ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

widespread

W AY1 D S P R EH1 D   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -widespread-, *widespread*, widesprea
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
widespread[ADJ] แพร่หลาย, See also: แพร่ไปทั่ว, Syn. common, popular, prevalent, Ant. unpopular

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
widespread(ไวดฺ'สเพรด) adj. กว้างขวาง,แพร่หลาย,กระจาย,กางออก,ขยายออก

English-Thai: Nontri Dictionary
widespread(adj) แพร่หลาย,กาง,แผ่,แพร่,กระจาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Widespread rainฝนเป็นบริเวณกว้าง หรือฝนทั่วไป [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If Pandora's behind it, as I fear, widespread panic is her desire.ถ้าเป็นฝีมือแพนโดราอย่างที่ผมกลัว The Sisters Mills (2015)
There are some historians who believe that the widespread use of lead was a major cause in the decline and fall of the Roman Empire.มีนักประวัติศาสตร์บางคนที่เชื่อว่าเป็น ที่ใช้อย่างแพร่หลายของ ตะกั่วเป็นสาเหตุสำคัญ ในการลดลงและการล่มสลาย ของจักรวรรดิโรมัน The Clean Room (2014)
35-year-old male, shallow breath, widespread internal hemorrhaging.เพศชาย 35 ปี หายใจรวยริน เลือดออกภายในเป็นวงกว้าง Size Matters (2014)
Dave, unless you can show me a person, a photo of widespread hunger...เดฟ งั้นคุณลองโชว์ใครซักคนหรือรูปซักใบ The Interview (2014)
The World Chess Championship looks to be ending in humiliation for the American, Bobby Fischer, whose demands that the game be held in a rec room have led to widespread ridicule.หมากรุกโลกคงจะจบลงด้วยการขายหน้า... ของบ๊อบบี้ ฟิสเชอร์ผู้เล่นชาวอเมริกัน ที่ให้แข่งขันในห้องสันทนาการ ทำให้ถูกล้อเลียนไปทั่ว Pawn Sacrifice (2014)
Well, he said that in discovery, widespread malfeasance was found in the running of the foundation.ก็บอกว่าพบการกระทำผิดเป็นจำนวนมาก ในการดำเนินงานมูลนิธิ Red Lacquer Nail Polish (2013)
There has been a widespread loss of confidence.ได้มีการสูญเสียอย่างกว้างขวางของความเชื่อมั่น Killing Them Softly (2012)
As the American people ready themselves for the likelihood of an atomic attack, there are widespread reports of panic-buying, supermarkets cleared, as shelters unused since the Second World War are stocked for what may lie ahead.ชาวอเมริกันต่างเตรียมตัวรับมือ กับการที่อาจจะถูกระเบิดโจมตี เกิดความโกลาหลและการกักตุนสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ทว่างเปล่า ที่หลบภัยซึ่งหมดไปตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง X-Men: First Class (2011)
Widespread celebration,การเฉลิมฉลองที่แพร่เป็นวงกว้างนี้ The San Lorenzo Job (2010)
And how widespread is this feeling?ความรู้สึกนี้แพร่ไปไกลแค่ไหน? Your World to Take (2010)
This is the situation in Chile right now, widespread anti-American protests over the release of shocking video.นี่คือสถานการณ์สดในชิลี การประท้วงต่อต้านอเมริกาขยายเป็นวงกว้าง ต่อวิดีโออันน่าตกใจที่ถูกปล่อยออกมา Dark Matter (2010)
Mosaic's the subject of widespread national media attention, which is precisely the type of issue which qualifies for expedited processing under F.O.I.A.โมเสคคือประเด็นล่ะ การแพร่กระจายข้อมูล จะเรียกความสนใจ ของสื่อระดับประเทศ ซึ่งประเด็นนี้มีศักยภาพ เพียงพอให้สื่อมาขุดคุ้ย Blowback (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
widespreadDepression is a period marked by slackening of business activity, widespread unemployment, falling prices, and wages, etc.
widespreadThe earthquake caused widespread damage.
widespreadThe jury's guilty verdict gave rise to widespread debate.
widespreadThe loss of childhood spontaneity has caused widespread concern, as well as calls for review of the nation's educational and social structures.
widespreadThere was widespread panic after the earthquake.
widespreadThe widespread application of administrative guidance is considered to be a uniquely Japanese practice in which bureaucrats exert authority, without any legal backing, telling the private sector what to do and what not to do.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะพัด[V] spread out, See also: widespread, Syn. แพร่, ขยาย, กระจาย
เอิกเกริก[ADJ] widespread, See also: far-flung, extensive, Syn. แพร่หลาย, Example: เมื่อทหารเสื่อมศรัทธารัฐบาลก็ควรจะเสนอแนะเป็นการภายใน ไม่จำเป็นจะต้องนำมาเปิดเผยให้เป็นข่าวเอิกเกริก, Thai definition: รู้กันทั่ว
กว้างไกล[ADJ] widespread, See also: wide, panorama-viewed, Syn. กว้าง, Example: ห้องโถงใหญ่ติดผนังกระจกใสเห็นทัศนียภาพภายนอกกว้างไกลทีเดียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาษดื่น[adj.] (dātdeūn) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread   FR: abondant ; répandu
ดาษดา[adj.] (dātsadā) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread   FR: abondant ; luxuriant
เกลื่อน[v.] (kleūoen) EN: be scattered ; be widespread   FR: joncher ; parsemer ; s'éparpiller
กว้างไกล[adj.] (kwāngklai) EN: widespread ; wide ; panorama-viewed   FR: large
แพร่หลาย[v.] (phraēlāi) EN: be widespread ; be well-known ; prevail ; be prevalent   
แพร่หลาย[adj.] (phraēlāi) EN: widespread   FR: répandu ; courant
สะพัด[v.] (saphat) EN: spread out ; widespread   

CMU English Pronouncing Dictionary
WIDESPREAD    W AY1 D S P R EH1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
widespread    (j) wˈaɪdsprɛd (w ai1 d s p r e d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
普及[pǔ jí, ㄆㄨˇ ㄐㄧˊ, ] widespread; popular; universal; ubiquitous; pervasive, #4,524 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Massensterben {n}widespread deaths [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラビリンス・スパインフット;ラビリンススパインフット[, rabirinsu . supainfutto ; rabirinsusupainfutto] (n) labyrinth spinefoot (Siganus labyrinthodes, species of Western Central Pacific rabbitfish known from Indonesia and thought more widespread) [Add to Longdo]
横行[おうこう(P);おうぎょう(ok), oukou (P); ougyou (ok)] (n,vs,adj-no) (1) walking sideways; staggering; striding; (2) being rampant; being widespread; being prevalent; (P) [Add to Longdo]
好評嘖々;好評嘖嘖[こうひょうさくさく, kouhyousakusaku] (adj-t,adv-to) enjoying great popularity; receiving widespread high praise; being a great success with the public [Add to Longdo]
広範(P);広汎;廣汎[こうはん, kouhan] (adj-na,adj-no) wide; extensive; comprehensive; far-reaching; widespread; (P) [Add to Longdo]
江戸の華[えどのはな, edonohana] (exp) (obs) widespread fires in Edo (often after earthquakes); flowers of Edo [Add to Longdo]
大流行[だいりゅうこう, dairyuukou] (n,vs) extremely popular; extremely common; widespread contagion [Add to Longdo]
汎発[はんぱつ, hanpatsu] (n,vs) pandemic; widespread [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 widespread
   adj 1: widely circulated or diffused; "a widespread doctrine";
       "widespread fear of nuclear war"
   2: distributed over a considerable extent; "far-flung trading
     operations"; "the West's far-flung mountain ranges";
     "widespread nuclear fallout" [syn: {far-flung}, {widespread}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top