ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

woodsman

W UH1 D Z M AE0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -woodsman-, *woodsman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
woodsman(n) คนอาศัยอยู่ในป่า, See also: คนที่ทำงานในป่า, คนที่ท่องเที่ยวในป่า, Syn. woodman
woodsmanship(n) ศิลปะหรือความชำนาญของช่างไม้, Syn. forestry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
woodsman(วูดซ'เมิน) n. คนตัดไม้,ผู้ชำนาญการใช้ชีวิตป่า,พราน pl. woodsmen, Syn. woodman
backwoodsmann. คนอยู่ในป่า

English-Thai: Nontri Dictionary
woodsman(n) คนตัดไม้,พราน,ชาวป่า
backwoodsman(n) คนป่า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The tin woodsman used to be made of flesh, like everybody else, but then he cut off his leg.คนตัดไม้สังกระสี เคยมีเลือดเนื้อเหมือนคนทั่วๆ ไป แต่เขาตัดขาเขาทิ้ง Return to Oz (1985)
There ain't no fuckin' woodsman in this world.ไม่มีคนตัดไม้ในโลกนี้หรอก The Woodsman (2004)
Presenting the real-life fairy tale of how princess Annie was saved from bad neighborhood forest by woodsman Troy.เราภูมิใจเสนอเทพนิยายอิงเรื่องจริง ของเจ้าหญิงแอนนี่ผู้ถูกช่วยเหลือ จากป่าละแวกเถื่อน Studies in Modern Movement (2011)
- Kiss me, woodsman Troy! - Mwah!จูบฉัน คนตัดฟืนทรอย Studies in Modern Movement (2011)
Of the Woodsman Bar, located on 9 Mile Road Woodsman Bar?ของบาร์ วู๊ดสแมน บนถนน 9ไมลส์\ บาร์วู๊ดแมน ? El Jefe (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักกีฬา[nakkīlā] (n) EN: sportsman ; sportswoman ; athlete ; player ; huntsman ; woodsman  FR: sportif [m] ; sportive [m] ; athlète [m, f] ; joueur [m] ; joueuse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WOODSMAN W UH1 D Z M AE0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
woodsman (n) wˈudzmən (w u1 d z m @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
山男[やまおとこ, yamaotoko] (n) giant; woodsman; alpinist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 woodsman
   n 1: someone who lives in the woods [syn: {woodsman}, {woodman}]
   2: makes things out of wood [syn: {woodworker}, {woodsman},
     {woodman}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top