ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

well

W EH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -well-, *well*
English-Thai: Longdo Dictionary
well-adjusted(adj) ปรับตัวได้ดี , (บุคลิก)ที่มีเหตุมีผล ไม่แปลกประหลาด
wellness(n) การมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ เช่น Action for Healthy Kids, with input from our State Teams and Partner organizations, has gathered wellness policies from districts and states across the nation to provide examples of language and guidelines.
frog in the well(phrase) เทียบได้กับสำนวนไทย กบในกะลา (ถ้าแปลตรงๆคือกบในบ่อหรือในสระน้ำ)
as well asและ
as well(adv) อีกด้วย, Syn. too

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
well(sl) อย่างสุดๆ
well(n) บ่อน้ำ, See also: บ่อแร่, บ่อน้ำมัน, Syn. hollow, pit, shaft
well(n) แหล่ง (ความอุดมสมบูรณ์, ข้อมูลฯลฯ)
well(n) ปล่อง, See also: ช่อง
well(n) ห้องเก็บปลาในเรือหาปลา
well(vi) ท่วมท้น, See also: พุ่งออกมา, ทะลักออกมา, เอ่อล้น, ไหลออกมา
well(adv) ดี, See also: อย่างดี, เรียบร้อย, เป็นที่พอใจ
well(adv) อย่างมีทักษะ, See also: อย่างชำนาญ, Syn. capably, proficiently, skillfully, Ant. incapably, unskillfully, unadroitly
well(adv) อย่างสุขสบาย, See also: อย่างสะดวกสบาย, อย่างราบรื่น
well(adj) ดี, See also: พอใจ, เรียบร้อย, เหมาะสม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
well(เวล) adv. ดี,อย่างดี,เรียบร้อย,สบาย,เป็นที่พอใจ,ด้วยความระมัดระวัง,อย่างน่าสรรเสริญ,ด้วยความถูกต้อง,อย่างมีเหตุผล,มากมาย,ได้เรียบ,เต็มที่ adj. สบาย,ดี,พอใจ,เรียบร้อย,พอควร,เหมาะสม interj. ดีละ! โอ!,โอ้! n. ความสบาย,ความมีสุขภาพดี,โชคดี,ความสำเร็จ n. บ่อ,
well-advised(เวล'แอดไวซดฺ') adj. ระมัดระวัง,รอบคอบ,ฉลาด
well-appointed(เวล'อะพอย'ทิด) adj. ครบถ้วน
well-being(เวล'บี'อิง) n. สภาพที่ดี,สภาพที่น่าพอใจ,ความสุข,ความผาสุก,ความเจริญรุ่งเรือง,สวัสดิการ, Syn. prosperity, happiness
well-beloved(เวล'บิลัฟ'วิด) adj. เป็นที่รักอย่างมากและด้วยใจจริง n. บุคคลอันเป็นที่รักอย่างมาก
well-bred(เวล'เบรด) adj. ได้รับการอบรมอย่างดี,เป็นพันธุ์ดี, Syn. polished
well-chosen(เวล'โช เซิน) adj. เลือกมาอย่างดี,คัดมาอย่างด'
well-conditioned(เวล'คันดิช'เชินดฺ) adj. แข็งแรง,มีสุขภาพดี,สมบูรณ์,มีนิสัยดี,มีความประพฤติดี
well-conducted(เวลคอนดัค'ทิด) adj. มีความประพฤติดี
well-connected(เวลคะเน'ทิด) adj. มีความสัมพันธ์กันดี,มาจากตระกูลดี

English-Thai: Nontri Dictionary
well(adv) ดี,เรียบร้อย,สบายดี,ทีเดียว,ชอบแล้ว,เต็มที่
well(n) บ่อ,อ่าง,แอ่ง,สระ,น้ำพุ,ปล่องอากาศ,ช่องใส่ของ,ช่องลิฟต์
well(vi) พุ่ง,ซึม,ไหล,ทะลัก
WELL-TO-well-to-do(adj) มีทรัพย์,ร่ำรวย,มีอันจะกิน
WELL-well-being(n) สวัสดิภาพ,ความปลอดภัย,ความเป็นอยู่,ความผาสุก
WELL-well-bred(adj) ได้รับการอบรมดี,เป็นพันธุ์ดี
WELL-well-done(adj) สุกดี,ดีจริง,เกรียม,ทำดีแล้ว,เชี่ยวชาญ,ชำนาญ
WELL-well-groomed(adj) ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี,ตกแต่งอย่างดี,แต่งตัวเรียบร้อย
WELL-well-grounded(adj) มีเหตุผลดี,มีมูล,อบรมอย่างดี,ฝึกหัดอย่างดี
WELL-well-known(adj) มีชื่อ,โด่งดัง,รู้จักกันทั่ว,คุ้นเคย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
well loggingการหยั่งธรณีหลุมเจาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
well ordering principleหลักการจัดอันดับดี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
well-conditioned-สภาวะดี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
well-definedแจ่มชัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
well-defined setเซตแจ่มชัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
well-formed-จัดดีแล้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
well-groundedมีมูล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
well-made novelนวนิยายครบสูตร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
well-made playบทละครครบสูตร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
well-ordered setเซตอันดับดี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Well Controlการควบคุมหลุมเจาะ, Example: การควบคุมความดันภายในหลุมเจาะให้อยู่ในสภาพสมดุลย์ [ปิโตรเลี่ยม]
Well Drainedการระบายน้ำดี [สิ่งแวดล้อม]
Well Head Platformแท่นหลุมผลิต, Example: แท่นที่ใช้ขุดเจาะหลุมผลิต ภายในแท่นจะประกอบด้วยหลุมผลิต 9 - 12 หลุม หรือมากกว่า และมีอุปกรณ์การผลิตเบื้องต้น เช่น อุปกรณ์แยกสถานะเพื่อทดสอบอัตราการผลิต โดยปิโตรเลียมที่ถูกผลิตขึ้นมาจะผ่านอุปกรณ์การผลิตเบื้องต้นที่นี่ ก่อนส่งไปขบวนการผลิตยังแท่นผลิตต่อไป [ปิโตรเลี่ยม]
Well Loggingการหยั่งธรณีหลุมเจาะ, Example: การเจาะสำรวจปิโตรเลียม มีขั้นตอนการเก็บข้อมูลที่สำคัญ เรียกว่า การหยั่งธรณีหลุมเจาะ (Well logging) เพื่อตรวจวัดคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของชั้นหินและของไหลในชั้นหินในแต่ละช่วงความลึกที่ต้องการหรือตลอดหลุมเจาะ ข้อมูลที่ได้จะนำมาศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาชั้นไฮโดรคาร์บอน ลักษณะชั้นหินใต้ดิน ศึกษาและประเมินคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของไหลในชั้นหิน และเพื่อทราบความลึกที่แน่นอนสำหรับการปฏิบัติงานในหลุมเจาะได้ละเอียดถูกต้อง [ปิโตรเลี่ยม]
Well Platformแท่นเจาะหลุมผลิตในทะเล, Example: สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแท่นผลิตได้ (Production platform) เมื่อมีการผลิตปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]
Well Stimulationการกระตุ้นหลุมผลิตเพื่อเพิ่มการผลิตให้มากขึ้น [ปิโตรเลี่ยม]
Well-beingความอยู่ดีมีสุข [TU Subject Heading]
Wellhead Pressureความดันของของไหลที่ปากหลุมหลังจากที่มีการปิดหลุม, Example: การปิดหลุม (Shut-in) ในระยะเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ระดับความดันที่ปากหลุมจะอ่านได้จากเครื่องวัด (gauge) ที่ wellhead [ปิโตรเลี่ยม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
well-craftedขัดเกลา ปรุงแต่งอย่างประณีตงดงาม
Wellhead Desanderเครื่องแยกทรายออกจากของแหลว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wellA ballet theater is a place in which I can study motion well.
wellA boy your age ought to behave well.
wellA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
wellA cat contrasts with a dog well.
wellAfter sleeping well I felt much better.
wellAfter spending three weeks looking for a job, he found a well-paid one.
wellA hearty dinner well appeased my hunger.
wellAhh ... well I was young but what a stupid mistake.
wellAh, if you can dub it, can I ask for a copy as well?
well"Ah ... I'm just not feeling so well" "Really? Are you OK?" "Heh-heh. Actually I'm skiving off."
wellAh, well I've bandaged it for the meantime but if that's awkward then it's fine to replace it with a plaster when you get home.
wellAir as well as sunlight is, needless to say, indispensable to our daily life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้หวังดี(n) well-wisher, See also: well-intentioned person, Syn. ผู้ประสงค์ดี, ผู้ปรารถนาดี, Ant. ผู้หวังร้าย, ผู้ประสงค์ร้าย, Example: ผู้หวังดีเตือนให้ผมหลบหนีไปสักพัก จนกว่าเหตุการณ์เป็นปกติจึงค่อยกลับมา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีเจตนาดี
โปร่งลม(adj) airy, See also: well-ventilated, open, spacious, Example: บ้านเขาเป็นบ้านชั้นเดียว ล้อมด้วยรั้วไม้โปร่งลม ดูน่ารักเหมือนบ้านในนิทาน, Thai Definition: ที่มีอากาศเข้าออกสะดวก
สันทัดกรณี(adj) skillful, See also: well-informed, Thai Definition: ที่รู้เรื่องนั้นๆ ดี
เรียงราย(adv) orderly, See also: well-arranged, in good order, tidily, Example: ตุ๊กตาวางเรียงรายอยู่ในร้าน แต่ละตัวล้วนน่ารักจนฉันอดใจไม่ไหว ซื้อมาฝากหลานที่บ้านเสีย 2 ตัว, Thai Definition: เรียงกันอย่างเป็นลำดับ ระยะๆ
ดีมาก(adj) excellent, See also: well-done, outstanding, Syn. ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, Example: แฟนเขานิสัยดีมากแล้วก็เข้ากับเพื่อนๆ ของเขาได้ทุกคน, Thai Definition: ที่มีความสามารถมาก, ที่ทำได้ดีเยี่ยม
เพียบพร้อม(adj) well-heeled, See also: complete, perfect, absolute, Syn. สมบูรณ์, มั่งคั่ง, พรั่งพร้อม, Example: เธอมีชีวิตที่เพียบพร้อม แต่ดูเหมือนเธอจะไม่มีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่, Thai Definition: ที่มีเต็มเปี่ยมครบทุกอย่าง
บุญทาย(adj) well-matched, See also: well-suited (to each other), Thai Definition: ที่ควรเป็นเนื้อคู่กัน, ที่มีลักษณะน่าจะเป็นเนื้อคู่กัน
สุขภาพ(n) health, See also: wellbeing, good condition, Example: บางคนอยากเป็นนักกีฬา แต่เป็นไม่ได้เพราะสุขภาพไม่อำนวย, Thai Definition: ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
ความอยู่ดีกินดี(n) well-being, See also: prosperity, welfare, Syn. ความสมบูรณ์, ความสุขสบาย, Example: พ่อแม่จะต้องให้ความอยู่ดีกินดีแก่เด็กพอประมาณให้เด็กมีชีวิตที่ไม่รู้สึกว่าชีวิตมีแต่ความทุกข์, Thai Definition: การที่มีความสุขสบาย
ความสุขสบาย(n) happiness, See also: well-being, contentment, Syn. ความสบาย, Ant. ความทุกข์, Example: บุคคลที่มีสุขภาพจิตดีจะสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ด้วยความสุขสบายตามสมควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาไนย[āchānai] (adj) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained
อาคารบ้านเรือน[ākhān bānreūoen] (n, exp) EN: houses ; residence ; dwellings
อักเสบ[aksēp] (v) EN: inflame ; swell  FR: infecter ; envenimer
อำลา[amlā] (v) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell  FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
อัญมณี[anyamanī] (n) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.)  FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]
เอาใจ[aojai] (v) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well  FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
เอาละ[aola] (interj) EN: ok ; all right ; well  FR: bon ! ; parfait !
อาศัย[āsai] (n) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment  FR: résidence [f] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
อาศัย[āsai] (v) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay  FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
อาวาส[āwāt] (n) EN: dwelling place ; residence ; home ; habitation  FR: habitation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WELL W EH1 L
WELLS W EH1 L Z
WELLE W EH1 L
WELLER W EH1 L ER0
WELLEN W EH1 L AH0 N
WELLEK W EH1 L EH0 K
WELLES W EH1 L Z
WELLCO W EH1 L K OW0
WELLENS W EH1 L AH0 N Z
WELLAND W EH1 L AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
well (v) wˈɛl (w e1 l)
Wells (n) wˈɛlz (w e1 l z)
well- (j) wɛl- (w e l -)
wells (v) wˈɛlz (w e1 l z)
welled (v) wˈɛld (w e1 l d)
welling (v) wˈɛlɪŋ (w e1 l i ng)
well-set (j) wˈɛl-sɛt (w e1 l - s e t)
wellhead (n) wˈɛlhɛd (w e1 l h e d)
well-born (j) wˈɛl-bɔːn (w e1 l - b oo n)
well-bred (j) wˈɛl-brɛd (w e1 l - b r e d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
很好[hěn hǎo, ㄏㄣˇ ㄏㄠˇ, ] well, #910 [Add to Longdo]
知名[zhī míng, ㄓ ㄇㄧㄥˊ, ] well known; famous, #3,251 [Add to Longdo]
出名[chū míng, ㄔㄨ ㄇㄧㄥˊ, ] well-known for sth; to become well known; to make one's mark, #9,672 [Add to Longdo]
开朗[kāi lǎng, ㄎㄞ ㄌㄤˇ, / ] well lit; open and clear; carefree; without worry; optimistic, #10,827 [Add to Longdo]
闻名[wén míng, ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] well-known; famous; renowned; eminent, #11,376 [Add to Longdo]
胜地[shèng dì, ㄕㄥˋ ㄉㄧˋ, / ] well-known scenic spot, #21,663 [Add to Longdo]
俊秀[jùn xiù, ㄐㄩㄣˋ ㄒㄧㄡˋ, ] well-favored; elegant; pretty, #28,380 [Add to Longdo]
福祉[fú zhǐ, ㄈㄨˊ ㄓˇ, ] well-being; welfare, #30,426 [Add to Longdo]
匀称[yún chèn, ㄩㄣˊ ㄔㄣˋ, / ] well proportioned; well shaped, #31,890 [Add to Longdo]
丰盈[fēng yíng, ㄈㄥ ㄧㄥˊ, / ] well-rounded; plump, #37,910 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brunnen {m}; Quelle {f} | Brunnen {pl} | Artesischer Brunnen | einen Brunnen anlegen; einen Brunnen bohrenwell | wells | artesian well | to sink a well [Add to Longdo]
Brunnenbau {m}well digging; well boring [Add to Longdo]
Brunnenbauer {m}; Brunnenbauerin {f}well digger; well borer [Add to Longdo]
Brunnenschacht {m}well shaft [Add to Longdo]
Ursprung {m}well [fig.] [Add to Longdo]
mit guter Vorbildungwell grounded [Add to Longdo]
Vorkenntnisse {pl} (in)well grounded in [Add to Longdo]
Wellblech {n}corrugated sheet iron [Add to Longdo]
Wellblechhütte {f} | Wellblechhütten {pl}quonset | quonsets [Add to Longdo]
Welle {f} [techn.] | gehärtete Welle {f}shaft | hardened shaft [Add to Longdo]
Welle {f} | Wellen {pl}billow | billows [Add to Longdo]
Welle {f}; Woge {f} | Wellen {pl}; Wogen {pl} | kleine Welle | abklingende Welle | dynamische Welle | stehende Wellewave | waves | wavelet | decaying wave | dynamic wave | standing wave; stationary wave [Add to Longdo]
Wellen-Lötanlage {f}wave soldering machine [Add to Longdo]
Wellenablaufmodell {n}flood-routing model [Add to Longdo]
Wellenanlage {f}shafting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あのう(P);あの(P);あのー[anou (P); ano (P); ano-] (int) say; well; errr ...; (P) [Add to Longdo]
あばよ[abayo] (conj,int) good-bye; farewell [Add to Longdo]
あわよくば[awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side [Add to Longdo]
いい線を行く;良い線を行く;好い線を行く[いいせんをいく, iisenwoiku] (exp,v5k-s) (See 良い線行く) to be on the right track; to go well [Add to Longdo]
いい線行く;良い線行く;好い線行く[いいせんいく, iisen'iku] (exp,v5k-s) to be on the right track; to go well [Add to Longdo]
いざ[iza] (adv,int) (See いざと言う時) now; come (now); well [Add to Longdo]
いざさらば[izasaraba] (exp) (1) (arch) well then, (shall we); well then, (I'll); (2) goodbye [Add to Longdo]
いよやか[iyoyaka] (adj-na) tall; stout; clear; well defined [Add to Longdo]
うーん;ウーン[u-n ; u-n] (int) hmm; well [Add to Longdo]
ううん[uun] (int) (1) no; (2) er, well, ...; (3) groan; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[なみ, nami] Welle [Add to Longdo]
波乗り[なみのり, naminori] Wellenreiten, Surfing [Add to Longdo]
波長[はちょう, hachou] Wellenlaenge [Add to Longdo]
[ろう, rou] WELLEN, TREIBEN [Add to Longdo]
穂波[ほなみ, honami] Wellen_im_Kornfeld [Add to Longdo]
防波堤[ぼうはてい, bouhatei] Wellenbrecher, -Mole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 well
   adv 1: (often used as a combining form) in a good or proper or
       satisfactory manner or to a high standard (`good' is a
       nonstandard dialectal variant for `well'); "the children
       behaved well"; "a task well done"; "the party went well";
       "he slept well"; "a well-argued thesis"; "a well-seasoned
       dish"; "a well-planned party"; "the baby can walk pretty
       good" [syn: {well}, {good}] [ant: {badly}, {ill},
       {poorly}]
   2: thoroughly or completely; fully; often used as a combining
     form; "The problem is well understood"; "she was well
     informed"; "shake well before using"; "in order to avoid food
     poisoning be sure the meat is well cooked"; "well-done beef",
     "well-satisfied customers"; "well-educated"
   3: indicating high probability; in all likelihood; "I might well
     do it"; "a mistake that could easily have ended in disaster";
     "you may well need your umbrella"; "he could equally well be
     trying to deceive us" [syn: {well}, {easily}]
   4: (used for emphasis or as an intensifier) entirely or fully;
     "a book well worth reading"; "was well aware of the
     difficulties ahead"; "suspected only too well what might be
     going on"
   5: to a suitable or appropriate extent or degree; "the project
     was well underway"; "the fetus has well developed organs";
     "his father was well pleased with his grades"
   6: favorably; with approval; "their neighbors spoke well of
     them"; "he thought well of the book" [ant: {badly}, {ill}]
   7: to a great extent or degree; "I'm afraid the film was well
     over budget"; "painting the room white made it seem
     considerably (or substantially) larger"; "the house has
     fallen considerably in value"; "the price went up
     substantially" [syn: {well}, {considerably}, {substantially}]
   8: with great or especially intimate knowledge; "we knew them
     well" [syn: {well}, {intimately}]
   9: with prudence or propriety; "You would do well to say nothing
     more"; "could not well refuse"
   10: with skill or in a pleasing manner; "she dances well"; "he
     writes well" [ant: {badly}]
   11: in a manner affording benefit or advantage; "she married
     well"; "The children were settled advantageously in Seattle"
     [syn: {well}, {advantageously}] [ant: {badly},
     {disadvantageously}]
   12: in financial comfort; "They live well"; "she has been able
     to live comfortably since her husband died" [syn: {well},
     {comfortably}]
   13: without unusual distress or resentment; with good humor;
     "took the joke well"; "took the tragic news well" [ant:
     {badly}]
   adj 1: in good health especially after having suffered illness
       or injury; "appears to be entirely well"; "the wound is
       nearly well"; "a well man"; "I think I'm well; at least I
       feel well" [ant: {ill}, {sick}]
   2: resulting favorably; "it's a good thing that I wasn't there";
     "it is good that you stayed"; "it is well that no one saw
     you"; "all's well that ends well" [syn: {good}, {well(p)}]
   3: wise or advantageous and hence advisable; "it would be well
     to start early"
   n 1: a deep hole or shaft dug or drilled to obtain water or oil
      or gas or brine
   2: a cavity or vessel used to contain liquid
   3: an abundant source; "she was a well of information" [syn:
     {well}, {wellspring}, {fountainhead}]
   4: an open shaft through the floors of a building (as for a
     stairway)
   5: an enclosed compartment in a ship or plane for holding
     something as e.g. fish or a plane's landing gear or for
     protecting something as e.g. a ship's pumps
   v 1: come up, as of a liquid; "Tears well in her eyes"; "the
      currents well up" [syn: {well}, {swell}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top