ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

whirl

W ER1 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whirl-, *whirl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whirl(vt) หมุนเวียนรอบอย่างรวดเร็ว, See also: วน, หมุนรอบ, หมุนกลับอย่างฉับพลัน
whirl(vi) หมุนเวียนรอบอย่างรวดเร็ว, See also: วน, หมุนรอบ, หมุนกลับอย่างฉับพลัน, Syn. reel, spin, swirl
whirl(n) การหมุนเวียน, See also: การวน, การหมุนกลับอย่างฉับพลัน, การหมุนรอบ
whirly(sl) รู้สึกตัวเองหมุนๆ เมื่อเมามากๆ
whirlaway(n) การหมุนรอบอย่างรวดเร็ว, See also: การหมุนเวียน, การวกวน, การปั่น
whirlaway(adj) เกี่ยวกับการหมุนรอบอย่างรวดเร็ว, See also: เกี่ยวกับการหมุนเวียน, การวกวน, การปั่น
whirlbird(sl) เฮลิคอปเตอร์
whirligig(n) ม้าหมุน, See also: ม้าไม้นั่งเล่นที่หมุนไปรอบๆ, Syn. carousel, merry-go-round
whirlpool(n) น้ำวน, Syn. eddy, vortex
whirlwind(n) ลมหมุน, See also: ลมกรด, ลมบ้าหมู, Syn. gale, twister, windstorm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whirl(เวิร์ล) vi. vt.,n. (ทำให้,การ) หมุนเวียน,หมุนรอบ,ปั่น,วน,เวียน,วง,หมุนกลับอย่างฉับพลัน,เผชิญหน้าอย่างรวดเร็ว,รู้สึกวิงเวียนศีรษะ,สิ่งที่หมุนเวียนอย่างรวดเร็ว,น้ำวน,ความโกลาหล,การสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง, See also: whirler n. whirlingly adv.
whirlpool(เวิร์ล'พูล) n. น้ำวน (ชตากรรม)
whirlwind(เวิร์ล'วินดฺ) n. ลมวน,ลมบ้าหมู,ลมเพชรหึง,กระแสน้ำวน,ลมกรด,สิ่งหมุนวนที่มีอำนาจทำลายล้าง,reap the whirl wind รับโทษสำหรับความผิดที่ตนได้กระทำ, Syn. cyclone, tornado, typhoon, whirl
whirly(เวิร์ล'ลี) adj.,n. (เกี่ยวกับ) การหมุนเวียนอย่างรวดเร็ว

English-Thai: Nontri Dictionary
whirl(n) การหมุน,วง,การหมุนเวียน,การปั่น,น้ำวน,ความโกลาหล
whirl(vi) วน,หมุน,แกว่งไกว,โบก,กระพือ,ปั่น
whirligig(n) ลูกข่าง,ม้าหมุน,การหมุนเวียน
whirlpool(n) น้ำวน
whirlwind(n) ลมบ้าหมู,ลมกรด,ลมวน,พายุหมุน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Whirlwindลมบ้าหมู ลมหมุน [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whirlIt has a big whirlpool and a strong current.
whirlLeaves were whirling in the air.
whirlThe children whirled about the garden.
whirlThe dancer whirled around the hall.
whirlThe leaves whirled in the yard.
whirlThe water whirled around the rocks.
whirlThe whirl of life in a city.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลมบ้าหมู(n) whirlwind, See also: eddy, circular blowing wind, Syn. ลมหมุน, ลมเหียน, ลมหวน, Thai Definition: ลมหมุนที่เกิดในบริเวณแคบๆ มีความรุนแรงไม่มากนัก มักหอบเอาของเป็นวงขึ้นไปในอากาศ
วังวน(n) whirlpool, Example: แม่น้ำบางตอนเป็นวังวนดูน่ากลัวมาก, Thai Definition: ห้วงน้ำที่หมุนวน
บ้าหมู(n) whirlwind, Syn. ลมบ้าหมู, Example: ฉันมองเห็นลมบ้าหมูที่สนามฟุตบอลประมาณ 15 วินาทีเห็นจะได้, Thai Definition: ลมหมุนที่เกิดในบริเวณแคบๆ มีความรุนแรงไม่มากนัก มักหอบเอาของเป็นวงขึ้นไปในอากาศ
การวน(n) whirl, See also: twirl, circle, hovering, spin, rotation, Syn. การวนรอบ, การหมุน, การเวียน, Example: การวนของน้ำเกิดจากกระแสน้ำที่ไหลมารวมกัน, Thai Definition: การไปโดยรอบเข้าหาศูนย์กลาง เช่น การวนเป็นก้นหอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าหมู[bāmū] (n) EN: whirlwind
หัวหมุน[hūamun] (v) EN: be in a whirl ; be busy ; spin ; be bustling about ; be confused
หัวปั่น[hūapan] (v) EN: be in a whirl ; be very busy ; work one's head off ; be confused ; be disturbed
การหมุน[kān mun] (n) EN: whirl ; turning ; rotation  FR: rotation [f]
ขด[khot] (v) EN: coil ; spiral ; be curled up ; twist ; bend ; roll into a coil ; whirl ; wind  FR: bobiner ; enrouler
ลมบ้าหมู[lombāmū] (n) EN: whirlwind ; eddy ; circular blowing wind  FR: vent tournant [m]
หมุน[mun] (v) EN: revolve ; spin around ; go around ; spin ; whirl ; rotate  FR: tourner ; faire tourner ; pivoter
หมุนเวียน[munwīen] (v) EN: circulate ; turn ; rotate ; revolve ; spin ; whirl ; wheel ; change hands  FR: circuler ; tourner ; changer de main
น้ำวน[nāmwon] (n) EN: whirlpool ; eddy ; vortex  FR: tourbillon [m]
ปั่น[pan] (v) EN: turn ; spin ; whirl ; churn ; revolve ; rotate ; turn over  FR: tourner ; filer

CMU English Pronouncing Dictionary
WHIRL W ER1 L
WHIRL HH W ER1 L
WHIRLEY HH W ER1 L IY0
WHIRLEY W ER1 L IY0
WHIRLED HH W ER1 L D
WHIRLED W ER1 L D
WHIRLING W ER1 L IH0 NG
WHIRLING HH W ER1 L IH0 NG
WHIRLPOOL W ER1 L P UW2 L
WHIRLPOOL HH W ER1 L P UW2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whirl (v) wˈɜːʳl (w @@1 l)
whirls (v) wˈɜːʳlz (w @@1 l z)
whirled (v) wˈɜːʳld (w @@1 l d)
whirling (v) wˈɜːʳlɪŋ (w @@1 l i ng)
whirligig (n) wˈɜːʳlɪgɪg (w @@1 l i g i g)
whirlpool (n) wˈɜːʳlpuːl (w @@1 l p uu l)
whirlwind (n) wˈɜːʳlwɪnd (w @@1 l w i n d)
whirligigs (n) wˈɜːʳlɪgɪgz (w @@1 l i g i g z)
whirlpools (n) wˈɜːʳlpuːlz (w @@1 l p uu l z)
whirlwinds (n) wˈɜːʳlwɪndz (w @@1 l w i n d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biāo, ㄅㄧㄠ, / ] whirlwind, #7,563 [Add to Longdo]
旋风[xuàn fēng, ㄒㄩㄢˋ ㄈㄥ, / ] whirlwind; tornado, #14,569 [Add to Longdo]
[lūn, ㄌㄨㄣ, / ] whirl (one's arm), #18,955 [Add to Longdo]
飙车[biāo chē, ㄅㄧㄠ ㄔㄜ, / ] whirlwind drive, #32,127 [Add to Longdo]
旋舞[xuán wǔ, ㄒㄩㄢˊ ㄨˇ, ] whirling dance, #80,898 [Add to Longdo]
飙风[biāo fēng, ㄅㄧㄠ ㄈㄥ, / ] whirlwind, #125,293 [Add to Longdo]
[biāo, ㄅㄧㄠ, ] whirlwind, #127,751 [Add to Longdo]
[biāo, ㄅㄧㄠ, / ] whirlwind, #147,536 [Add to Longdo]
旋风脚[xuàn fēng jiǎo, ㄒㄩㄢˋ ㄈㄥ ㄐㄧㄠˇ, / ] whirlwind kick (martial arts) [Add to Longdo]
飘风[piāo fēng, ㄆㄧㄠ ㄈㄥ, / ] whirlwind; stormy wind [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Whirlpool {m} (Unterwassermassagebecken)whirlpool; Jacuzzi [tm] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きりきり舞い[きりきりまい, kirikirimai] (n,vs) a whirl; going round and round; rushing a person off his feet [Add to Longdo]
くるくる(P);クルクル[kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P) [Add to Longdo]
[うず, uzu] (n) whirlpool; swirl; eddy; vortex; maelstrom; (P) [Add to Longdo]
渦巻き(P);渦巻[うずまき, uzumaki] (n) whirlpool; eddy; coil; (P) [Add to Longdo]
渦巻き模様[うずまきもよう, uzumakimoyou] (n) whirling or spiral pattern [Add to Longdo]
渦巻く;うず巻く[うずまく, uzumaku] (v5k,vi) to whirl; to eddy; to swirl; to curl (smoke) [Add to Longdo]
渦中[かちゅう, kachuu] (n) vortex; maelstrom; whirlpool; convulsions; upheaval; (P) [Add to Longdo]
渦潮[うずしお, uzushio] (n) whirling tides [Add to Longdo]
渦紋[かもん, kamon] (n) whirlpool design [Add to Longdo]
怪雨[かいう, kaiu] (n) rainfall of a strange, dark color (colour); whirlwinds accompanied by rain which also drops strange objects such as fish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 whirl
   n 1: confused movement; "he was caught up in a whirl of work";
      "a commotion of people fought for the exits" [syn: {whirl},
      {commotion}]
   2: the shape of something rotating rapidly [syn: {whirl},
     {swirl}, {vortex}, {convolution}]
   3: a usually brief attempt; "he took a crack at it"; "I gave it
     a whirl" [syn: {crack}, {fling}, {go}, {pass}, {whirl},
     {offer}]
   4: the act of rotating rapidly; "he gave the crank a spin"; "it
     broke off after much twisting" [syn: {spin}, {twirl},
     {twist}, {twisting}, {whirl}]
   v 1: turn in a twisting or spinning motion; "The leaves swirled
      in the autumn wind" [syn: {twirl}, {swirl}, {twiddle},
      {whirl}]
   2: cause to spin; "spin a coin" [syn: {whirl}, {birl}, {spin},
     {twirl}]
   3: flow in a circular current, of liquids [syn: {eddy}, {purl},
     {whirlpool}, {swirl}, {whirl}]
   4: revolve quickly and repeatedly around one's own axis; "The
     dervishes whirl around and around without getting dizzy"
     [syn: {spin}, {spin around}, {whirl}, {reel}, {gyrate}]
   5: fly around; "The clothes tumbled in the dryer"; "rising smoke
     whirled in the air" [syn: {whirl}, {tumble}, {whirl around}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top