ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

well-bred

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -well-bred-, *well-bred*, well-br, well-bre
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
well-bred(adj) ซึ่งมีความประพฤติดีเหมือนอบรมเลี้ยงดูมาอย่างดี, Syn. well-behaved, well-mannered, refined, Ant. ill-bred, impolite, rude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
well-bred(เวล'เบรด) adj. ได้รับการอบรมอย่างดี,เป็นพันธุ์ดี, Syn. polished

English-Thai: Nontri Dictionary
WELL-well-bred(adj) ได้รับการอบรมดี,เป็นพันธุ์ดี

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
well-bredHe is rich, what is more, he is well-bred.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาไนย[āchānai] (adj) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
well-bred (j) wˈɛl-brɛd (w e1 l - b r e d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
育ちがいい;育ちが良い;育ちがよい[そだちがいい(育ちがいい;育ちが良い);そだちがよい(育ちが良い;育ちがよい), sodachigaii ( sodachi gaii ; sodachi ga yoi ); sodachigayoi ( sodachi ga yoi ; soda] (adj-i) (See 育ちのいい) well-bred [Add to Longdo]
人士[じんし, jinshi] (n) well-bred man; people [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  well-bred
      adj 1: of good upbringing [syn: {well-bred}, {well-mannered}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top