong

CMU English Pronouncing Dictionary
WRONG R AO1 NG
WRONGS R AO1 NG Z
WRONGLY R AO1 NG L IY0
WRONGED R AO1 NG D
WRONGFUL R AO1 NG F AH0 L
WRONGDOER R AO1 NG D UW1 ER0
WRONGDOERS R AO1 NG D UW1 ER0 Z
WRONGDOING R AO1 NG D UW0 IH0 NG
WRONGFULLY R AO1 NG F AH0 L IY0
WRONGDOINGS R AO0 NG D UW1 IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wrong (v) rˈɒŋ (r o1 ng)
wrongs (v) rˈɒŋz (r o1 ng z)
wronged (v) rˈɒŋd (r o1 ng d)
wrongly (a) rˈɒŋliː (r o1 ng l ii)
wrongful (j) rˈɒŋfəl (r o1 ng f @ l)
wronging (v) rˈɒŋɪŋ (r o1 ng i ng)
wrongdoer (n) rˈɒŋduːər (r o1 ng d uu @ r)
wrongdoers (n) rˈɒŋduːəz (r o1 ng d uu @ z)
wrongdoing (n) rˈɒŋduːɪŋ (r o1 ng d uu i ng)
wrongfully (a) rˈɒŋfəliː (r o1 ng f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
渎职[dú zhí, ㄉㄨˊ ㄓˊ, / ] wrongdoing; failure to do one's duty, #18,496 [Add to Longdo]
白字[bái zì, ㄅㄞˊ ㄗˋ, ] wrongly written and mispronounced character, #56,734 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abweg {m} | Abwege {pl}wrong way | wrong ways [Add to Longdo]
Fehldiagnose {f}wrong diagnosis [Add to Longdo]
Fehlentscheidung {f}wrong decision; mistake [Add to Longdo]
Fehlschluss {m} | Fehlschlüsse {pl}wrong conclusion | wrong conclusions [Add to Longdo]
Tort {m} | jdm. einen Tort antunwrong | to do sb. wrong [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手つき;お手付き;御手付き[おてつき, otetsuki] (n) (1) touching a wrong card; (2) making a mistress of a servant; mistress (who is one's servant) [Add to Longdo]
けじめ[kejime] (n) distinction (between right and wrong); (P) [Add to Longdo]
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp,v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age [Add to Longdo]
どうかしたのか;どうかしたのですか;どうかしたんですか[doukashitanoka ; doukashitanodesuka ; doukashitandesuka] (exp) is something up?; is something wrong? [Add to Longdo]
どうしたの;どうしたん[doushitano ; doushitan] (adj-f) what's the matter?; what's wrong? [Add to Longdo]
なんでよつ;なんでよっ[nandeyotsu ; nandeyotsu] (adv) Why?; Why not?; What for?; What's wrong? [Add to Longdo]
トンデモ[tondemo] (exp) (slang) ridiculous; outrageous; obviously wrong [Add to Longdo]
マーフィーの法則[マーフィーのほうそく, ma-fi-nohousoku] (n) Murphy's Law ("Whatever can go wrong, will go wrong") [Add to Longdo]
悪い(P);惡い(oK);惡るい(oK)[わるい, warui] (adj-i) (1) bad; poor; inferior; (2) evil; sinful; (3) unprofitable; unbeneficial; (4) at fault; to blame; in the wrong; (5) sorry; (P) [Add to Longdo]
悪しからず(P);不悪[あしからず, ashikarazu] (adv) don't get me wrong, but ...; I'm sorry; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wrong
   adv 1: in an inaccurate manner; "he decided to reveal the
       details only after other sources had reported them
       incorrectly"; "she guessed wrong" [syn: {incorrectly},
       {wrongly}, {wrong}] [ant: {aright}, {correctly}, {right}]
   adj 1: not correct; not in conformity with fact or truth; "an
       incorrect calculation"; "the report in the paper is
       wrong"; "your information is wrong"; "the clock showed
       the wrong time"; "found themselves on the wrong road";
       "based on the wrong assumptions" [syn: {incorrect},
       {wrong}] [ant: {correct}, {right}]
   2: contrary to conscience or morality or law; "it is wrong for
     the rich to take advantage of the poor"; "cheating is wrong";
     "it is wrong to lie" [ant: {right}]
   3: not appropriate for a purpose or occasion; "said all the
     wrong things" [syn: {improper}, {wrong}]
   4: not functioning properly; "something is amiss"; "has gone
     completely haywire"; "something is wrong with the engine"
     [syn: {amiss(p)}, {awry(p)}, {haywire}, {wrong(p)}]
   5: based on or acting or judging in error; "it is wrong to think
     that way" [ant: {correct}, {right}]
   6: not in accord with established usage or procedure; "the wrong
     medicine"; "the wrong way to shuck clams"; "it is incorrect
     for a policeman to accept gifts" [syn: {wrong}, {incorrect}]
   7: used of the side of cloth or clothing intended to face
     inward; "socks worn wrong side out"
   8: badly timed; "an ill-timed intervention"; "you think my
     intrusion unseasonable"; "an untimely remark"; "it was the
     wrong moment for a joke" [syn: {ill-timed}, {unseasonable},
     {untimely}, {wrong}]
   9: characterized by errors; not agreeing with a model or not
     following established rules; "he submitted a faulty report";
     "an incorrect transcription"; the wrong side of the road"
     [syn: {faulty}, {incorrect}, {wrong}]
   n 1: that which is contrary to the principles of justice or law;
      "he feels that you are in the wrong" [syn: {wrong},
      {wrongfulness}] [ant: {right}, {rightfulness}]
   2: any harm or injury resulting from a violation of a legal
     right [syn: {wrong}, {legal injury}, {damage}]
   v 1: treat unjustly; do wrong to [ant: {compensate}, {correct},
      {redress}, {right}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 w.
 
 1. (kıs.) week, west, weight, wide, width, wife, with, word, wrong.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top