ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wise

W AY1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wise-, *wise*
English-Thai: Longdo Dictionary
wise up(vi) รู้ตัว, ไหวตัวทัน เช่น You need to wise up to the web when you use it for your university or college work.; The water conservation campaign aims to encourage customers to wise up to water and make simple changes in their daily lives to help save this precious resource.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wise(suf) วิธี, See also: การกระทำ
wise(adj) เฉลียวฉลาด, See also: มีสติปัญญา, รู้แจ้ง, Syn. sagacious, sage, sapient, judicious, prudent, sensible, sane, Ant. unwise, stupid
wise(n) ท่าทาง, See also: กริยาท่าทาง, Syn. manner, way
wisely(adv) อย่างฉลาด, See also: อย่างรอบรู้, อย่างมีสติปัญญา, Syn. sagaciously, sagely, sapiently, Ant. foolishly
wise up(phrv) ฉลาด, See also: เฉลียวฉลาด
wiseman(n) คนฉลาด, Ant. stupid man
wise guy(sl) คนโง่
wise guy(n) คนอวดฉลาด (คำไม่เป็นทางการ), Syn. wiseacre, wisenheimer, smart aleck
wiseacre(n) คนอวดฉลาด, See also: คนอวดรู้
wisecrack(n) คำคม, See also: คำพูดหยอก, คำพูดตลกคะนอง, Syn. crack, jest, joke, wit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wise(ไวซ) adj. ฉลาด,เฉลียวฉลาด,มีสติปัญญา,รอบรู้,รู้,รู้แจ้ง vi.,vt. ตระหนักเข้าใจ n. วิถีทาง,ท่าทาง,รูปแบบ,วิธีการ get wise ให้รู้แจ้ง,ทะลึ่ง,ทะนง, See also: wisely adv.
wise guyบุคคลที่อวดฉลาด,คนทะนงตัวและอวดฉลาด, Syn. smart alec
wisecrack(ไวซ'แครค) n. คำพูดที่ฉลาด,คำคม,คำเล่นลิ้น vt.,vi. พูดคำคม,พูดคำเล่นลิ้น, See also: wisecracker n., Syn. joke, witticism
anywise(เอน'นีไวซ) adv. วิธีใดวิธีหนึ่ง (in any way)
breadthwiseadj. ตามกว้าง
clockwiseadj.,adv. ตามเข็มนาฬิกา,หมุนตามเข็มนาฬิกา
coastwiseadv.,adj. ไปทางชายฝั่ง
contraclockwiseadj.,adv. ซึ่งทวนเข็มนาฬิกา, Syn. counterclockwise
counterclockwise(เคาเทอะคลอค'ไวซ) adj.,adv. ซึ่งทวนเข็มนาฬิกา,หมุนซ้าย, Syn. contraclockwise
crosswise(ครอส'ไวซ) adj. ข้าม,ตัดข้าม,ขวาง,ทแยง,ในรูปกากบาท,ซึ่งตรงกันข้าม., Syn. crossways, across, transversely

English-Thai: Nontri Dictionary
wise(adj) ฉลาด,รอบรู้,สุขุม,ไตร่ตรอง
wise(n) วิธี,แบบ,อาการ,ทำนอง,วิถีทาง
anticlockwise(adv) หมุนซ้าย,หมุนทวนเข็มนาฬิกา
anywise(adv) อย่างไรก็ตาม
clockwise(adj) ตามเข็มนาฬิกา
coastwise(adv) ตามชายฝั่ง
counterclockwise(adj) ซึ่งทวนเข็มนาฬิกา,ซึ่งหมุนซ้าย
crosswise(adv) ข้าม,ทแยงมุม,เป็นรูปกางเขน
edgewise(adv) ด้านข้าง,ทางข้าง,ทางขวาง,หันด้านริมออก
lengthwise(adv) ตามยาว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wiseAdversity makes a man wise, not rich.
wiseA fool, when he is silent, is counted to be wise.
wiseAll his followers looked up to him as a wise and courageous man.
wiseAlthough he may be clever, he is not wise.
wiseA wise businessman knows how to clamp down on costs.
wiseA wise man changes his mind, a fool never.
wiseA wise man does not try to hurry history.
wiseA wise man profits from his mistakes.
wiseA wise man would not act in that way.
wiseA wise man would not do such a thing.
wiseA wise man would not say such a thing.
wiseA wise mother might not have scolded her child.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิทูร(adj) intelligent, See also: wise, Syn. ฉลาด, ชำนาญ, Thai Definition: ที่คงแก่เรียน, ที่รอบรู้เรื่องต่างๆ, Notes: (บาลี)
วิสารท(adj) clever, See also: wise, skilled, bold, courageous, Syn. แกล้วกล้า, ชำนาญ, ฉลาด, เก่ง, หลักแหลม, Ant. โง่, เขลา, Notes: (บาลี)
ตีฝีปาก(v) equivocate, See also: wisecrack, quibble, bicker, Syn. ตีโวหาร, ตีสำนวน, เล่นสำนวน, เล่นสำบัดสำนวน, Example: พวกนี้ตีฝีปากว่าเขาทำเพื่อความรู้ ซึ่งผมมักจะไม่เชื่อมากนัก, Thai Definition: อวดแสดงคารม
เจ้าปัญญา(n) wise person, See also: resourceful person, idea person, Syn. คนฉลาด, คนหลักแหลม, คนช่างคิด, คนหัวดี, Example: ในประเทศจีนคงจะมีใครเป็นเจ้าปัญญา ออกอุบายเสนอให้ทำตุ๊กตาเป็นของจำลองขึ้น
เจ้าปัญญา(adj) wise, See also: clever, prudent, smart, sagacious, astute, shrewd, Syn. ฉลาด, หลักแหลม, ช่างคิด, หัวดี, Ant. โง่, ทึ่ม, Example: เขาไม่สามารถทำอะไรได้เสียทุกอย่าง ดังเช่นเจ้าแมวเจ้าปัญญาโดเรมอนที่เด็กๆ ชอบดู
มนัสวี(n) sage, See also: wise person, scholar, intellectual, astute person, learned person, Syn. นักปราชญ์, คนฉลาด, Thai Definition: ผู้เป็นปราชญ์, ผู้มีความคิดสูง, ผู้มีใจเด็ดเดี่ยว, Notes: (สันสกฤต)
ธีรราช(n) wise king, See also: learned king, Count Unit: พระองค์, Thai Definition: กษัตริย์ผู้เป็นปราชญ์, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
เธียร(adj) clever, See also: wise, intelligent, skilful, steady, constant, brave, smart, shrewd, sagacious, Syn. ฉลาด, Notes: (บาลี)
หัวหมอ(adj) wise, Example: พวกหัวหมอมักเอาตัวไม่รอดสักราย, Thai Definition: คนที่ชอบอ้างกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตน, Notes: (ปาก)
หัวดี(adj) wise, See also: smart, intelligent, Syn. เก่ง, ฉลาด, Ant. หัวขี้เลื่อย, Example: ต้นเป็นเด็กหัวดีสอบได้ที่ 1 ทุกปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั้ง[bang] (n) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off
ชาญฉลาด[chānchalāt] (adj) EN: clever ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous ; cunning  FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
ชาญฉลาด[chānchalāt] (adv) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly  FR: intelligemment ; ingénieusement
เช่นกัน[chen kan] (adv) EN: also ; as well ; too ; likewise ; alike ; the same to you ; me too  FR: de même
โฉด[chōt] (adj) EN: foolish ; stupid ; clumsy ; unwise ; silly ; ignorant ; benighted ; idiotic  FR: stupide ; absurde ; ignare ; ignorant ; idiot
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (v) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (adj) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent
ด้วย[dūay] (x) EN: also ; too ; as well ; either ; likewise  FR: aussi ; également ; de plus
หาไม่[hāmai] (adv) EN: other ; wise
หัวดี[hūadī] (adj) EN: wise ; smart ; intelligent

CMU English Pronouncing Dictionary
WISE W AY1 Z
WISEL W AY1 Z AH0 L
WISER W AY1 Z ER0
WISED W AY1 Z D
WISELY W AY1 Z L IY0
WISEST W AY1 Z AH0 S T
WISEGUY W AY1 Z G AY2
WISECUP W AY1 Z K AH2 P
WISEMAN W AY1 Z M AH0 N
WISELEY W AY1 Z L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wise (n) wˈaɪz (w ai1 z)
wiser (j) wˈaɪzər (w ai1 z @ r)
wisely (a) wˈaɪzliː (w ai1 z l ii)
wisest (j) wˈaɪzɪst (w ai1 z i s t)
wiseacre (n) wˈaɪzɛɪkər (w ai1 z ei k @ r)
wiseacres (n) wˈaɪzɛɪkəz (w ai1 z ei k @ z)
wisecrack (v) wˈaɪzkræk (w ai1 z k r a k)
wisecracks (v) wˈaɪzkræks (w ai1 z k r a k s)
wisecracked (v) wˈaɪzkrækt (w ai1 z k r a k t)
wisecracking (v) wˈaɪzkrækɪŋ (w ai1 z k r a k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淑女[shū nǚ, ㄕㄨ ㄋㄩˇ, ] wise and virtuous woman (possibly sarcastic or sneering); lady, #10,382 [Add to Longdo]
英明[yīng míng, ㄧㄥ ㄇㄧㄥˊ, ] wise; brilliant, #14,033 [Add to Longdo]
睿智[ruì zhì, ㄖㄨㄟˋ ㄓˋ, ] wise and farsighted, #16,850 [Add to Longdo]
高招[gāo zhāo, ㄍㄠ ㄓㄠ, ] wise move; masterstroke; bright ideas, #22,627 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weise {m,f}; Weiserwise man; sage [Add to Longdo]
weise; klug; verständig {adj} | weiser; klüger; verständiger | am weisesten; am klugsten; am verständigsten | ein weises Wortwise | wiser | wisest | a wise saying [Add to Longdo]
Wisent {m} [zool.]bison [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すまし込む;澄まし込む[すましこむ, sumashikomu] (v5m) to put on airs; to affect (importance, etc.); to look wise [Add to Longdo]
その他(P);その外(P);其の他[そのほか(P);そのた, sonohoka (P); sonota] (n-adv,conj) (そのた is more the written form) etc.; otherwise; besides; in addition; the rest; the others; and so forth; (P) [Add to Longdo]
てき儻;倜儻(oK)[てきとう, tekitou] (n) exceedingly wiser than the common man [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
アザワイズ[azawaizu] (adv) otherwise [Add to Longdo]
ステップワイズ[suteppuwaizu] (n) {comp} stepwise [Add to Longdo]
ハーケンクロイツ[ha-kenkuroitsu] (n) (See 卍) swastika (45-degree clockwise swastika used by the Nazi party) (ger [Add to Longdo]
パイプ[paipu] (n) (1) pipe; tube; (2) channels, official or otherwise; (business) connections; (3) tobacco pipe; (P) [Add to Longdo]
ビット単位[ビットたんい, bitto tan'i] (n) {comp} bitwise [Add to Longdo]
ビット毎[ビットごと, bitto goto] (n) bit-wise [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ステップワイズ[すてっぷわいず, suteppuwaizu] stepwise [Add to Longdo]
ビット単位[ビットたんい, bitto tan'i] bitwise [Add to Longdo]
右シフト[みぎシフト, migi shifuto] right shift (bitwise, arithmetic) [Add to Longdo]
右回り[みぎまわり, migimawari] clockwise rotation, CW, righthanded rotation [Add to Longdo]
左シフト[ひだりシフト, hidari shifuto] left shift (bitwise, arithmetic) [Add to Longdo]
左回り[ひだりまわり, hidarimawari] counter clockwise rotation, CCW [Add to Longdo]
取捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] sifting (vs), making a wise choice [Add to Longdo]
段階的詳細化[だんかいてきしょうさいか, dankaitekishousaika] stepwise refinement [Add to Longdo]
文字食込み[もじくいこみ, mojikuikomi] pairwise kerning [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wise
   adj 1: having or prompted by wisdom or discernment; "a wise
       leader"; "a wise and perceptive comment" [ant: {foolish}]
   2: marked by the exercise of good judgment or common sense in
     practical matters; "judicious use of one's money"; "a wise
     decision" [syn: {judicious}, {wise}, {heady}]
   3: evidencing the possession of inside information [syn:
     {knowing}, {wise(p)}, {wise to(p)}]
   4: improperly forward or bold; "don't be fresh with me";
     "impertinent of a child to lecture a grownup"; "an impudent
     boy given to insulting strangers"; "Don't get wise with me!"
     [syn: {fresh}, {impertinent}, {impudent}, {overbold},
     {smart}, {saucy}, {sassy}, {wise}]
   n 1: a way of doing or being; "in no wise"; "in this wise"
   2: United States Jewish leader (born in Hungary) (1874-1949)
     [syn: {Wise}, {Stephen Samuel Wise}]
   3: United States religious leader (born in Bohemia) who united
     reform Jewish organizations in the United States (1819-1900)
     [syn: {Wise}, {Isaac Mayer Wise}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top