ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

weighty

W EY1 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weighty-, *weighty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weighty(adj) มีน้ำหนักมาก, Syn. heavy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
weighty(เวท'ที) adj. มีน้ำหนักมาก,เป็นภาระ,มีความลำบาก,สำคัญ,มีอิทธิพล, See also: weightily adv. weightiness n., Syn. serious, important, cogent, forceful

English-Thai: Nontri Dictionary
weighty(adj) หนัก,สำคัญ,เป็นภาระ,ลำบาก,มีอิทธิพล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนัก[nak] (adj) EN: heavy ; burdensome ; important ; weighty ; toilsome ; hard  FR: lourd ; pesant ; alourdi ; dur

CMU English Pronouncing Dictionary
WEIGHTY W EY1 T IY0
WEIGHTY W EY1 T IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
weighty (j) wˈɛɪtiː (w ei1 t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wichtig; gewichtig; bedeutsam; schwerwiegend {adj} | wichtiger; gewichtiger | am wichtigsten; am gewichtigstenweighty | weightier | weightiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
重大[じゅうだい, juudai] (adj-na,n) serious; important; significant; grave; weighty; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 weighty
   adj 1: having relatively great weight; heavy; "a weighty load";
       "a weighty package" [ant: {weightless}]
   2: powerfully persuasive; "a cogent argument"; "a telling
     presentation"; "a weighty argument" [syn: {cogent},
     {telling}, {weighty}]
   3: of great gravity or crucial import; requiring serious
     thought; "grave responsibilities"; "faced a grave decision in
     a time of crisis"; "a grievous fault"; "heavy matters of
     state"; "the weighty matters to be discussed at the peace
     conference" [syn: {grave}, {grievous}, {heavy}, {weighty}]
   4: weighing heavily on the spirit; causing anxiety or worry;
     "weighty problems"
   5: excessively fat; "a weighty man" [syn: {corpulent}, {obese},
     {weighty}, {rotund}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top