ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

waterway

W AO1 T ER0 W EY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -waterway-, *waterway*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
waterway(n) ทางน้ำ เช่น แม่น้ำ คลอง, See also: ลำน้ำที่สัญจรทางเรือได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
waterway(วอ'เทอะเว) n. ทางน้ำ,

English-Thai: Nontri Dictionary
waterway(n) ทางน้ำ,ท่อระบายน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
waterwayทางน้ำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
waterwayทางน้ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These waterways could be dangerous now.แต่ตอนนี้ทางเส้นนั้น มันอันตรายมาก Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
600 square miles of waterways in Miami.ในไมอามี่มีพื้นที่ที่เป็นแม่น้ำถึง 600 ตารางไมล์นะ Lost Son (2004)
His Majesty's favored official named Jung Ya Gyong has been at the Office of Waterways for the past few months working on something.คนโปรดของฝ่าบาทที่ชื่อ จุง ยา กยอง ได้ถูกเนรเทศให้ไปอยู่กลางน้ำ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านเพื่อทำงานบางอย่างพะยะค่ะ Lee San, Wind of the Palace (2007)
I guarantee you nobody knows London's waterways better.ไม่มีใครในลอนดอนที่จะรู้จัก ทางน้ำได้ดีกว่านี้อีกแล้ว Sherlock Holmes (2009)
British Waterways certificate, Council Tax, insurance,ใบรับรองการท่าเรืออังกฤษ ค่าภาษีท้องถิ่น ประกันภัย Episode #1.3 (2010)
We're surrounded by waterways and mountains.เราถูกล้อมไปด้วยทางน้ำกับภูเขา Exit Wounds (2010)
Waterway must be a bigger size, we gone up and can hear it all the way up here.ทางน้ำต้องกว้างใหญ่กว่านี้ เราขึ้นมา และสามารถได้ยินเสียงถึงบนนี่ The Grey (2011)
This waterway goes through the tradehouse.ทางน้ำนี่จะทะลุไปยังร้านค้าใหญ่ Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
There's no waterway connecting the two lakes.ที่นี่ไม่มีทางน้ำผ่าน เชื่อมต่อทะเลสาบทั้งสองแห่ง Epilogue (2011)
It's an inland waterway that connects two seas.แต่เป็นทางน้ำในแผ่นดินที่บรรจบกับทะเล 2 แห่ง Rain on the Evil and on the Good (2012)
He surveys the waterways for the government.เขาสำรวจทางน้ำให้รัฐบาล Trust No One (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
waterwayThe waterways ramify across the plain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางน้ำไหล(n) watercourse, See also: waterway, water route, Example: เขาโยนก้อนหินลงไปในลำธารเพื่อขวางทางน้ำไหล
แม่น้ำ(n) river, See also: waterway, Syn. สายน้ำ, ลำน้ำ, Example: ภูเขาเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย, Count Unit: สาย, Thai Definition: ลำน้ำใหญ่ซึ่งเป็นที่รวมของสายน้ำเล็กๆ ทั้งปวง
คลอง(n) canal, See also: waterway, watercourse, Syn. ลำคลอง, Example: คลองแสนแสบเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อน, Count Unit: สาย, คลอง
คลองส่งน้ำ(n) canal, See also: waterway, watercourse, Example: ก.ท.ม.จะขุดรอกคลองส่งน้ำเร็วๆ นี้, Count Unit: สาย, คลอง
ลำธาร(n) canal, See also: waterway, watercourse, Syn. ลำน้ำ, สายธาร, Count Unit: สาย, คลอง
ลำน้ำ(n) canal, See also: waterway, watercourse, Syn. ลำธาร, สายธาร, Count Unit: สาย, คลอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาง-[bāng-] (pref, (prep)) EN: ... uppon - (prefix : riverside village or town) ; district along a waterway  FR: ... sur- (préf. : cité située sur la rive d'un cours d'eau)
ชลมารค[chonlamāk] (n) EN: water ; waterway
คลอง[khløng] (n) EN: canal ; waterway; watercourse ; khlong  FR: canal [m] ; klong = khlong [m] ; bras (d'un ncours d'eau) [m]
ลำน้ำ[lamnām] (n) EN: canal ; waterway ; watercourse  FR: canal [m]
ลำธาร[lamthān] (n) EN: canal ; waterway ; watercourse  FR: ruisseau [m]
แม่น้ำ[maēnām] (n) EN: river ; waterway  FR: fleuve [m] ; rivière [f] ; cours d'eau [m]
สาย[sāi] (n) EN: [classifier : roads ; canals, waterways ; belts ; necklaces ; ropes ; airlines]  FR: [classificateur : routes ; canaux, cours d'eau ; ceintures ; colliers ; cordes ; companies aériennes]
ซอย[søi] (n) EN: branch canal ; small waterway  FR: petit canal

CMU English Pronouncing Dictionary
WATERWAY W AO1 T ER0 W EY2
WATERWAYS W AO1 T ER0 W EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
waterway (n) wˈɔːtəwɛɪ (w oo1 t @ w ei)
waterways (n) wˈɔːtəwɛɪz (w oo1 t @ w ei z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
航道[háng dào, ㄏㄤˊ ㄉㄠˋ, ] waterway; ship channel, #14,150 [Add to Longdo]
水路[shuǐ lù, ㄕㄨㄟˇ ㄌㄨˋ, ] waterway, #20,324 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
運河[うんが, unga] TH: ทางน้ำ  EN: waterway

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewässerausbau {m}waterway construction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリーク[kuri-ku] (n) (1) cleek (golf - type of fairway wood); (2) creek; waterway, including irrigation or drainage canal; (3) clique; (4) creak; (P) [Add to Longdo]
一級河川[いっきゅうかせん, ikkyuukasen] (n) class A river (specified waterways of special importance protected by the government) [Add to Longdo]
運河[うんが, unga] (n) canal; waterway; (P) [Add to Longdo]
河渠[かきょ, kakyo] (n) waterway; canal; river [Add to Longdo]
渠河[きょが, kyoga] (n) (obsc) waterway; canal; river [Add to Longdo]
水脈[すいみゃく, suimyaku] (n) (1) water vein; underground stream of water; (2) (See 澪・みお・1) waterway [Add to Longdo]
水路[すいろ, suiro] (n) (1) waterway; canal; channel; (2) aqueduct; conduit; (P) [Add to Longdo]
堀割;堀り割り;堀割り;掘割;掘り割り;掘割り[ほりわり, horiwari] (n) canal; waterway; ditch [Add to Longdo]
澪;水脈;水尾[みお, mio] (n) (1) waterway; channel; (2) wake (of a ship) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 waterway
   n 1: a navigable body of water
   2: a conduit through which water flows [syn: {watercourse},
     {waterway}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top