ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

watchman

W AA1 CH M AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -watchman-, *watchman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
watchman(n) ยาม, See also: ผู้เฝ้าดู, ยามรักษาการณ์, Syn. guard, patrol, sentinel

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
watchman(วอทชฺ'เมิน) n. ยาม,ยามรักษาการณ์,ผู้เฝ้าดู, See also: watchmanly adj. pl. watchmen

English-Thai: Nontri Dictionary
watchman(n) ยาม,ภารโรง,คนเฝ้าบ้าน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's the night watchman at the Museum of Natural History.He's the night watchman at the Museum of Natural History. Night at the Museum (2006)
I'm the night watchman at the Museum of Natural History.I'm the night watchman at the Museum of Natural History. Night at the Museum (2006)
Arthur is of watchman tonightทำให้แน่ใจว่าเขาถูกพบโดยคนที่ถูกต้อง Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
A night watchman and two ambulance driversยามกะดึกกับคนขับรถพยาบาล 2 คน Bulletproof (2009)
There's a night's watchman here begging a word.มีคนจากไนท์วอทช์มา ขอพบท่าน The Wolf and the Lion (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
watchmanA watchman sat with his legs crossed.
watchmanHe is a watchman in this building.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภารโรง(n) janitor, See also: watchman, caretaker, Syn. นักการภารโรง, นักการ, Example: แม้ภารโรงจะเป็นเพียงลูกจ้าง แต่สิทธิพิเศษต่างๆ ที่ภารโรงและครอบครัวได้นั้น ไม่แตกต่างจากข้าราชการประจำเท่าไร, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้รักษาและทำความสะอาดสถานที่
กลาบาต(n) guard at night, See also: watchman, sentry, sentinel, patrol, Syn. ยาม, พนักงานตรวจตรา, Count Unit: คน, Thai Definition: หมายถึงพวกอยู่ยามตามไฟ, Notes: (โบราณ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาม[yām] (n) EN: guard ; watchman ; sentry  FR: garde [m] ; gardien [m] ; vigile ]m] ; agent de sécurité [m] ; surveillant [m] ; veilleur de nuit [m] ; sentinelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WATCHMAN W AA1 CH M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
watchman (n) wˈɒtʃmən (w o1 ch m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bāng, ㄅㄤ, ] watchman's rattle, #39,893 [Add to Longdo]
梆子[bāng zi, ㄅㄤ ㄗ˙, ] watchman's clapper; wooden clappers with bars of unequal length, #65,337 [Add to Longdo]
[tuò, ㄊㄨㄛˋ, ] watchman's rattle, #146,067 [Add to Longdo]
看守者[kàn shǒu zhě, ㄎㄢˋ ㄕㄡˇ ㄓㄜˇ, ] watchman, #171,042 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wachmann {m}; Wächter {m} | Wachleute {pl}; Wächter {pl} | Nachtwächter {m}watchman | watchmen | night watchman [Add to Longdo]
Partnergrundel {f} (Amblyeleotris spp.); Symbiosegrundel {f} (Cryptocentrus spp.; Stonogobiops spp.) [zool.]watchman goby [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォッチマン[uocchiman] (n) watchman [Add to Longdo]
火の番[ひのばん, hinoban] (n) night watch; fire watchman [Add to Longdo]
金棒引き;鉄棒引き[かなぼうひき, kanabouhiki] (n) (1) a gossip; (2) night watchman [Add to Longdo]
守り人[まもりびと, mamoribito] (n) (arch) guard; watchman [Add to Longdo]
寝ずの番[ねずのばん, nezunoban] (n) night watch; night watchman [Add to Longdo]
船守り[ふなもり, funamori] (n) boat watchman; watching over a boat [Add to Longdo]
定番[ていばん, teiban] (n,vs) (1) standing guard; watchman; (n) (2) watchman at the shogun's palaces (Edo period) [Add to Longdo]
番人[ばんにん, bannin] (n) guard; watchman [Add to Longdo]
番太[ばんた, banta] (n) (vulg) watchman (implies low rank or burakumin status) [Add to Longdo]
番太郎[ばんたろう, bantarou] (n) (See 番太) watchman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  watchman
      n 1: a guard who keeps watch [syn: {watchman}, {watcher},
           {security guard}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top