ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

within

W IH0 DH IH1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -within-, *within*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
within(prep) ภายใน, See also: ข้างใน, อยู่ภายใน, Syn. inside, in, inwardly, Ant. outside, without
within(adv) ภายใน, See also: ข้างใน, อยู่ภายใน, Syn. inside, in, inwardly, Ant. outside, without
within(prep) (ซึ่งเกิดขึ้น) ภายใน (สังคม, องค์กร, ระบบ)
within(adv) (ซึ่งเกิดขึ้น) ภายใน (สังคม, องค์กร, ระบบ)
within(prep) ภายในขอบเขตของ
within(prep) ภายในร่างกายหรือจิตใจ
within(adv) ภายในร่างกายหรือจิตใจ, See also: ในร่างกาย, ในจิตใจ
withindoors(adv) ในร่ม (คำโบราณ), See also: ภายในบ้าน, ในอาคาร, Syn. indoors, Ant. outdoors
within limits(idm) ภายในที่กำหนด, See also: ภายในขอบเขตที่กำหนด
within reason(idm) ภายในที่กำหนด, See also: ภายในขอบเขตที่กำหนด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
within(วิธ'อิน) adv.,prep.,n. ภายใน,ส่วนใน

English-Thai: Nontri Dictionary
within(adv) ภายใน,ข้างใน,ใน
within(pre) ภายใน,เข้าข้างใน,วงใน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
within a reasonable timeภายในเวลาอันสมควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
within or before the timeภายในเวลาหรือก่อนเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
within the meaningตามความหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
within the prescribed period of timeภายในระยะเวลาที่กำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
within the prescribed timeภายในเวลาที่กำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
withinAn army is a nation within a nation; it is one of the vices of our age.
withinApply within.
withinAre any of these within walking distance?
withinA sprain like this should heal within a week or so.
withinBe sure to keep in mind that you're supposed complete the work within a week.
withinBooks are now within the reach of everybody.
withinCan the meeting be finished within two hours?
withinCertainly there are inequalities in level of education even within a generation, but there have been no visible inequities between machines and materials in recent years.
withinCome back within a month.
withinConservative people always tell us to act within our station.
withinDon't commit yourself to doing it within a week.
withinEach house is within cry of another.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภายใน(prep) within, See also: in, Example: กรมการศาสนาได้เสนอให้ดำเนินการตาม เงื่อนไขภายใน 7 วัน, Thai Definition: เป็นคำเชื่อมมีความหมายว่าอยู่ในช่วงเวลานั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำหนดชำระเงิน 10 วันจากวันที่ส่งของ[kamnot chamra ngoen sip wan jāk wanthī song khøng] (xp) EN: payable within 10 days after delivery
แค่[khaē] (adv) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less ; thus ; to the extent of ; up to ; as far (as) ; as long (as) ; to ; within  FR: jusque ; d'ici ; en ; autant ; seulement ; tout juste ; à peine
แค่เอื้อม[khaē eūam] (x) EN: within reach ; close at hand  FR: à portée de main
แค่ 10 นาที[khaē sip nāthī] (x) EN: within 10 minutes  FR: en 10 minutes
เข้าข่าย[khao khāi] (v, exp) EN: be within the scope of
เข้าข่ายข้อกำหนดของข้อตกลง[khao khāi khøkamnot khøng khøtoklong] (v, exp) EN: be within the terms of the agreement
ใน[nai] (x) EN: in ; inner ; inside ; within ; on ; at ; out of ; during  FR: dans ; en ; parmi ; à l'intérieur de ; durant ; lors
ภายใน[phāinai] (x) EN: inside ; within  FR: à l'intérieur (de) ; au sein de ; au-dedans ; endéans
ภายในประเทศ[phāinai prathēt] (adj) EN: domestic ; in-house ; within the country ; local  FR: intérieur ; national ; domestique
หวุดหวิด[wutwit] (adv) EN: narrowly ; barely ; nearly ; almost ; very near at hand ; by inches ; by an hair's breath ; within an ace of ; in time ; just about ; at the eleventh hour  FR: de justesse ; sur le fil

CMU English Pronouncing Dictionary
WITHIN W IH0 DH IH1 N
WITHIN W IH0 TH IH1 N
WITHINGTON W IH1 TH IH0 NG T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
within (a) wˈɪðˈiːn (w i1 dh ii1 n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] within; among; in; middle; center; while (doing sth); during; China; Chinese, #17 [Add to Longdo]
境内[jìng nèi, ㄐㄧㄥˋ ㄋㄟˋ, / ] within the borders; internal (to a country); domestic, #3,636 [Add to Longdo]
体内[tǐ nèi, ㄊㄧˇ ㄋㄟˋ, / ] within the body; in vivo (vs in vitro); internal to, #3,662 [Add to Longdo]
以内[yǐ nèi, ㄧˇ ㄋㄟˋ, / ] within; less than, #5,683 [Add to Longdo]
党内[dǎng nèi, ㄉㄤˇ ㄋㄟˋ, / ] within the party (esp. Chinese communist party), #6,398 [Add to Longdo]
不日[bù rì, ㄅㄨˋ ㄖˋ, ] within the next few days; in a few days time, #37,110 [Add to Longdo]
唾手可得[tuò shǒu kě dé, ㄊㄨㄛˋ ㄕㄡˇ ㄎㄜˇ ㄉㄜˊ, ] within spitting distance (成语 saw); within easy reach, #50,049 [Add to Longdo]
在华[zài Huá, ㄗㄞˋ ㄏㄨㄚˊ, / ] within China; during one's visit to China [Add to Longdo]
境内外[jìng nèi wài, ㄐㄧㄥˋ ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, / ] within and without the borders; domestic and foreign; home and abroad [Add to Longdo]
时间内[shí jiān nèi, ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄋㄟˋ, / ] within (a period of time) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
in der Londoner Citywithin the sound of Bowbell [coll.] [Add to Longdo]
in Rufweitewithin hail; within hailing distance [Add to Longdo]
binnen {prp; +Genitiv; alt: + Dativ} | binnen Jahresfrist | binnen drei Monaten; binnen dreier Monatewithin | within a year | within three month [Add to Longdo]
erreichbarwithin reach [Add to Longdo]
innerstädtisch {adj}within the city; within the town [Add to Longdo]
menschenmöglichwithin human power [Add to Longdo]
seit Menschengedenkenwithin living memory [Add to Longdo]
Im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung ...Within the framework of the proposed urban-planning development ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
オナガザメ科[オナガザメか, onagazame ka] (n) Alopiidae (family with three species of thresher sharks all within the genus Alopias) [Add to Longdo]
マスクスクイズ[masukusukuizu] (n) unequal pressure between the mask air space and the vascular pressure within the blood vessels of the face [Add to Longdo]
ミニコミ[minikomi] (n) communications within a small range (wasei [Add to Longdo]
ヤルタ秘密協定[ヤルタひみつきょうてい, yaruta himitsukyoutei] (n) (See ヤルタ会談) The Yalta Agreement (secret American-British-Soviet agreement wherein the Soviets agreed to attack Japan within three months of the German surrender [Add to Longdo]
以内[いない, inai] (n,n-suf) within; inside of; less than; (P) [Add to Longdo]
一時間以内[いちじかんいない, ichijikan'inai] (n) within one hour [Add to Longdo]
一年以内に[いちねんいないに, ichinen'inaini] (adv) within a year [Add to Longdo]
一両日中[いちりょうじつじゅう, ichiryoujitsujuu] (n-adv,n) within the next couple of days; in a day or two [Add to Longdo]
院内会派[いんないかいは, innaikaiha] (n) in-house faction (political groups within the Diet) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
屋内配線[おくないはいせ, okunaihaise] internal wiring (within a building) [Add to Longdo]
丸付き数字[むるつきすうじ, murutsukisuuji] number enclosed within a circle (symbol) [Add to Longdo]
範囲内[はんいない, han'inai] in range, within range [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  within
      adv 1: on the inside; "inside, the car is a mess" [syn:
             {inside}, {within}] [ant: {outside}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top