ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wood

W UH1 D   
153 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wood-, *wood*, woo
English-Thai: Longdo Dictionary
wood owl(n) นกเค้าป่า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wood[N] ป่าไม้, See also: พื้นที่ป่า, Syn. forest, woodland
wood[N] เนื้อไม้, See also: ไม้
wood[N] ไม้ตีกอล์ฟชนิดหัวไม้
wood[ADJ] ทำด้วยไม้, See also: ทำจากไม้, Syn. wooden, woody
wood[VT] ปกคลุม (พื้นที่) ด้วยต้นไม้
woods[N] ป่าไม้, See also: ป่า, Syn. forest, wood
woods[N] เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า
woody[ADJ] เต็มไปด้วยไม้, See also: เต็มไปด้วยต้นไม้หรือป่า, Syn. sylvan, wooded
woody[ADJ] ทำด้วยไม้, Syn. wood, wooden
woody[ADJ] เหมือนไม้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wood(วูด) n. ไม้ adj. ทำด้วยไม้,อยู่ในป่า vt. ปกคลุมด้วยต้นไม้,ปลูกต้นไม้ vi. สะสมหรือจัดให้มีไม้ -Phr. (out of the woods ปลอดภัย,พ้นอันตราย), See also: woods n. ป่าไม้
wood coaln. ถ่านหินสีน้ำตาล,ถ่านไม้
wood engravingn. การแกะสลักไม้,แม่พิมพ์ไม้,ภาพพิมพ์,แม่พิมพ์ไม้, See also: wood engraver
wood nymphn. เทพารักษ์
wood peween. นกเล็ก ๆ ชอบจับแมลงกินเป็นอาหาร
wood pulpn. เยื่อกระดาษไม้
wood turningn. การแปรไม้ให้เป็นรูปต่าง ๆ ด้วยเครื่องกลึง, See also: wood turner n. wood turning n.
woodborer(วูด'บอเรอะ) n. แมลงเจาะกินเนื้อไม้และผลไม้
woodcraft(วูด'คราฟทฺ) n. วิชาช่างไม้,วิชาเชิงพราน,วิชาเกี่ยวกับป่า,วิชาแกะสลักไม้
woodcraftsman(วูด'คราฟทฺซฺ'เมิน) n. ช่างไม้,ช่างแกะสลักไม้ pl. woodcraftsmfen

English-Thai: Nontri Dictionary
wood(n) ป่า,ไม้,เนื้อไม้
woodbine(n) ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
woodchuck(n) สัตว์ชนิดหนึ่ง
woodcock(n) นกชนิดหนึ่ง
woodcraft(n) ความรู้ในการเดินป่า,วิชาแกะสลักไม้,วิชาช่างไม้
woodcutter(n) คนตัดไม้,คนตัดฟืน
wooded(adj) มีต้นไม้มาก,เป็นป่า
wooden(adj) ทำด้วยไม้,แข็งเหมือนไม้,ประกอบด้วยไม้
woodland(n) บริเวณที่เป็นป่า,ป่าไม้
woodman(n) คนตัดไม้,พราน,ชาวป่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
woodเนื้อไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
wood engravingภาพพิมพ์ลายแกะไม้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wood tinดีบุกลายไม้ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
woodcutภาพพิมพ์แกะไม้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wooden bellyท้องดาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
woodlands, commercialที่ป่าเชิงพาณิชย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
woodstone; agatized wood; opalized wood; petrified wood; silicified woodไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
woodwardsพนักงานรักษาป่าไม้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
woody climber; liana; lianeไม้เถาเนื้อแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wood ไม้ [TU Subject Heading]
Wood ไม้
ต้นไม้ และหมายความรวมถึง 1. ส่วนใดๆ ของต้นไม้ ไม่ว่าจะถูกตัด ทอน เลื่อย ใส ผ่า ถาก ขุด อัด หรือกระทำด้วยประการอื่นใดหรือไม่ และ 2. ไม้แปรรูป สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่ทำด้วยต้นไม้หรือส่วนใดๆ ของต้นไม้ [สิ่งแวดล้อม]
woodเนื้อไม้, ส่วนที่แข็งของลำต้นพืช อยู่ถัดระยะเปลือกไม้เข้าไป ส่วนใหญ่เป็นเนื้อเยื่อไซเลม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Wood oilน้ำมันยาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wood preservatives สารรักษาเนื้อไม้ [TU Subject Heading]
Wood products ผลิตภัณฑ์ไม้ [TU Subject Heading]
Wood vinegar น้ำส้มควันไม้ [TU Subject Heading]
Wood wasteขี้เลื่อย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wood waste ของเสียจากไม้ [TU Subject Heading]
Wood-carving การแกะสลักไม้ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wooden anniversary (n ) การฉลองครบรอบแต่งงาน 5 ปี
See also: R. wedding anniversary
woodwork and carvingงานไม้
woodwork and carvingเครื่องไม้และแกะสลัก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the woods!ในป่า! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
In the woods somewhere?ในป่าบาง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The woods.ซ่อนในป่า The Great Dictator (1940)
Through the woods?เราจะผ่านมันเหรอ The Great Dictator (1940)
The only sign of life was a lighted window... in the shop of a wood-carver named, uh, Geppetto.เพียงเข้าสู่ระบบของชีวิตเป็น หน้าต่างไฟ ในร้านของไม้แกะสลักชื่อ, เอ่อ เจเปโท Pinocchio (1940)
And all carved out of wood.ตาของคุณใน และทุกแกะสลัก จากไม้ Pinocchio (1940)
Good piece of wood too.ชิ้นส่วนที่ดีของไม้มากด้วย Pinocchio (1940)
Well, we'll leave it to little Woodenhead.ก็ เราจะปล่อยให้ ไม้หัว เล็ก ๆ น้อย ๆ Pinocchio (1940)
Little Woodenhead Go play your partเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม้หัว ไปเล่นเป็น ส่วนหนึ่งของคุณ Pinocchio (1940)
Little wooden feet and best of allฟุตไม้เล็ก ๆ น้อย ๆ และดีที่สุด ของทั้งหมด Pinocchio (1940)
Little wooden seat in case you fallที่นั่งไม้เล็ก ๆ น้อย ๆ ในกรณีที่ คุณตกอยู่ Pinocchio (1940)
My little Woodenheadไม้หัว เล็ก ๆ น้อย ๆ ของฉัน Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
woodBamboo stands out in the woods.
woodYou get to see the wood only when it becomes too difficult to distinguish individual trees.
woodThis is a wooden comb.
woodThe statue was carved from a block of cherry wood.
woodMost Japanese temples are made of wood.
woodHe lives by himself in the woods.
woodThey went through the woods.
woodThis chair is made of wood.
woodI'd rather live in a wooden house.
woodMr Wood came into the field.
woodWe spread out and began to search through the woods.
woodHe lives in the wood all by himself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนป่า[N] wood lot
ไม้[N] wood, See also: lumber, timber, Syn. ท่อนไม้, ขอนไม้, Count unit: ท่อน, อัน, แผ่น
สวนป่า[N] forestry plantations, See also: wood lot
สะพานไม้[N] wood bridge
เนื้อไม้[N] wood, Syn. แก่นไม้, Ant. เปลือกไม้, Example: เรานิยมใช้ไม้สักทำเฟอร์นิเจอร์กันมาก เพราะเนื้อไม้ไม่แข็ง ไม่หดตัว, Thai definition: ส่วนของต้นไม้ที่อยู่ถัดจากเปลือกไม้เข้าไป
หมู่ไม้[N] wood, See also: bush, Syn. แมกไม้, สุมทุมพุ่มไม้, ดงไม้, พงไม้, Example: ผู้สูงอายุเล่นแบดมินตันอยู่ในสนามท่ามกลางหมู่ไม้เขียวขจี, Thai definition: บริเวณที่มีต้นไม้ขึ้นเป็นจำนวนมาก
ขี้กบ[N] wood shavings, Example: เขาไสกบกับไม้แข่งกันโดยดูว่าใครได้ขี้กบมากกว่ากัน, Thai definition: เศษไม้ที่ออกมาด้วยการไสกบ
เขียงเท้า[N] clog, See also: wooden shoes, Syn. รองเท้าไม้, Example: เด็กๆ นักแสดงใส่เขียงเท้าเดินไปเดินมาเสียงดังกุบกับ, Count unit: คู่, Thai definition: รองเท้าสวมใส่ที่ทำมาจากไม้
ป่าไม้[N] forest, See also: woods, Syn. ป่า, ดง, Example: รัฐบาลมีนโยบายจำแนกพื้นที่ป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ดินแดนที่เต็มไปด้วยพรรณต้นไม้
ปีกไม้[N] slab, See also: wood slab, Example: ปีกไม้ เศษไม้ ปลายไม้ที่เลื่อยออกมาจะนำไปประกอบเป็นลังเพื่อบรรจุพืชผลทางการเกษตร, Count unit: แผ่น, Thai definition: ปีกทั้ง 4 ข้างของซุงที่เลื่อยเปิดออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอลลีวู้ด = บอลลีวูด[n. prop.] (Bølliwūt = Bøllīwūt) EN: Bollywood   FR: Bollywood
ช่างแกะ[n.] (chang kae) EN: carver ; wood carver ; metal engraver ; sculptor   FR: graveur [m] ; ciseleur [m] ; graveur sur bois [m] ; graveur sur métal [m] ; sculpteur [m]
ช่างแกะสลักไม้[n. exp.] (chang kaesalak māi) EN: wood carver   
ช่างไม้[n.] (chang māi) EN: carpenter ; woodworker   FR: charpentier [m] ; menuisier [m]
ช่างสลัก[n.] (chang salak) EN: carver ; woodcaver ; sculptor   FR: tailleur [m] ; graveur sur bois [m]
ชาวป่า[n. exp.] (chāo pā) EN: backwoodsmen ; bushmen ; woodcutters   
เชิงกราน[n.] (choēngkrān) EN: stove using wood fuel   FR: poêle au bois [m]
ดุ้น[n.] (dun) EN: piece ; stick of cut wood ; fragment   FR: bout [m] ; bâton [m]
ฝากระดาน[n.] (fākradān) EN: wall plank ; wall board ; wooden wall ; wooden partition ; partition board   FR: cloison en bois [f]
ฝาง[n.] (fāng) EN: sappanwood   

CMU English Pronouncing Dictionary
WOOD    W UH1 D
WOODY    W UH1 D IY0
WOODS    W UH1 D Z
WOODLE    W UH1 D AH0 L
WOOD'S    W UH1 D Z
WOODKE    W UH1 D K IY0
WOODEN    W UH1 D AH0 N
WOODED    W UH1 D AH0 D
WOODBY    W UH1 D B IY0
WOODIS    W UH1 D IH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wood    (n) wˈud (w u1 d)
woods    (n) wˈudz (w u1 d z)
woody    (j) wˈudiː (w u1 d ii)
wooded    (j) wˈudɪd (w u1 d i d)
wooden    (j) wˈudn (w u1 d n)
Woodrow    (n) wˈudrou (w u1 d r ou)
woodcut    (n) wˈudkʌt (w u1 d k uh t)
woodier    (j) wˈudɪəʴr (w u1 d i@ r)
woodman    (n) wˈudmən (w u1 d m @ n)
woodmen    (n) wˈudmɛn (w u1 d m e n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lín, ㄌㄧㄣˊ, ] woods; forest; surname Lin, #1,480 [Add to Longdo]
木材[mù cái, ㄇㄨˋ ㄘㄞˊ, ] wood, #8,695 [Add to Longdo]
树林[shù lín, ㄕㄨˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] woods; grove; forest, #10,797 [Add to Longdo]
木头[mù tou, ㄇㄨˋ ㄊㄡ˙, / ] wood; timber; log; fig. slow-witted; wooden (headed), #13,324 [Add to Longdo]
板凳[bǎn dèng, ㄅㄢˇ ㄉㄥˋ, ] wooden bench or stool, #16,238 [Add to Longdo]
木马[mù mǎ, ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ, / ] wooden horse; rocking horse; vaulting horse (gymnastics), #16,394 [Add to Longdo]
木质[mù zhì, ㄇㄨˋ ㄓˋ, / ] wooden, #17,076 [Add to Longdo]
林地[lín dì, ㄌㄧㄣˊ ㄉㄧˋ, ] woodland, #17,818 [Add to Longdo]
木制[mù zhì, ㄇㄨˋ ㄓˋ, / ] wooden, #19,736 [Add to Longdo]
木工[mù gōng, ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ, ] woodwork; carpentry; woodworker; carpenter, #23,649 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auerhuhn {n}; Auerhahn {m} [ornith.] | Auerhühner {pl}; Auerhähne {pl}wood grouse | wood grouses [Add to Longdo]
Holzarbeit {f}wood work; woodwork [Add to Longdo]
Holzart {f}wood species [Add to Longdo]
Holzbock {m}wood tick [Add to Longdo]
Holzfehler {m}wood defects [Add to Longdo]
Holzwolle {f}wood wool; excelsior; wood shavings [Add to Longdo]
Holzwurm {m} | Holzwürmer {pl}wood worm | wood worms [Add to Longdo]
Sägespäne {pl}wood shavings [Add to Longdo]
Schnitzkunst {f}wood craft [Add to Longdo]
Schnitzmesser {m}wood karving knife; whittle [Add to Longdo]
Wald {m} | Wälder {pl} | den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen [übtr.]wood | woods | not to see the wood for the trees [Add to Longdo]
Waldlichtung {f}wood glade [Add to Longdo]
Waldrodung {f}wood clearing [Add to Longdo]
Bruchwasserläufer {m} [ornith.]Wood Sandpiper (Tringa glareola) [Add to Longdo]
Heidelerche {f} [ornith.]Wood Lark (Lullula arborea); woodlark [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
かっこ[, kakko] (n) (chn) (from からころ) (See からころ) geta; Japanese wooden clogs [Add to Longdo]
ちょんちょん[, chonchon] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) sound of wooden clappers clapping; (n) (2) punctuation marks such as the dakuten [Add to Longdo]
まだまだこれから[, madamadakorekara] (exp) it's not over yet; you haven't seen anything yet; it's not over until the fat lady sings; it's too soon to tell; we're not out of the woods; (P) [Add to Longdo]
アウケニプテルス科[アウケニプテルスか, aukeniputerusu ka] (n) Ageneiosidae (family of driftwood catfishes) [Add to Longdo]
アブサン油[アブサンゆ, abusan yu] (n) absinthe oil; wormwood oil [Add to Longdo]
アメリカねずこ[, amerika nezuko] (n) redwood [Add to Longdo]
アメリカ鴛鴦[アメリカおし;アメリカオシ, amerika oshi ; amerikaoshi] (n) (uk) wood duck (Aix sponsa); Carolina duck [Add to Longdo]
アメリカ山法師;亜米利加山法師[アメリカやまぼうし;アメリカヤマボウシ, amerika yamaboushi ; amerikayamaboushi] (n) (uk) (See ハナミズキ) flowering dogwood (Cornus florida) [Add to Longdo]
アンナ蜂鳥[アンナはちどり;アンナハチドリ, anna hachidori ; annahachidori] (n) (uk) Anna's woodpecker (Calypte anna) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wood
   n 1: the hard fibrous lignified substance under the bark of
      trees
   2: the trees and other plants in a large densely wooded area
     [syn: {forest}, {wood}, {woods}]
   3: United States film actress (1938-1981) [syn: {Wood}, {Natalie
     Wood}]
   4: English conductor (1869-1944) [syn: {Wood}, {Sir Henry Wood},
     {Sir Henry Joseph Wood}]
   5: English writer of novels about murders and thefts and
     forgeries (1814-1887) [syn: {Wood}, {Mrs. Henry Wood}, {Ellen
     Price Wood}]
   6: United States painter noted for works based on life in the
     Midwest (1892-1942) [syn: {Wood}, {Grant Wood}]
   7: any wind instrument other than the brass instruments [syn:
     {woodwind}, {woodwind instrument}, {wood}]
   8: a golf club with a long shaft used to hit long shots;
     originally made with a wooden head; "metal woods are now
     standard"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top