ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wildcat

W AY1 L D K AE2 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wildcat-, *wildcat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wildcat(n) แมวป่าซึ่งเป็นบรรพบุรุษของแมวบ้าน, See also: ชื่อละตินคือ Felis sylvestris
wildcatter(n) ผู้สำรวจน้ำมันหรือก๊าซ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. prospector

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wildcat(ไวดฺ'แคท) n. แมวป่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wildcat strikeการนัดหยุดงานโดยพลการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wildcat strikeการนัดหยุดงานโดยพลการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wildcatหลุมแรกเจาะสำรวจหาน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ, หลุมแรกเจาะสำรวจหาน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ที่ไม่เคยเจาะพบน้ำมันหรือก๊าซมาก่อน [ปิโตรเลี่ยม]

CMU English Pronouncing Dictionary
WILDCAT W AY1 L D K AE2 T
WILDCATS W AY1 L D K AE2 T S
WILDCATTER W AY1 L D K AE2 T ER0
WILDCATTERS W AY1 L D K AE2 T ER0 Z
WILDCATTING W AY1 L D K AE2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wildcat (j) wˈaɪldkæt (w ai1 l d k a t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
野猫[yě māo, ㄧㄝˇ ㄇㄠ, / ] wildcat, #36,093 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufschlussbohrung {f}wildcat well [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヨーロッパ山猫[ヨーロッパやまねこ;ヨーロッパヤマネコ, yo-roppa yamaneko ; yo-roppayamaneko] (n) (uk) European wildcat (Felis silvestris silvestris) [Add to Longdo]
リビア山猫[リビアやまねこ;リビアヤマネコ, ribia yamaneko ; ribiayamaneko] (n) (uk) Libyan wildcat (Felis silvestris lybica); African wildcat [Add to Longdo]
リビア猫[リビアねこ;リビアネコ, ribia neko ; ribianeko] (n) (uk) (obsc) (See リビア山猫) Libyan wildcat (Felis silvestris lybica); African wildcat [Add to Longdo]
山猫[やまねこ, yamaneko] (n) wildcat; lynx; (P) [Add to Longdo]
山猫スト[やまねこスト, yamaneko suto] (n) wildcat strike [Add to Longdo]
山猫戦術[やまねこせんじゅつ, yamanekosenjutsu] (n) wildcat tactics [Add to Longdo]
山猫争議[やまねこそうぎ, yamanekosougi] (n) wildcat strike [Add to Longdo]
西表山猫[いりおもてやまねこ, iriomoteyamaneko] (n) Iriomote wildcat (Prionailurus bengalensis iriomotensis) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wildcat
   adj 1: outside the bounds of legitimate or ethical business
       practices; "wildcat currency issued by irresponsible
       banks"; "wildcat stock speculation"; "a wildcat airline";
       "wildcat life insurance schemes"
   2: without official authorization; "an unauthorized strike";
     "wildcat work stoppage" [syn: {unauthorized}, {unauthorised},
     {wildcat}]
   3: (of a mine or oil well) drilled speculatively in an area not
     known to be productive; "drilling there would be strictly a
     wildcat operation"; "a wildcat mine"; "wildcat drilling";
     "wildcat wells"
   n 1: an exploratory oil well drilled in land not known to be an
      oil field [syn: {wildcat well}, {wildcat}]
   2: a cruelly rapacious person [syn: {beast}, {wolf}, {savage},
     {brute}, {wildcat}]
   3: any small or medium-sized cat resembling the domestic cat and
     living in the wild

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top