ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wither

W IH1 DH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wither-, *wither*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wither(vi) เหี่ยวแห้ง, See also: เหี่ยวเฉา, เหี่ยว, Syn. dry up, shrivel, wizen
wither(vt) เหี่ยวแห้ง, See also: เหี่ยวเฉา, เหี่ยว, Syn. dry up, shrivel, wizen
wither(vt) ทำให้พูดไม่ออก, See also: ทำให้ทำอะไรไม่ได้, ทำให้ขาดความมั่นใจ, Syn. stun, shock
withers(n) ส่วนสูงที่สุดของหลังม้า วัว ควาย แพะ แกะหรือสัตว์สี่ขาอื่น, See also: ตะโหงกหรือหนอกของม้าและสัตว์สี่ขาอื่น
withered(adj) ซึ่งเหี่ยวแห้ง, See also: ซึ่งร่วงโรย, ซึ่งเหี่ยวเฉา, Syn. dried up, shriveled, wizened
wither up(phrv) ค่อยๆ ใช้งานไม่ได้, See also: ค่อยๆหมดสภาพ
withering(adj) ซึ่งตั้งใจที่จะทำลาย, Syn. devastating
wither away(phrv) ค่อยๆ หมดไป, See also: ค่อยๆเหี่ยวเฉา, ค่อยๆร่วงโรย
witheringly(adv) อย่างตั้งใจทำลาย
wither on the vine(idm) พังหรือหายไปในระยะแค่เริ่มต้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wither(วิธ'เธอะ) vi.,vt. (ทำให้) เหี่ยวแห้ง,เหี่ยวเฉา,หดเหี่ยว,ร่วงโรย,สีจางลง,เน่าเปื่อย,อับเฉา,ทำให้อับอาย,ทำให้ม่อย,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้อ้าปากค้าง, See also: witheredness n. witherer n. witheringly adv.
withered(วิธ'เธอร์ด) adj. เหี่ยวแห้ง,ร่วงโรย,อับเฉา, Syn. faded, shriveled up
withering(วิธ'เธอริง) adj. ซึ่งทำลาย,ทำให้เหี่ยวแห้ง,ทำให้ร่วงโรย,ทำให้อ่อนกำลัง,ทำให้อับเฉา,ทำให้ตกอกตกใจ, See also: witheringly adv., Syn. shrining, fading
withers(วิธ'เธอซ) n. ส่วนที่สูงที่สุดของหลังสัตว์,หัวไหล่ม้า หรือสัตว์อื่น,ตะโหงกม้าหรือสัตว์อื่น
witherward(วิธ'เธอะเวิร์ด) adv. ไปยังที่ไหน?,ในทิศทางอะไร?, Syn. witherwards

English-Thai: Nontri Dictionary
wither(vi) เหี่ยวแห้ง,ร่วงโรย,ลีบ,ม่อย,เหี่ยวเฉา
withers(n) โหนกคอสัตว์,ตะโหงกม้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Witheriteวิเทอไรต์, Example: แหล่ง - ในประเทศไทย ยังไม่เคยพบ ประโยชน์ - เป็นแหล่งกำเนิดสำคัญอันดับรองของแบเรียม ใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกับแบไรต์ ใช้ผสมในดิน ที่ปั้นอิฐเพื่อกันเชื้อราที่จะเกิดขึ้น [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
witherA flower bloomed to the tree that withered to the strange case.
witherAll the flowers in the garden withered.
witherBecause of the drought the grass has withered.
witherThat which grows fast withers as rapidly.
witherThe crops have withered.
witherThe fairest rose is at last withered.
witherThe flowers in his garden are have withered.
witherThe flowers in my garden have withered in the cold.
witherThe flowers withered for want of water.
witherThe flowers withered up.
witherThe long spell of hot weather withered up the plants.
witherThe plants withered because they had no water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อดตาย(v) starve to death, See also: wither, waste away, die, Example: ความแร้นแค้นทำให้ผู้คนอดตายหรือป่วยตายมากมายขึ้น, Thai Definition: อดอยากจนตาย
โรย(v) wither, See also: fade, wilt, shrivel, Syn. ร่วงโรย, Example: ดอกไม้เริ่มโรยไปตามเวลา, Thai Definition: หมดความสดชื่น
อดๆ อยากๆ(v) starve, See also: wither, waste away, Syn. อดอยาก, Example: ช่วงนี้ลูกต้องอดๆ อยากๆ เนื่องจากพ่อแม่ถูกไล่ออกจากงาน, Thai Definition: ไม่มีจะกิน, ขาดแคลนอาหาร, มีไม่พอกิน
ฝ่อ(v) wither, See also: dry out, shrivel, shrink, wilt, Syn. เหี่ยวยุบ, เหี่ยวแฟบ, เหี่ยว, ยุบ, Example: การขาดวิตามินบี 1 ทำให้ประสาทตาฝ่อเร็วกว่าปกติ, Thai Definition: ไม่เต่งตึง
ม้าน(v) wither, See also: fade, be half-dry-half-fresh, Syn. เหี่ยวแห้ง, ครึ่งแห้งครึ่งสด, ด้าน
ม้าน(v) wither, See also: fade, be half-dry-half-fresh, Syn. เหี่ยวแห้ง, ครึ่งแห้งครึ่งสด, ด้าน
ตายนึ่ง(v) be withered by exposure to sunlight, See also: withered through hot vapour, be burnt by sunlight and then die, Example: พวงมาลัยตายนึ่งอยู่หน้ารถ เพราะถูกแดดเผาทั้งวัน, Thai Definition: เฉาหรือเหี่ยวเพราะถูกแดดหรือไอร้อนอย่างถูกนึ่ง
เฉา(v) wither, See also: wilt, droop, shrivel, dry out, Syn. เหี่ยว, เหี่ยวเฉา, Ant. สด, ใหม่, Example: ต้นไม้ในกระถางเฉาเพราะเจ้าของไม่ใส่ใจที่จะรดน้ำ
มลาน(adj) withered, See also: wilted, faded, Syn. แห้ง, เหี่ยว, Notes: (สันสกฤต)
จุดเหี่ยวเฉา(n) withering point, Thai Definition: ขีดขั้นที่กำหนดปริมาณน้ำในดินน้อยที่สุดเท่าที่พืชจะสามารถนำไปเลี้ยงลำต้นได้โดยไม่เหี่ยวเฉา ถ้ามีปริมาณน้ำในดินน้อยกว่านั้นพืชจะเหี่ยวเฉาทันที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉา[chao] (v) EN: wither ; wilt ; fade ; shrivel (up) ; droop ; dry out ; decline  FR: se flétrir ; se faner ; se dessécher ; s'affaiblir ; fléchir
เหี่ยว[hīo] (v) EN: wilt ; wither ; wrinkle ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate  FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir ; se ratatiner ; se languir ; s'affaiblir
เหี่ยวเฉา[hīochao] (v) EN: wither ; wilt ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate  FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir
เหี่ยวแห้ง[hīohaēng] (v) EN: wither ; wilt ; wrinkle ; fade ; dry out ; dry and shriveled  FR: se faner ; se dessècher
จุดเหี่ยวเฉา[jut hīochao] (n, exp) EN: withering point
กร็อกกร๋อย[krǿkkrøi] (adj) EN: scrawny ; emaciated ; withered ; impoverished
ลีบ[līp] (adj) EN: stunted ; dwarf ; blighted ; lean; atrophic ; withered ; undeveloped  FR: émacié ; décharné ; maigre ; rachitique ; rabougri ; atrophié ; flétri
ล้มตาย[lom tāi] (v, exp) EN: wither and die ; wilt and die ; fall dead  FR: tomber mort
หงอย[ngøi] (v) EN: wither ; be depressed ; have the blues  FR: être déprimé ; être démoralisé
อดตาย[ot tāi] (v, exp) EN: starve to death ; wither ; waste away ; die  FR: mourir de faim

CMU English Pronouncing Dictionary
WITHER W IH1 DH ER0
WITHERS W IH1 DH ER0 Z
WITHERED W IH1 DH ER0 D
WITHEROW W IH1 TH ER0 OW0
WITHERELL W IH1 TH ER0 AH0 L
WITHERING W IH1 DH ER0 IH0 NG
WITHERSPOON W IH1 DH ER0 S P UW2 N
WITHERINGTON W IH1 TH ER0 IH0 NG T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wither (v) wˈɪðər (w i1 dh @ r)
withers (v) wˈɪðəz (w i1 dh @ z)
withered (v) wˈɪðəd (w i1 dh @ d)
withering (v) wˈɪðərɪŋ (w i1 dh @ r i ng)
Withernsea (n) wˈɪðənsiː (w i1 dh @ n s ii)
witheringly (a) wˈɪðərɪŋliː (w i1 dh @ r i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diāo, ㄉㄧㄠ, ] withered, #8,665 [Add to Longdo]
干枯[gān kū, ㄍㄢ ㄎㄨ, / ] withered; dried up, #23,882 [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, ] wither, #28,596 [Add to Longdo]
枯草[kū cǎo, ㄎㄨ ㄘㄠˇ, ] withered grass; dry grass, #50,079 [Add to Longdo]
零落[líng luò, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄨㄛˋ, ] withered and fallen; scattered; sporadic, #55,972 [Add to Longdo]
枯干[kū gān, ㄎㄨ ㄍㄢ, / ] withered, #91,751 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
やせ細る;痩せ細る[やせほそる, yasehosoru] (v5r,vi) to lose weight; to become thin; to wither away [Add to Longdo]
ウィザー;ウィザ[uiza-; uiza] (vs) to wither [Add to Longdo]
萎える[なえる, naeru] (v1,vi) to wither; to droop; to be lame [Add to Longdo]
萎れる(P);凋れる;悄れる[しおれる, shioreru] (v1,vi) (1) (esp. 萎れる, 凋れる) to wither; to wilt; to droop; to fade; (2) (esp. 萎れる, 悄れる) to be dejected; to be disheartened; to be depressed; to be crestfallen; (P) [Add to Longdo]
萎縮(P);委縮[いしゅく, ishuku] (adj-na,n,vs) withering; atrophy; contraction; dwarf; (P) [Add to Longdo]
肩高[けんこう, kenkou] (n) withers (height from ground to shoulder blades in animals) [Add to Longdo]
枯ればむ[かればむ, karebamu] (v5m,vi) to begin to wither; to begin to dry out [Add to Longdo]
枯れる[かれる, kareru] (v1,vi) (1) to wither (of a plant); to be blasted; to die; (2) to mature (of one's personality, abilities, etc.); (P) [Add to Longdo]
枯れ枯れ[かれがれ, karegare] (adj-f) dry-looking; withered [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wither
   v 1: wither, as with a loss of moisture; "The fruit dried and
      shriveled" [syn: {shrivel}, {shrivel up}, {shrink},
      {wither}]
   2: lose freshness, vigor, or vitality; "Her bloom was fading"
     [syn: {fade}, {wither}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top