ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

watery

W AO1 T ER0 IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -watery-, *watery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
watery(adj) เกี่ยวกับน้ำ, See also: เต็มไปด้วยน้ำ, Syn. aquatic, aqueous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
watery(วอ'เทอรี) adj. เกี่ยวกับน้ำ,มีน้ำมาก,ประกอบด้วยน้ำมาก,เปียก,มีน้ำตาคลอ,มีลักษณะของน้ำ,หลั่งน้ำ,อ่อน,ร่วน

English-Thai: Nontri Dictionary
watery(adj) เป็นน้ำ,เปียก,แฉะ,มีน้ำ,จืดจาง,ใส

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wateryI have watery stools.
wateryMy eyes are watery.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โจ๊ก(adj) washy, See also: watery, thin, Thai Definition: มีน้ำมากเกินส่วน (ใช้แก่น้ำแกง)
แหยะ(adj) soft, See also: watery, mushy, icky, yucky, Syn. แฉะ, เละ, แหยะๆ, Example: ฉันไม่ชอบกินอาหารแหยะๆ, Thai Definition: ที่ไม่น่ากินไม่น่าแตะต้องเพราะแฉะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจ๊ก[jōk] (adj) EN: watery  FR: liquide ; aqueux
เหลว[lēo] (adj) EN: fluid ; liquid ; watery  FR: fluide ; liquide

CMU English Pronouncing Dictionary
WATERY W AO1 T ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
watery (j) wˈɔːtəriː (w oo1 t @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
含水[hán shuǐ, ㄏㄢˊ ㄕㄨㄟˇ, ] watery, #38,893 [Add to Longdo]
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, ] watery expanse, #904,302 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Triefauge {n}watery eye [Add to Longdo]
wässerig; wässrig {adj} | wässeriger; wässriger | am wässerigsten; am wässrigstenwatery | more watery; waterier | most watery; wateriest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お粥;御粥[おかゆ, okayu] (n) thin rice porridge; watery cooked rice; rice gruel [Add to Longdo]
海の藻屑[うみのもくず, uminomokuzu] (n) watery grave (metaphor) [Add to Longdo]
[かゆ, kayu] (n) thin rice porridge; watery cooked rice; rice gruel; (P) [Add to Longdo]
[ひしお, hishio] (n) (1) paste similar to miso made from koji mold and salt water; (2) watery mash left over from making soy sauce [Add to Longdo]
水っぽい[みずっぽい, mizuppoi] (adj-i) (1) watery; soggy; (2) racy; titillating; sexy; suggestive [Add to Longdo]
水臭い(P);水くさい[みずくさい, mizukusai] (adj-i) stand-offish; distant; not frank; reserved; watery; (P) [Add to Longdo]
薄い[うすい, usui] (adj-i) (1) thin; (2) pale; light; (3) watery; dilute; sparse; (4) weak (taste, etc.); (5) slim (probability, etc.); small; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 watery
   adj 1: filled with water; "watery soil"
   2: wet with secreted or exuded moisture such as sweat or tears;
     "wiped his reeking neck" [syn: {reeking}, {watery}]
   3: relating to or resembling or consisting of water; "a watery
     substance"; "a watery color"
   4: overly diluted; thin and insipid; "washy coffee"; "watery
     milk"; "weak tea" [syn: {watery}, {washy}, {weak}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top