ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wild

W AY1 L D   
152 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wild-, *wild*, wil
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wild[ADJ] ไม่เชื่อง, See also: ดุร้าย, Syn. savage, undomesticated, Ant. domesticated, tame
wild[ADJ] ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ, See also: ซึ่งมาจากป่า, ซึ่งไม่ได้จากการเพาะปลูก, ซึ่งอยู่ในป่า
wild[ADJ] แห้งแล้ง, See also: ห่างไกล, รกร้าง
wild[ADJ] ซึ่งกระตือรือร้น
wild[ADJ] ซึ่งไม่มีการยับยั้งชั่งใจ, See also: ซึ่งไม่มีความอดกลั้น, Syn. unrestrained, unruly, Ant. restrained
wilde[N] นักเขียนบทละครอังกฤษช่วงปีค.ศ 1854-1900
wildly[ADV] อย่างรีบเร่ง, Syn. hastily, rashly, violently, uncontrollably
wildcat[N] แมวป่าซึ่งเป็นบรรพบุรุษของแมวบ้าน, See also: ชื่อละตินคือ Felis sylvestris
wildfire[N] ไฟป่าที่รุนแรงและลุกไหม้เป็นบริเวณกว้าง
wildlife[N] สัตว์ป่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wild(ไวลดฺ) adj.,adv. เป็นป่า,ไม่เชื่อง,ป่าเถื่อนไม่มีอารยธรรม,ดุร้าย,รุนแรง,ไม่เป็นระเบียบ,ยุ่งเหยิงไม่มีการ ควบคุม,ไม่ได้ยับยั้ง,ฟุ่มเฟือย,คลั่ง,เตลิดเปิดเปิง,เอะอะ,n. ความรกร้างว่างเปล่า,พง,ทุ่งว่างเปล่า -Phr. (the wild ความรกร้างว่างเปล่า,ความเป็นป่า)
wild manคนเถื่อน,คนหยาบคาย,คนที่มีอารมณ์รุนแรงหรืออารมณ์ร้าย, Syn. savage
wild westn. พรมแดนด้านตะวันตกของอเมริการะหว่างศตวรรษที่ 19 ก่อนที่จะมีรัฐบาลที่มั่นคงในเวลาต่อมา
wild-eyed(ไวดฺ'อายดฺ) adj. มีนัยน์ตาที่โกรธ,บ้าคลั่งหรือเป็นทุกข์,ไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิง
wildcardsสัญลักษณ์ตัวแทนหมายถึงตัวอักขระหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวอักขระใด ๆ ก็มักใช้เมื่อต้องการสั่งให้มีการค้นแต่ไม่สามารถจะบอกรายละเอียดต่าง ๆ ได้ทั้งหมด แม้แต่ชื่อก็อาจรู้แต่เพียงขึ้นต้นด้วยตัว S ในกรณีเช่นในระบบดอสกำหนดให้ใช้สัญลักษณ์ตัวแทนได้ 2 แบบ คือ 1. เครื่องหมายดอกจัน (*) ใช้แทนอักขระ ใด ๆ ก็ได้กี่ตัวก็ได้ 2. สัญลักษณ์ ?แทนอักขระใดก็ได้?แต่จำกัดเพียงตัวเดียวเช่น s*.xls sale.xls *.bmp arches.bm s????.* sweet.doc ?m.* om.pm4 suga?.??? sugar.txt *.* ทุกแฟ้ม WIMP : วิมพ์เป็นตัวย่อของคำต่อไปนี้คือ windows, icons, menus, pointing device ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในระบบกูอี (GUI) แทนที่จะใช้วิธีการพิมพ์คำสั่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างดอสและวินโดว์
wildcat(ไวดฺ'แคท) n. แมวป่า
wilderness(วิล'เดอะนิส) n. บริเวณรกร้างว่างเปล่า,บริเวณกว้างใหญ่ไพศาล,จำนวนมหาศาล
wildlife(ไวดฺ'ไลฟฺ) n. สัตว์ป่า, Syn. game
wildling(ไวดฺ'ลิง) n.,adj. (เกี่ยวกับ) พืชป่า,สัตว์ป่า,ดอกไม้ป่า
wildwood(ไวดฺ'วูด) n. ต้นไม้ป่า,ไม้ป่า

English-Thai: Nontri Dictionary
wild(adj) เป็นป่า,ดุร้าย,รุนแรง,ป่าเถื่อน,เดือด,บ้าคลั่ง,เอะอะ
wilderness(n) ป่าชัฎ,พง,ที่รกร้าง
bewilder(vt) ทำให้งง,ทำให้งงงวย,ทำให้หัวหมุน
bewilderment(n) ความสับสน,ความงงงัน,ความงงงวย,ความงุนงง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wild animalsสัตว์ป่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wild creatures, theft ofการลักสัตว์ป่า (ที่มีเจ้าของ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wild landที่ดินในสภาพธรรมชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wild yamกลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wild-typeพันธุ์ป่า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
wildcard characterอักขระตัวแทน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wildcard characterอักขรตัวแทน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wildcat strikeการนัดหยุดงานโดยพลการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wildcat strikeการนัดหยุดงานโดยพลการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
WIld animal tradeการค้าสัตว์ป่า [TU Subject Heading]
Wild boarหมูป่า [TU Subject Heading]
Wild boar farmingการเลี้ยงหมูป่า [TU Subject Heading]
Wild dogsสุนัขป่า [TU Subject Heading]
Wild flowersดอกไม้ป่า [TU Subject Heading]
Wild plants, Edibleพืชป่าที่กินได้ [TU Subject Heading]
Wild riceข้าวป่า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wild riceข้าวป่า [TU Subject Heading]
wild typeพันธุ์ป่า, ชนิดของสิ่งมีชีวิตที่ยังคงดำรงชีพอยู่ในสภาพเดิมตามธรรมชาติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
wildcardอักขระแทน
อักขระพิเศษที่ใช้แทนอักขระือื่นๆ โปรแกรมส่วนมากจะอนุญาติให้มีอักขระแทนได้สองแบบ แบบหนึ่งคือ ใช้อักขระแทนหนึ่งตัวแทนอักขระอื่นๆ หนึ่งตัว เช่น ใช้เครื่องหมายคำถาม? แทนอักขระอื่น ยกตัวอย่างในการใช้คำสั่ง DIR ค้นหาแฟ้ม ถ้าหากกำหนดชื่อให้ค้นหาเป็น ?ift โปรแกรม DOS จะหาชื่อแฟ้ม เช่น gift หรือ lift หรือชื่อใดๆ ที่มีอักขระตัวเดียวนำหน้า ift ให้เรา แต่จะไม่แสดงค้นชื่อแฟ้มที่มีอักขระนำหน้า ift มากกว่าหนึ่งตัว เช่น จะไม่สามารถค้นชื่อ facelift ได้ สำหรับอักขระแทนแบบที่สองก็คือ การใช้แทนอักษรอื่นๆ มากกว่าหนึ่งตัว เช่น ใช้เครื่องหมาย * แทนอักขระอื่นๆ เช่น การใช้คำสั่ง DIR ค้นหาชื่อแฟ้ม com** จะได้ชื่อแฟ้มทุกแฟ้มที่มีอักษรนำหน้า com และมีสกุลแฟ้มหรือส่วนขยายเป็นอะไรก็ได้ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Find some secluded glade where she can pick wildflowers.พบบางบึงเงียบสงบ ที่เธอสามารถเลือกดอกไม้ป่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
They let those kids run wild up there.พวกเขาปล่อยให้เด็กเหล่านั้นเรียกป่าขึ้นมี 12 Angry Men (1957)
He's a wild, angry kid. That's all he's ever been. And you know why?เขาเป็นป่าเด็กโกรธ นั่นคือทั้งหมดที่เขาเคยได้รับ และคุณรู้ว่าทำไม? 12 Angry Men (1957)
They're... wild.They're... wild12 Angry Men (1957)
Sandra, watch the kids. Don't let them run wild.แซนดร้าดูเด็ก อย่าปล่อยให้พวกเขาเรียกป่า The Godfather (1972)
Sonny's running wild. He wants to go to mattresses already.ป่าวิ่งซันนี่ เขาต้องการที่จะไปที่ที่นอนแล้ว The Godfather (1972)
And the kind that can Drive grownups wildเธอเป็นเด็กที่ทำให้ผู้ใหญ่บ้าคลั่ง The Little Prince (1974)
They were kind of wild ideas.มันค่อนข้างเป็นความคิดที่ฟุ้งซ่าน. Suspiria (1977)
She's a wild one.ว้าว ! เธอเป็น หนึ่งใน ป่า I Spit on Your Grave (1978)
Inside the Ark are treasures beyond your wildest aspirations.ข้างในหีบศักดิ์สิทธิ์มีสมบัติมีค่า ห่างไกลจาก ความทะเยอทะยานโดยธรรมชาติของคุณ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
A shot of wild turkey.ยิงไก่งวง First Blood (1982)
We only make wild speeches or perform even wilder acts of terrorism.เรามีแต่คำพูดที่รุนแรง และก่อการร้าย Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wildShe really likes his wild performances on the big stage.
wildClans run wild like a storm in a raging sea.
wildThe newcomers cultivated the immense wilderness.
wildChasing the uncatchable is going on a wild-goose chase.
wildLinda was wildly excited to learn that her aunt Nancy was coming to visit her.
wildAll animals are not wild.
wildLook out for the wild dog!
wildHe has too many wild idea.
wildThis area abounds in wild animals.
wildHere are wildflowers in abundance.
wildCultivate the wilderness.
wildHe wants to go back to the wild.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัยคะนอง[N] wild age, See also: age of high-spirits years, Syn. วัยคึกคะนอง, Example: น้องๆ ที่กำลังอยู่ในวัยคะนอง อย่าเอาแบบอย่างในทีวีมาเล่นกันจนเกิดอันตราย, Count unit: วัย, Thai definition: ระยะของอายุที่อยู่ในช่วงกำลังคึกหรือลำพอง
สัตว์ป่า[N] wild animal
ผืนป่า[N] forest, See also: wild, Syn. ป่า, Example: อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ เป็นผืนป่าอันสมบูรณ์มายาวนานที่สุดแห่งหนึ่งของไทย, Thai definition: พื้นที่ที่มีต้นไม้ต่างๆ ขึ้นจำนวนมาก
มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์[N] Wildlife fund Thailand, See also: WFT, Example: มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชพรรณแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับทุนสนับสนุนโดยการบริจาคของประชาชน องค์กร และหน่วยงานธุรกิจ มาโดยตลอด, Thai definition: หน่วยงานเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ที่จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชน ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ความดุร้าย[N] cruelty, See also: wildness, Syn. ความโหดเหี้ยม, ความโหดร้าย, ความป่าเถื่อน, Ant. ความอ่อนโยน, Example: เสือเป็นสัตว์ที่มีความดุร้ายพอๆ กับสิงโต
เถื่อน[ADJ] wild, See also: savage, fierce, barbarous, Syn. ไม่มีอารยธรรม, ดุร้าย, หยาบคาย, โหดร้าย, รุนแรง, Example: ในกัมพูชาก็รู้ๆ กันอยู่ว่าเป็นแดนปืนเมืองเถื่อนโอกาสจะเกิดความรุนแรงขึ้นนั้นย่อมสูงกว่าที่อื่น, Thai definition: ห่างไกลจากที่อยู่ของคน, ห่างไกลจากความเจริญ
ไฟป่า[N] wildfire, See also: forest fire, Example: กลิ่นไอของหญ้าที่ถูกไฟป่าเผาเมื่อไม่นานมานี้ยังคงอบอวลอยู่ทั่วบริเวณทุ่งกว้าง, Thai definition: ไฟที่ไหม้ในบริเวณป่า
สัตว์ป่า[N] wild animal, Ant. สัตว์เลี้ยง, Example: พระองค์ทอดพระเนตรสภาพป่าไม้และสัตว์ป่า ตามเส้นทางต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้, Count unit: ตัว, ชนิด
คะนอง[ADV] impetuously, See also: wildly, spiritedly, dashingly, Syn. คึก, ลำพอง, Example: ชายชรานึกถึงครั้งที่เป็นหนุ่มแน่นและท่องเที่ยวอย่างคะนอง, Thai definition: ซึ่งแสดงอาการอย่างคึกลำพอง
คะนอง[ADJ] impetuous, See also: wild, high-spirited, dashy, fiery, Syn. คึก, ลำพอง, Example: เด็กหนุ่มที่กำลังอยู่ในวัยคะนองพวกนี้ส่วนใหญ่มักชอบการกระทำที่รุนแรง, Thai definition: ซึ่งแสดงอาการคึกลำพอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food   FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
เบิ่ง[v.] (boēng) EN: stare bewilderedly ; stare in wonderment ; look up ; look at ; gaze   FR: regarder fixement
ฉงน[v.] (cha-ngon) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts   FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
ช้างป่า[n. exp.] (chāng pā) EN: wild elephant   FR: éléphant sauvage [m]
ช้างเถื่อน[n. exp.] (chāng theūoen) EN: wild elephant   FR: éléphant sauvage [m]
ดอกไม้ป่า[n. exp.] (døkmāi pā) EN: wild flower   FR: fleur sauvage [f]
ดง[n.] (dong) EN: forest ; jungle ; wilderness ; thick forest   FR: forêt [f] ; jungle [f] ; forêt vierge [f]
ดุ[adj.] (du) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious   FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
เหิม[v.] (hoēm) EN: become bold ; gain courage ; run wild ; take liberties ; be unscrupulous ; cast off restraints   

CMU English Pronouncing Dictionary
WILD    W AY1 L D
WILDE    W AY1 L D
WILDT    W IH1 L T
WILDS    W AY1 L D Z
WILDER    W AY1 L D ER0
WILDEN    W AY1 L D AH0 N
WILDLY    W AY1 L D L IY0
WILDEY    W IH1 L D IY0
WILDES    W AY1 L D Z
WILDON    W AY1 L D AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wild    (n) wˈaɪld (w ai1 l d)
Wilde    (n) wˈaɪld (w ai1 l d)
wilder    (j) wˈaɪldər (w ai1 l d @ r)
wildly    (a) wˈaɪldliː (w ai1 l d l ii)
wildcat    (j) wˈaɪldkæt (w ai1 l d k a t)
wildest    (j) wˈaɪldɪst (w ai1 l d i s t)
wildlife    (n) wˈaɪldlaɪf (w ai1 l d l ai f)
wildfire    (n) wˈaɪldfaɪər (w ai1 l d f ai @ r)
wildfowl    (n) wˈaɪldfaul (w ai1 l d f au l)
wildness    (n) wˈaɪldnɪs (w ai1 l d n i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
野生[yě shēng, ㄧㄝˇ ㄕㄥ, ] wild; undomesticated, #9,176 [Add to Longdo]
野生动物[yě shēng dòng wù, ㄧㄝˇ ㄕㄥ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] wild animal, #10,319 [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, ] wild goose, #11,571 [Add to Longdo]
野心[yě xīn, ㄧㄝˇ ㄒㄧㄣ, ] wild schemes; wild ambitions; careerism, #12,592 [Add to Longdo]
野马[yě mǎ, ㄧㄝˇ ㄇㄚˇ, / ] wild horse, #27,896 [Add to Longdo]
荒野[huāng yě, ㄏㄨㄤ ㄧㄝˇ, ] wilderness, #28,283 [Add to Longdo]
欣喜若狂[xīn xǐ ruò kuáng, ㄒㄧㄣ ㄒㄧˇ ㄖㄨㄛˋ ㄎㄨㄤˊ, ] wild with joy (成语 saw); to rejoice; to exult, #30,523 [Add to Longdo]
[qiáng, ㄑㄧㄤˊ, / ] wild rose, #30,861 [Add to Longdo]
野花[yě huā, ㄧㄝˇ ㄏㄨㄚ, ] wild flower, #33,031 [Add to Longdo]
大雁[dà yàn, ㄉㄚˋ ㄧㄢˋ, ] wild goose, #34,523 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wildtruculent [Add to Longdo]
Schwarzwild {n}wild boars [Add to Longdo]
Stellvertretersymbol {n}; Platzhalter {m}wild card; wildcard [Add to Longdo]
Verfolgungsjagd {f}; Verfolgungsszene {f} (im Film)wild chase; pursuit; car chase [Add to Longdo]
Wild {n} | verfolgtes Wild | geschossenes Wildgame | quarry; chase | battue [Add to Longdo]
Wildbraten {m} [cook.]roast venison [Add to Longdo]
Wildbach {m}torrent [Add to Longdo]
Wildbret {n}venison [Add to Longdo]
Wilddieb {m} | Wilddiebe {pl}poacher | poachers [Add to Longdo]
Wilde {f}rambunctiousness [Add to Longdo]
Wilde {m,f}; Wildersavage [Add to Longdo]
Wildente {f} [ornith.] | Wildenten {pl}wild duck | wild ducks [Add to Longdo]
Wilderer {m}; Wilderin {f}poacher [Add to Longdo]
Wildern {n}; Wilderei {f}poaching [Add to Longdo]
Wildfang {m}hoyden [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
けたたましい[, ketatamashii] (adj-i) piercing; shrill; noisy; loud; clamorous; wild [Add to Longdo]
ちょい悪オヤジ;ちょい悪おやじ[ちょいわるオヤジ(ちょい悪オヤジ);ちょいわるおやじ(ちょい悪おやじ), choiwaru oyaji ( choi aku oyaji ); choiwaruoyaji ( choi waruo yaji )] (n) (col) older and fashionable man (wild-looking, burly, etc.) [Add to Longdo]
とぎまぎ[, togimagi] (n,vs) confusion; bewilderment; embarrassment [Add to Longdo]
カマシア[, kamashia] (n) (See ヒナユリ) camassia; wild hyacinth [Add to Longdo]
ジビエ[, jibie] (n) wild game (fre [Add to Longdo]
ターパン[, ta-pan] (n) tarpan (extinct subspecies of wild horse, Equus ferus ferus) [Add to Longdo]
ヒナユリ[, hinayuri] (n) (See カマシア) camassia; wild hyacinth [Add to Longdo]
マルケサスバタフライフィッシュ;マルケサンバタフライフィッシュ;ワイルダーズバタフライフィッシュ[, marukesasubatafuraifisshu ; marukesanbatafuraifisshu ; wairuda-zubatafuraifisshu] (n) Marquesas butterflyfish (Chaetodon declivis declivis); Wilder's butterflyfish (Chaetodon declivis wilderi) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ワイルドカード[わいるどかーど, wairudoka-do] wildcard (character) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
密猟者[みつりょうしゃ, mitsuryousha] Wilddieb [Add to Longdo]
山猫[やまねこ, yamaneko] Wildkatze, Luchs [Add to Longdo]
山猫争議[やまねこそうぎ, yamanekosougi] wilder_Streik [Add to Longdo]
未開[みかい, mikai] wild, unzivilisiert [Add to Longdo]
猛獣[もうじゅう, moujuu] wildes_Tier, Raubtier [Add to Longdo]
野猿[やえん, yaen] wildlebender_Affe [Add to Longdo]
野獣[やじゅう, yajuu] wildes_Tier, wildlebendes_Tier [Add to Longdo]
野鳥[やちょう, yachou] wilder_Vogel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wild
   adv 1: in an uncontrolled and rampant manner; "weeds grew
       rampantly around here" [syn: {rampantly}, {wild}]
   2: in a wild or undomesticated manner; "growing wild"; "roaming
     wild"
   adj 1: marked by extreme lack of restraint or control; "wild
       talk"; "wild parties" [ant: {tame}]
   2: in a natural state; not tamed or domesticated or cultivated;
     "wild geese"; "edible wild plants" [syn: {wild}, {untamed}]
     [ant: {tame}, {tamed}]
   3: in a state of extreme emotion; "wild with anger"; "wild with
     grief"
   4: deviating widely from an intended course; "a wild bullet";
     "he threw a wild pitch"
   5: (of colors or sounds) intensely vivid or loud; "a violent
     clash of colors"; "her dress was a violent red"; "a violent
     noise"; "wild colors"; "wild shouts" [syn: {violent}, {wild}]
   6: without a basis in reason or fact; "baseless gossip"; "the
     allegations proved groundless"; "idle fears"; "unfounded
     suspicions"; "unwarranted jealousy" [syn: {baseless},
     {groundless}, {idle}, {unfounded}, {unwarranted}, {wild}]
   7: talking or behaving irrationally; "a raving lunatic" [syn:
     {raving mad}, {wild}]
   8: involving risk or danger; "skydiving is a hazardous sport";
     "extremely risky going out in the tide and fog"; "a wild
     financial scheme" [syn: {hazardous}, {risky}, {wild}]
   9: fanciful and unrealistic; foolish; "a fantastic idea of his
     own importance" [syn: {fantastic}, {wild}]
   10: located in a dismal or remote area; desolate; "a desert
     island"; "a godforsaken wilderness crossroads"; "a wild
     stretch of land"; "waste places" [syn: {godforsaken},
     {waste}, {wild}]
   11: intensely enthusiastic about or preoccupied with; "crazy
     about cars and racing"; "he is potty about her" [syn:
     {crazy}, {wild}, {dotty}, {gaga}]
   12: without civilizing influences; "barbarian invaders";
     "barbaric practices"; "a savage people"; "fighting is crude
     and uncivilized especially if the weapons are
     efficient"-Margaret Meade; "wild tribes" [syn: {barbarian},
     {barbaric}, {savage}, {uncivilized}, {uncivilised}, {wild}]
   13: (of the elements) as if showing violent anger; "angry clouds
     on the horizon"; "furious winds"; "the raging sea" [syn:
     {angry}, {furious}, {raging}, {tempestuous}, {wild}]
   n 1: a wild primitive state untouched by civilization; "he lived
      in the wild"; "they collected mushrooms in the wild" [syn:
      {wild}, {natural state}, {state of nature}]
   2: a wild and uninhabited area left in its natural condition;
     "it was a wilderness preserved for the hawks and
     mountaineers" [syn: {wilderness}, {wild}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top