ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wean

W IY1 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wean-, *wean*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wean(sl) เด็ก, Syn. wee 'un
wean(vi) ให้ทารกกินอาหารอย่างอื่นแทนนมแม่
wean(vt) ให้ทารกกินอาหารอย่างอื่นแทนนมแม่
wean(n) เด็กเล็ก (ทางสก็อตแลนด์), See also: ทารก
weanling(n) เด็กเล็กที่เพิ่งหย่านม
wean from(phrv) ฝึกให้หย่านม, See also: พยายามแยกจากแม่
wean from(phrv) พยายามให้ออกห่างจาก, See also: พยายามแยกจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wean(วีน) vt. ทำให้หย่านม,ทำให้หยุดการกระทำที่เป็นนิสัย,ทำให้เลิกล้ม,n. เด็กเล็ก,ทารก, See also: weanedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
wean(vt) ทำให้หย่านม,ทำให้จากไป,หัดให้ละ,สอนให้ทิ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wean๑. หย่านม๒. ถอน (เครื่อง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
weanling๑. การหย่านม [มีความหมายเหมือนกับ ablactation ๑]๒. ลูกอ่อนหย่านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
weanHe tried to wean his son from his bad habit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หย่านม(v) wean, Syn. อดนม, Example: เมื่อเด็กอายุย่างเข้าเดือนที่ 12 เด็กจะต้องหย่านม และเปลี่ยนจากการกินของเหลวมาเป็นของแข็ง, Thai Definition: เลิกกินนมแม่ (ใช้แก่เด็ก)
อดนม(v) wean, Syn. หย่านม, เลิกนม, Example: แม่ให้น้องอดนมตั้งแต่ 1 ขวบ, Thai Definition: เลิกดื่มนมแม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หย่านม[yānom] (v) EN: wean

CMU English Pronouncing Dictionary
WEAN W IY1 N
WEANT W IY1 N T
WEANED W IY1 N D
WEANING W IY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wean (v) wˈiːn (w ii1 n)
weans (v) wˈiːnz (w ii1 n z)
weaned (v) wˈiːnd (w ii1 n d)
weaning (v) wˈiːnɪŋ (w ii1 n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お食い初め;御食い初め[おくいぞめ, okuizome] (n) (See 食い初め) weaning ceremony [Add to Longdo]
食い初め;食初め[くいぞめ, kuizome] (n) (See 御食い初め) weaning ceremony [Add to Longdo]
乳呑児[ちのみご, chinomigo] (n) unweaned baby [Add to Longdo]
乳離れ[ちちばなれ;ちばなれ, chichibanare ; chibanare] (n,vs) weaning [Add to Longdo]
箸初め[はしぞめ, hashizome] (n) (See 食い初め) weaning ceremony [Add to Longdo]
離乳[りにゅう, rinyuu] (n,vs) weaning [Add to Longdo]
離乳期[りにゅうき, rinyuuki] (n) weaning period [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wean
   v 1: gradually deprive (infants and young mammals) of mother's
      milk; "she weaned her baby when he was 3 months old and
      started him on powdered milk"; "The kitten was weaned and
      fed by its owner with a bottle" [syn: {wean}, {ablactate}]
   2: detach the affections of

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top