ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wrangle

R AE1 NG G AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wrangle-, *wrangle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wrangle(vi) ทะเลาะหรือโต้เถียงเสียงดัง, Syn. dispute, quarrel, squabble, Ant. agree, concur
wrangle(n) การทะเลาะ, See also: การโต้เถียง, การถกเถียง
wrangler(n) ผู้ทะเลาะ, See also: ผู้โต้เถียง, ผู้ถกเถียง
wrangle over(phrv) ทะเลาะเกี่ยวกับ, See also: ถกเถียงเกี่ยวกับ, Syn. wrangle about
wrangle about(phrv) ทะเลาะเกี่ยวกับ, See also: ถกเถียงเกี่ยวกับ, Syn. quarrel about, wranggle over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wrangle(แรง'เกิล) vi.,vt.,n. (การ) ทะเลาะ,โต้เถียง,ถกเถียง,ต้อน (สัตว์มารวมกัน), Syn. quarrel, argue
wrangler(แรง'เกลอะ) n. ผู้ทะเลาะ,ผู้โต้เถียง,ผู้ต้อนปศุสัตว์,โคบาล

English-Thai: Nontri Dictionary
wrangle(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง,การถกเถียง
wrangle(vi) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง,ถกเถียง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะเลาะเบาะแว้ง(v) brawl, See also: wrangle, bicker, quarrel, dispute, argue, squabble, spat, Syn. ทุ่มเถียง, ทะเลาะวิวาท, ทะเลาะ, วิวาท, พิพาท, Ant. ปรองดอง, Example: หากทะเลาะเบาะแว้งกับใครๆ เขาจะต้องจ้องเขม็งไปยังดวงตาของคู่อริตลอดเวลา, Thai Definition: ทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆ น้อยๆ หยุมๆ หยิมๆ
ระหองระแหง(v) quarrel, See also: wrangle, Syn. บาดหมาง, Thai Definition: บาดหมางกันเพราะเรื่องเล็กๆ น้อยๆ, ไม่ปรองดองกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจี้ยว[jīo] (v) EN: squabble ; quarrel ; row ; wrangle ; brawl
แก่งแย่ง[kaengyaēng] (v) EN: compete for ; vie for ; contest ; wrangle ; contend for ; struggle for ; scramble ; strive
การทะเลาะ[kān thalǿ] (n) EN: quarrel ; squabble ; bicker ; wrangle ; dispute  FR: querelle [f] ; dispute [f]
ทะเลาะ[thalǿ] (v) EN: quarrel ; exchange words ; have a brawl ; argue; dispute ; wrangle ; bicker ; squabble ; spat ; have a row  FR: se disputer ; se quereller ; se chamailler ; avoir une prise de bec
ทะเลาะเบาะแว้ง[thalǿbǿwaēng] (v) EN: brawl ; wrangle ; bicker ; quarrel ; dispute ; argue ; squabble ; spat
เถียง[thīeng] (v) EN: dispute ; debate ; argue ; wrangle ; discuss ; contradict ; talk back  FR: contester ; objecter ; répliquer ; discuter ; débattre

CMU English Pronouncing Dictionary
WRANGLE R AE1 NG G AH0 L
WRANGLED R AE1 NG G AH0 L D
WRANGLER R AE1 NG G AH0 L ER0
WRANGLER R AE1 NG G L ER0
WRANGLES R AE1 NG G AH0 L Z
WRANGLERS R AE1 NG G AH0 L ER0 Z
WRANGLERS R AE1 NG G L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wrangle (v) rˈæŋgl (r a1 ng g l)
wrangled (v) rˈæŋgld (r a1 ng g l d)
wrangles (v) rˈæŋglz (r a1 ng g l z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wrangle
   n 1: an angry dispute; "they had a quarrel"; "they had words"
      [syn: {quarrel}, {wrangle}, {row}, {words}, {run-in},
      {dustup}]
   2: an instance of intense argument (as in bargaining) [syn:
     {haggle}, {haggling}, {wrangle}, {wrangling}]
   v 1: to quarrel noisily, angrily or disruptively; "The bar
      keeper threw them out, but they continued to wrangle on
      down the street" [syn: {brawl}, {wrangle}]
   2: herd and care for; "wrangle horses"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top