ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wonted

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wonted-, *wonted*, wont, wonte
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wonted(adj) ปกติ (คำทางการ), See also: ทั่วไป, Syn. typical, usual
wontedly(adv) โดยปกติ
wontedness(n) ความปกติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wonted(โวน'ทิด) adj. คุ้ยเคย,เคย,เป็นนิสัย,เป็นปกติ,ตามปกติ, See also: wontedly adv. wontedness n., Syn. habituated, used
unwonted(อันวอน'ทิด) adj. ผิดปรกติ,ผิดธรรมดา, Syn. abnormal

English-Thai: Nontri Dictionary
wonted(adj) เคยชิน,คุ้นเคย,เป็นนิสัย,ตามปกติ
unwonted(adj) ไม่คุ้นเคย,ไม่เคยชิน,ผิดธรรมดา

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wonted (j) wˈountɪd (w ou1 n t i d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wonted
   adj 1: commonly used or practiced; usual; "his accustomed
       thoroughness"; "took his customary morning walk"; "his
       habitual comment"; "with her wonted candor" [syn:
       {accustomed}, {customary}, {habitual}, {wonted(a)}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top