ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

woven

W OW1 V AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -woven-, *woven*
Possible hiragana form: をう゛ぇん
English-Thai: Longdo Dictionary
nonwoven(n) ผ้าใยสังเคราะห์ เช่น The Trade organization for technical textiles and nonwovens industries focuses on promoting innovation, research and education., See also: A. woven

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
woven(vt) กริยาช่องที่ 3 ของ weave, See also: ทอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
woven(โว'เวิน) v. กริยาช่อง 3 ของ weave
handwoven(แฮนดฺ'โวเวิน) adj. ซึ่งทอด้วยมือ, Syn. handloomed

English-Thai: Nontri Dictionary
woven(vt pp ของ) weave

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
woven[โว'เวิน] (vi) กริยาช่องที่ 3 ของ weave
woven[โว'เวิน] (vt) กริยาช่องที่ 3 ของ weave

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wovenMicrofibre cloth is cloth woven from fibres as narrow as a hundredth of the width of a hair.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แตะ(n) woven bamboo strips used to make a fence or partition, Thai Definition: รั้วหรือฝาเรือนที่ใช้ไม้รวกหรือไม้ไผ่ผ่าซีกขัดกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไหมไทย[mai Thai] (n, exp) EN: Thai silk ; handwoven
มัดหมี่[matmī] (n) EN: Thai silk woven in northeastern Thailand ; mudmee silk
ตะกร้อ[takrø] (n) EN: rattan ball ; ball of woven rattan strips

CMU English Pronouncing Dictionary
WOVEN W OW1 V AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
woven (v) wˈouvən (w ou1 v @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xí, ㄒㄧˊ, / ] woven mat; surname Xi, #5,194 [Add to Longdo]
织布[zhī bù, ㄓ ㄅㄨˋ, / ] woven cloth; to weave, #33,454 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Webware {f}woven goods [Add to Longdo]
Wirkwarenfärbung {f} [textil.]woven fabric dyeing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゆかた地;浴衣地[ゆかたじ, yukataji] (n) yukata cloth material; special light woven material 36-40cm wide for making yukata [Add to Longdo]
ディアテッサロン[deiatessaron] (n) (obsc) diatessaron (the four Gospels woven into a single narrative) [Add to Longdo]
ニーパン[ni-pan] (n) (abbr) needle-punched nonwoven fabric [Add to Longdo]
パーケール[pa-ke-ru] (n) percale (fine closely woven cotton fabric) [Add to Longdo]
機械編み[きかいあみ, kikaiami] (n) machine-woven; machine-knit [Add to Longdo]
菰蓆;薦筵[こもむしろ, komomushiro] (n) (obsc) mat of woven wild rice leaves [Add to Longdo]
荒薦;粗薦[あらごも;あらこも, aragomo ; arakomo] (n) (obsc) loosely woven mat of wild rice leaves [Add to Longdo]
荒筵;粗筵[あらむしろ, aramushiro] (n) (obsc) (See 筵) loosely woven mat [Add to Longdo]
座蒲;坐蒲[ざふ, zafu] (n) {Buddh} (See 布団) round cushion used for Zen meditation (traditionally made of woven bulrush leaves) [Add to Longdo]
糸織り;糸織[いとおり, itoori] (n) (See より糸・よりいと) cloth woven from twisted silk yarn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 woven
   adj 1: made or constructed by interlacing threads or strips of
       material or other elements into a whole; "woven fabrics";
       "woven baskets"; "the incidents woven into the story";
       "folk songs woven into a symphony" [ant: {unwoven}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top