ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wrath

R AE1 TH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wrath-, *wrath*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wrath(n) ความโกรธเคือง, See also: ความแค้น, ความโมโห, ความฉุนเฉียว, การมีโทสะ, Syn. anger, fury, rage, Ant. affection, fondness, love
wrath(adj) โกรธจัด (คำโบราณและทางวรรณคดี), See also: โกรธแค้น, โมโหจัด, โกรธเกรี้ยว
wrathy(adj) โกรธมาก, See also: โมโหถึงขีดสุด, โกรธจัด, โกรธเกรี้ยว, Syn. ireful, irate, wroth
wrathful(adj) โกรธมาก, See also: โมโหถึงขีดสุด, โกรธจัด, โกรธเกรี้ยว, Syn. ireful, irate, wroth

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wrath(รอธ'แรธ,ราธ) n. ความโกรธเคือง,ความกริ้วโกรธ,ความโมโห,ความแก้แค้น adj. โกรธเคือง,กริ้วโกรธ, Syn. anger, rage, fury
wrathful(รอธ'ฟูล,ราธ'ฟูล) adj. โกรธเคือง,กริ้วโกรธ,โมโห, See also: wrathfulness n. wrathfully adv., Syn. furious, angry
wrathy(รอธ'ธี,ราธ'ธี,แรธ'ธี) adj. โกรธเคือง,กริ้วโกรธ,โมโห, See also: wrathily adv. wrathiness n., Syn. wrathful, angry

English-Thai: Nontri Dictionary
wrath(n) ความโกรธเคือง,ความโมโห,ความกริ้ว,ความแค้น
wrathful(adj) โกรธเคือง,กริ้ว,โมโห,แค้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wrathบันดาลโทสะอย่างแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wrathA soft answer turneth away wrath.
wrathHe recently had the bad luck to incur his boss' wrath and got sent out to work in the boondocks.
wrathMy wrath shall far exceed the love I ever bore.
wrathThey called down the wrath of God upon the heads of their enemies.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโกรธ(n) anger, See also: wrath, rage, indignation, fury, Syn. ความขุ่นเคือง, ความโกรธเคือง, Example: ความโกรธเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตใต้สำนึก, Thai Definition: ความขุ่นเคืองใจอย่างแรง
ความโกรธเคือง(n) anger, See also: wrath, rage, indignation, fury, Syn. ความโกรธ, ความขุ่นเคือง, ความขัดเคือง, Example: เหตุการณ์ดังกล่าวข่าวว่าสร้างความโกรธเคืองแก่รัฐมนตรีหนุ่มผู้นี้เป็นอย่างมาก, Thai Definition: ความรู้สึกไม่พอใจ
ความโกรธแค้น(n) wrath, See also: anger, rage, indignation, fury, Syn. ความโกรธ, ความแค้น, Example: ความโกรธแค้นของประชาชนถึงจุดระเบิด, Thai Definition: ความไม่พอใจอย่างรุนแรง จนอยากทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือด[deūat] (v) EN: be angry ; rage at/against ; be furious ; be wrathful ; boil with anger ; be in a rage  FR: être furieux ; fulminer ; bouillir de colère
เดือดดาล[deūatdān] (v) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath  FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
ขึ้ง[kheung] (v) EN: be angry ; rage ; be offended ; be wrathful ; be indignant ; be annoyed ; be furious  FR: être mécontent ; être en colère ; grogner
ขึ้งเคียด[kheungkhīet] (v) EN: rage ; anger ; be wrathful ; be furious ; frenzy ; be irate
ความโกรธ[khwām krōt] (n) EN: anger ; wrath ; rage ; indignation ; fury  FR: colère [f] ; courroux [m] ; furie [f] ; rage [f] ; énervement [m] ; irritation [f] ; exaspération [f] ; agacement [m]
พลุ่งพล่าน[phlung phlān] (v, exp) EN: burst out ; break out ; become/get angry ; be wrathful
โทสะ[thōsa] (n) EN: anger ; bad temper ; wrath ; rage ; fury  FR: colère [f] ; mauvaise humeur [f] ; courroux [m] ; fureur [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WRATH R AE1 TH
WRATHER R AE1 DH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wrath (n) rˈɒθ (r o1 th)
wrathful (j) rˈɒθfəl (r o1 th f @ l)
wrathfully (a) rˈɒθfəliː (r o1 th f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忿怒[fèn nù, ㄈㄣˋ ㄋㄨˋ, 忿] wrath, #73,586 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
闇穴道;暗穴道[あんけつどう, anketsudou] (n) (obsc) road taken by an Chinese ajari buddhist monk when he incurred the wrath of emperor Genso (685-762) [Add to Longdo]
逆鱗[げきりん, gekirin] (n) imperial wrath [Add to Longdo]
逆鱗に触れる[げきりんにふれる, gekirinnifureru] (exp,v1) (1) to infuriate your superior; to incur the anger of one's boss; to bring (a superior's) wrath down upon (one); (2) (original meaning) to provoke the Emperor's displeasure [Add to Longdo]
天罰[てんばつ, tenbatsu] (n) divine punishment; wrath of God; justice of heaven [Add to Longdo]
怒り[いかり, ikari] (n) anger; hatred; rage; wrath; (P) [Add to Longdo]
怒りを買う[いかりをかう, ikariwokau] (exp,v5u) to rouse anger; to provoke wrath; to offend [Add to Longdo]
怒気[どき, doki] (n) anger; wrath; (P) [Add to Longdo]
二河白道[にがびゃくどう, nigabyakudou] (exp) {Buddh} metaphor in which the road to paradise is likened to a white road between two rivers, one of water (wrath) and one of fire (greed) [Add to Longdo]
風に柳[かぜにやなぎ, kazeniyanagi] (exp) (id) Soft words pacify wrath [Add to Longdo]
憤然;忿然[ふんぜん, funzen] (n,adj-t,adv-to) anger; indignation; rage; wrath [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wrath
   n 1: intense anger (usually on an epic scale)
   2: belligerence aroused by a real or supposed wrong (personified
     as one of the deadly sins) [syn: {wrath}, {anger}, {ire},
     {ira}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top