ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wilderness

W IH1 L D ER0 N AH0 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wilderness-, *wilderness*, wildernes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wilderness(n) บริเวณรกร้างว่างเปล่า, Syn. barren, waste, wasteland

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wilderness(วิล'เดอะนิส) n. บริเวณรกร้างว่างเปล่า,บริเวณกว้างใหญ่ไพศาล,จำนวนมหาศาล

English-Thai: Nontri Dictionary
wilderness(n) ป่าชัฎ,พง,ที่รกร้าง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wilderness Areasที่วิเวกห่างไกล, Example: พื้นที่ที่เป็นธรรมชาติ มีความวิเวก สงบเงียบ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ห่างไกลผู้คน ไม่มีถนนหนทาง จะไปถึงได้ก็โดยทางเดินเท้า เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนตามธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wildernessCan you hike for days in the wilderness without seeing anyone?
wildernessCultivate the wilderness.
wildernessHunting game is forbidden in this tranquil wilderness.
wildernessThe day before yesterday he witnessed a weird incident in the wilderness.
wildernessThe garden is turning into a wilderness.
wildernessThe newcomers cultivated the immense wilderness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถิ่นทุรกันดาร(n) wilderness area, See also: remote area, distant area, isolated area, Example: พระและมิชชันนารีได้พยายามไปเผยแพร่ศาสนาในถิ่นทุรกันดาร หรือดินแดนต่างๆ ทั้งที่ยังไม่เจริญหรือล้าหลัง, Thai Definition: ดินแดนหรือพื้นที่ที่ยังไม่เจริญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดง[dong] (n) EN: forest ; jungle ; wilderness ; thick forest  FR: forêt [f] ; jungle [f] ; forêt vierge [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WILDERNESS W IH1 L D ER0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wilderness (n) wˈɪldənəs (w i1 l d @ n @ s)
wildernesses (n) wˈɪldənəsɪz (w i1 l d @ n @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荒野[huāng yě, ㄏㄨㄤ ㄧㄝˇ, ] wilderness, #28,283 [Add to Longdo]
旷野[kuàng yě, ㄎㄨㄤˋ ㄧㄝˇ, / ] wilderness, #37,636 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はら, hara] (n) field; plain; prairie; tundra; moor; wilderness; (P) [Add to Longdo]
原生保護[げんせいほご, genseihogo] (n) wilderness preservation [Add to Longdo]
原野[げんや, genya] (n) waste land; wilderness; moor; field; plain; (P) [Add to Longdo]
荒原[こうげん, kougen] (n) wilderness [Add to Longdo]
荒地;荒れ地[あれち;こうち(荒地), arechi ; kouchi ( arechi )] (n) (1) wasteland; wilderness; abandoned land; devastated land; (2) The Wasteland (poem by T.S. Eliot) [Add to Longdo]
荒蕪地[こうぶち, koubuchi] (n) wild land; wasteland; wilderness [Add to Longdo]
荒野(P);荒れ野;曠野(iK)[こうや(荒野;曠野)(P);あれの(荒野;荒れ野)(P);あらの(荒野;曠野), kouya ( kouya ; kouya )(P); areno ( kouya ; are no )(P); arano ( kouya ; kouya )] (n) wasteland; wilderness; deserted land; prairie; vast plain; wilds; desert; wild land; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wilderness
   n 1: (politics) a state of disfavor; "he led the Democratic
      party back from the wilderness"
   2: a wooded region in northeastern Virginia near Spotsylvania
     where bloody but inconclusive battles were fought in the
     American Civil War
   3: a wild and uninhabited area left in its natural condition;
     "it was a wilderness preserved for the hawks and
     mountaineers" [syn: {wilderness}, {wild}]
   4: a bewildering profusion; "the duties of citizenship are lost
     sight of in the wilderness of interests of individuals and
     groups"; "a wilderness of masts in the harbor"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top