ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wind up

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wind up-, *wind up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wind up(phrv) หมุนขึ้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wind up(vt) ลงท้าย, See also: ในที่สุด, Syn. ลงเอย
wind up(vt) เลิกกิจการ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wind upDon't be so greedy or you'll wind up with nothing.
wind upIf he carries on like this, he's going to wind up in prison.
wind upI never thought it would wind up like this.
wind upI think it's time to wind up this meeting.
wind upLet's wind up our work.
wind upThe unemployed always wind up at the bottom of the heap.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไขลาน(v) wind up, See also: wind a watch, wind a clock, Syn. หมุนลาน, ไขนาฬิกา, Ant. คลายลาน, Example: เขาต้องไขลานนาฬิกาข้อมือของเขาทุกๆ เช้า, Thai Definition: ใช้กำลังดันหรือหมุนเพื่อให้ลานทำงาน
ทิ้ง(v) drop, See also: wind up, stop, Syn. หยุด, ยุติ, ล้มเลิก, ยกเลิก, เลิกล้ม
ขมวด(v) wind up, See also: append, Example: เขาขมวดท้ายคำปราศรัยของเขาด้วยคำโคลง, Thai Definition: ย่นย่อข้อความทิ้งท้ายไว้ให้คิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จบกัน[jop kan] (v, exp) EN: come to an end ; end ; wind up
ไขลาน[khai lān] (v, exp) EN: wind up ; wind a watch ; wind a clock  FR: remonter ; tendre le ressort
เลิก[loēk] (v) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind  FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer
ลงเอย[long-oēi] (v) EN: end up ; stop ; finish ; conclude ; be concluded ; finish up (with) ; wind up  FR: conclure ; terminer
ทิ้งท้าย[thingthāi] (v) EN: add ; wind up with
ตบท้าย[topthāi] (v) EN: wind up (with) ; end
ยุติ[yuti] (v) EN: end ; close ; come to an end ; stop ; cease ; finish ; terminate ; stamp out ; abandon ; wind up ; culminate  FR: clôturer
ยุติ[yutti] (v) EN: end ; close ; come to an end ; stop ; terminate ; finish ; cease ; wind up ; culminate  FR: cesser ; clore ; mettre un terme ; terminer ; achever
ยุติคำปราศรัย[yutti khamprāsai] (v, exp) EN: wind up a speech

Japanese-English: EDICT Dictionary
怖気づく;怖じ気づく;怖気付く;怖じ気付く[おじけづく;おじけつく(怖気付く;怖じ気付く)(ik), ojikeduku ; ojiketsuku ( fu kiduku ; oji kiduku )(ik)] (v5k,vi) to be seized with fear; to be intimidated; to lose one's nerve; to be frightened; to get cold feet; to have the wind up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wind up
   v 1: finally be or do something; "He ended up marrying his high
      school sweetheart"; "he wound up being unemployed and
      living at home again" [syn: {finish up}, {land up}, {fetch
      up}, {end up}, {wind up}, {finish}]
   2: give a preliminary swing to the arm pitching
   3: stimulate sexually; "This movie usually arouses the male
     audience" [syn: {arouse}, {sex}, {excite}, {turn on}, {wind
     up}]
   4: coil the spring of (some mechanical device) by turning a
     stem; "wind your watch" [syn: {wind}, {wind up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top