ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

width

W IH1 D TH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -width-, *width*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
width(n) ความกว้าง, Syn. breadth, wideness
widthwise(adv) ตามความกว้าง, See also: ตามแนวกว้าง
widthwise(adv) ตามกว้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
width(วิธ) n. ความกว้าง,ส่วนกว้าง
widthwise(วิธ'ไวซ) adv. ตามกว้าง, Syn. widthways

English-Thai: Nontri Dictionary
width(n) ความกว้าง,ความแพร่หลาย,ความใจกว้าง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
widthMicrofibre cloth is cloth woven from fibres as narrow as a hundredth of the width of a hair.
widthThe bridge is thirty meters in width.
widthThe road is ten feet in width.
widthThe width of the road is insufficient for safe driving.
widthTo calculate the capacity, multiply the length by the width by the depth.
widthTo calculate the volume, multiply the length by the width by the depth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้า(n) width, Example: ไม้เหลี่ยม คือ ไม้ที่มีหน้าทั้งสี่เท่ากัน, Thai Definition: ส่วนกว้างของแผ่นกระดาน เสาเหลี่ยม หรือผืนผ้า
กว้าง(n) width, See also: broad, extensiveness, Syn. ด้านกว้าง, Ant. ยาว, Example: ที่ดินผืนนี้มีด้านกว้างเท่าไหร่, Thai Definition: ด้านที่คู่กับด้านยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความกว้าง[khwām kwāng] (n) EN: width  FR: largeur [f]
ส่วนกว้าง[suankwāng] (n) EN: width ; breadth  FR: largeur [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WIDTH W IH1 D TH
WIDTHS W IH1 D TH S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
width (n) wˈɪtθ (w i1 t th)
widths (n) wˈɪtθs (w i1 t th s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fú, ㄈㄨˊ, ] width; roll; classifier for textiles or pictures, #1,012 [Add to Longdo]
幅度[fú dù, ㄈㄨˊ ㄉㄨˋ, ] width; extent, #2,972 [Add to Longdo]
宽度[kuān dù, ㄎㄨㄢ ㄉㄨˋ, / ] width, #11,404 [Add to Longdo]
宽窄[kuān zhǎi, ㄎㄨㄢ ㄓㄞˇ, / ] width; breadth, #44,171 [Add to Longdo]
宽广度[kuān guǎng dù, ㄎㄨㄢ ㄍㄨㄤˇ ㄉㄨˋ, 广 / ] width; breadth [Add to Longdo]
胸宽[xiōng kuān, ㄒㄩㄥ ㄎㄨㄢ, / ] width of chest [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Breite {f}; Weite {f} | beschnittene Breite {f} | lichte Breite {f}width | trimmed width | clear width [Add to Longdo]
Fahrrinnenbreite {f}width of the fairway [Add to Longdo]
Schlüsselfläche {f}width flat [Add to Longdo]
Schlüsselweite {f}width across flats; width over flats [Add to Longdo]
Tapetenbahn {f}width of a wallpaper roll [Add to Longdo]
Wasserspiegelbreite {f}width of water level [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BOD[ビーオーディー, bi-o-dei-] (n) (1) (See 生物化学的酸素要求量) biochemical oxygen demand; BOD; (2) bandwidth-on-demand [Add to Longdo]
スペクトル半値幅[スペクトルはんねはば, supekutoru hannehaba] (n) {comp} FWHM; full width half maximum; spectral width [Add to Longdo]
スペクトル幅[スペクトルはば, supekutoru haba] (n) {comp} FWHM; full width half maximum; spectral width [Add to Longdo]
スループットBOD[スループットビーオーディー, suru-puttobi-o-dei-] (n) {comp} throughput Bandwidth On Demand [Add to Longdo]
バス幅[バスはば, basu haba] (n) {comp} bus width [Add to Longdo]
バンド幅[バンドはば, bando haba] (n) {comp} bandwidth [Add to Longdo]
パルス幅[パルスはば, parusu haba] (n) pulse width; pulsewidth [Add to Longdo]
パルス幅変調[パルスはばへんちょう, parusu habahenchou] (n) pulse width modulation [Add to Longdo]
ピーク帯域幅[ピークたいいきはば, pi-ku taiikihaba] (n) {comp} peak bandwidth [Add to Longdo]
ファットパイプ[fattopaipu] (n) {comp} fat pipe (i.e. a high bandwidth connection) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スペクトル半値幅[すぺくとるはんねはば, supekutoruhannehaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
スペクトル幅[すぺくとるはば, supekutoruhaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
バンド幅[バンドはば, bando haba] bandwidth [Add to Longdo]
パルス幅[パルスはば, parusu haba] pulse width [Add to Longdo]
ピーク帯域幅[ピークたいいきはば, pi-ku taiikihaba] peak bandwidth [Add to Longdo]
ファットパイプ[ふぁっとぱいぷ, fattopaipu] fat pipe (i.e., a high bandwidth connection) [Add to Longdo]
プロポーション[ぷろぽーしょん, puropo-shon] proportionate width [Add to Longdo]
回線帯域[かいせんたいいき, kaisentaiiki] line bandwidth [Add to Longdo]
磁極間隔[じきょくかんかく, jikyokukankaku] gap width [Add to Longdo]
線幅倍率[せんぷくばいりつ, senpukubairitsu] linewidth scale factor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 width
   n 1: the extent of something from side to side [syn: {width},
      {breadth}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 w.
 
 1. (kıs.) week, west, weight, wide, width, wife, with, word, wrong.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top