ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

winding

W AY1 N D IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -winding-, *winding*, wind
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
winding(n) การพัน, See also: การม้วน
winding(adj) ซึ่งพันรอบ, See also: ซึ่งเป็นขด, ซึ่งเป็นม้วน, Syn. flexuous, tortuous
windingly(adv) อย่างเป็นม้วน, See also: อย่างเป็นขด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
winding(ไว'ดิง) n. การพัน,การม้วน,รอบหนึ่ง,ม้วนหนึ่ง,ด้ายที่พันอยู่,สิ่งที่พันหรือม้วนอยู่,วิธีการพัน,วิธีม้วน,adj. พันรอบ,เป็นขด,เป็นม้วน,คดเคี้ยว,หมุนวน,วกวน, See also: windingly adv. windingness n., Syn. coiling, twining
self-winding(เซลฟฺ'ไว'ดิง) adj. ไขลานเอง,ไขลานโดยอัตโนมัติ,ไม่ต้องไขลาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
winding numberจำนวนรอบหมุน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
winding-upการเลิกกิจการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
winding-up, compulsoryการเลิกกิจการโดยคำสั่งศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
winding-up, voluntaryการเลิกกิจการโดยสมัครใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Windingsการพัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After I'm finished winding you up, go upstairs with him and we'll explain what you have to do.พอฉันไขลานให้ ให้ขึ้นไปข้างบนกับแจ็ค เขาจะอธิบายแผนให้ฟัง Return to Oz (1985)
Half the trouble you get into comes from winding down.มันจะช่วยได้ ถ้าลานใกล้จะหมด Return to Oz (1985)
Pretend that you are winding me up anyway.ข้ออ้างที่จะให้เธอ เข้ามาไขลานให้ผม Return to Oz (1985)
- Are you winding me up?เธอจะทำให้ฉันสับสน? Show Me Love (1998)
In King Solomon's temple there was a winding staircase.ในโบสถ์ของกษัตริย์โซโลมอน มันอยู่ราวบันได. National Treasure (2004)
Under the winding staircase of the steeple, that's where we have to look.ใต้ราวบันไดบนยอดหลังคา จุดที่เราจะมองเห็น. National Treasure (2004)
- So now I'm winding the key. - Yeah, see?ตอนนี้ชั้นหมุนกุญแจไปแล้ว ใช่ , ฉันเห็น Zathura: A Space Adventure (2005)
Things should be winding down around now.สถานการณ์น่าจะเริ่มคลี่คลายแล้วบ้าง Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
Then, after winding around-แล้วหลังจากเลี้ยวรอบ.. Loving Annabelle (2006)
Hiking up this winding hill reminded me of the timeบนเนินเขานี้ สายลมได้เรียกหาผม ให้มาที่นี่ Dasepo Naughty Girls (2006)
Stands 220 feet tall, 30 square feet at the bottom... 15 at the top, 294 winding stairs.ยืน 220 ฟุตสูง 30 ตารางฟุตที่ด้านล่าง 15 ที่ด้านบน 294 บันไดที่คดเคี้ยว Sex Trek: Charly XXX (2007)
And why people who knew him keep winding up dead.กับทำไมคนที่เขารู้จักถึงกลับตายกันทุกคน Turning Biminese (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
windingI'm getting tired of driving over this winding road.
windingLife is a long and winding road.
windingThe long and winding road.
windingThe long and winding road that leads to your door.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลี้ยวลด(adj) winding, See also: zigzag, sinuous, meandering, tortuous, Syn. วกวน, วนเวียน, วกเวียน, Example: เชิงดอยเบื้องล่างจะมีถนนสายเลี้ยวลดอยู่ ซึ่งเป็นอันตรายต่อคนขับรถมาก, Thai Definition: ที่อ้อมไปอ้อมมา, ที่คดไปคดมา
คดไปคดมา(adj) meandering, See also: winding, zigzaging, tortuous, Ant. ตรง
คดไปคดมา(adj) meandering, See also: winding, zigzagging, tortuous, Ant. ตรง, Example: ถนนซึ่งคดไปคดมา ยากต่อการบังคับพวงมาลัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเลิกกิจการ[kān loēk kitjakān] (n, exp) EN: winding-up
การเลิกกิจการโดยคำสั่งศาล[kān loēk kitjakān dōi khamsang sān] (n, exp) EN: compulsory winding-up
การเลิกกิจการโดยสมัครใจ[kān loēk kitjakān dōi samakjai] (n, exp) EN: voluntary winding-up  FR: fermeture volontaire [f]
เลี้ยวลด[līolot] (adj) EN: winding ; zigzag ; sinuous ; meandering ; tortuous  FR: sinueux ; tortueux
นาฬิกาไขลาน[nālikā khailān] (n, exp) EN: self-winding watch  FR: montre mécanique [f] ; montre automatique [f]
ตะเกียงลาน[takīenglān] (n) EN: kerosene lamp ; kerosene stove ; kind of winding lamp

CMU English Pronouncing Dictionary
WINDING W AY1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
winding (v) wˈɪndɪŋ (w i1 n d i ng)
winding (v) wˈaɪndɪŋ (w ai1 n d i ng)
winding-sheet (n) wˈaɪndɪŋ-ʃiːt (w ai1 n d i ng - sh ii t)
winding-sheets (n) wˈaɪndɪŋ-ʃiːts (w ai1 n d i ng - sh ii t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wā, ㄨㄚ, ] winding ditch, #29,641 [Add to Longdo]
[lǐ, ㄌㄧˇ, / ] winding, #37,340 [Add to Longdo]
[yí, ㄧˊ, ] winding, #58,372 [Add to Longdo]
逶迤[wēi yí, ㄨㄟ ㄧˊ, ] winding (of road, river etc); curved; long; distant, #60,649 [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] winding, curving; swagger, #62,790 [Add to Longdo]
曲里拐弯[qū lǐ guǎi wān, ㄑㄩ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄞˇ ㄨㄢ, / ] winding and turning (成语 saw), #154,233 [Add to Longdo]
羊肠小径[yáng cháng xiǎo jìng, ㄧㄤˊ ㄔㄤˊ ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] winding road (twisting and turning like a sheep's intestine), #185,770 [Add to Longdo]
[chǎn, ㄔㄢˇ, ] winding mountain path, #561,307 [Add to Longdo]
旋转指标[xuán zhuǎn zhǐ biāo, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄓˇ ㄅㄧㄠ, / ] winding number [Add to Longdo]
枉径[wǎng jìng, ㄨㄤˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] winding lane [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Förderschacht {m}winding shaft [Add to Longdo]
Wicklung {f}; Wickelung {f}; Windung {f} | Wicklungen {pl}; Wickelungen {pl}; Windungen {pl}winding | windings [Add to Longdo]
Schwarzrücken-Cistensänger {m} [ornith.]Winding Cisticola [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うねうね[uneune] (adv,n,vs) (on-mim) winding; meandering; zigzag; sinuous; tortuous [Add to Longdo]
くねくね;クネクネ;ぐねぐね;グネグネ[kunekune ; kunekune ; gunegune ; gunegune] (adv,adv-to,vs) (on-mim) winding; meandering; wriggling; wiggling; waving; swaying; twisting and turning [Add to Longdo]
くるくる(P);クルクル[kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P) [Add to Longdo]
ワインディングロード[waindeinguro-do] (n) winding road [Add to Longdo]
一次コイル;1次コイル[いちじコイル, ichiji koiru] (n) primary coil; primary winding (in transformer) [Add to Longdo]
延々(P);延延;蜿蜒;蜿蜿;蜿々[えんえん, en'en] (adj-t,adv-to) (1) forever; endlessly; on and on; (2) meandering; wandering; winding; sinuous; serpentine; zigzagging; (P) [Add to Longdo]
界磁巻線[かいじまきせん, kaijimakisen] (n) field winding [Add to Longdo]
巻(P);巻き[まき, maki] (n) (1) roll (e.g. of cloth); (2) winding; (3) volume (of book); (P) [Add to Longdo]
巻き取り;巻取り[まきとり, makitori] (n,adj-f) (1) taking up; winding; (n) (2) (abbr) (See 巻き取り紙) rolled paper [Add to Longdo]
巻き替え[まきかえ, makikae] (n) (1) winding a replacement thread, wire, etc.; (2) changing from an overarm to an underarm grip on one's opponent's belt (sumo) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
巻き戻し[まきもどし, makimodoshi] rewinding (e.g. VCR, tape deck, etc.) [Add to Longdo]
巻戻し[まきもどし, makimodoshi] rewinding (e.g. VCR, tape deck, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 winding
   adj 1: marked by repeated turns and bends; "a tortuous road up
       the mountain"; "winding roads are full of surprises";
       "had to steer the car down a twisty track" [syn:
       {tortuous}, {twisting}, {twisty}, {winding},
       {voluminous}]
   2: of a path e.g.; "meandering streams"; "rambling forest
     paths"; "the river followed its wandering course"; "a winding
     country road" [syn: {meandering(a)}, {rambling},
     {wandering(a)}, {winding}]
   n 1: the act of winding or twisting; "he put the key in the old
      clock and gave it a good wind" [syn: {wind}, {winding},
      {twist}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top