ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wasteland

W EY1 S T L AE2 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wasteland-, *wasteland*, wastelan
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wasteland(n) ที่ดินซึ่งไม่ได้ทำประโยชน์, See also: ที่ดินที่รกร้างว่างเปล่า, Syn. barren, desert

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wasteland(เวสทฺ'แลนดฺ) n. ที่ดินที่ไม่ได้ทำประโยชน์,ที่ดินรกร้างว่างเปล่า,ความจืดชืดของชีวิต,สิ่งที่จืดชืด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is a barren wasteland riddled with fire, and ash and dust.แผ่นดินร้างข้างใน... ก็ระอุด้วยไฟ เถ้าธุลี The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Stuck here in this wasteland without chains!ติดอยู่ที่นี่ในดินแดนนี้ได้โดยไม่ต้องห่วงโซ่! Cars (2006)
Excuse me, excuse me, does this entire frozen wasteland surf?ขอโทษครับ ขอโทษครับ ที่นี่คือทั้งหมดของที่โต้คลื่นหรอ Surf's Up (2007)
The invisible winter wasteland outside the window, the flowing away of time, the painful hunger, all these things gradually wore down my heart.ฤดูหนาวที่ซ่อนเร้นอยู่ในภาพวิวรกร้างว่างเปล่านอกหน้าต่าง เวลาที่ผ่านไป, อาการปวดท้องจากความหิว สิ่งเหล่านี้เริ่มกัดกร่อนในจิตใจของฉันทีละน้อย 5 Centimeters Per Second (2007)
It was a wasteland in Kangwondo.มันเป็นที่รกร้างใน คังวอนโด. Episode #1.7 (2008)
This wasteland belongs to us.ดินแดนรกร้างว่างเปล่านี่เป็นของเรา Trespass (2009)
But a 40-Block wasteland at the heart of new york cityแต่พื้นที่ัรับผลกระทบ 40 ตารางบล็อค ใจกลางนิวยอร์คซิตี้ Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
His mighty kingdom was reduced to a wasteland and has remained that way till this very day.ดินแดนที่ยิ่งใหญ่ของเขาเลยกลายไปเป็นดินแดนรกร้าง และเป็นอย่างนั้นตราบจนทุกวันนี้ The Eye of the Phoenix (2010)
Your family's ranch is nothing but a wasteland now.ไฟในนรก ทำในสิ่งที่เขากล่าวว่า ... ถ้าบีบให้ตาสีน้ำตาลที่สวยงามออกมาจากกะโหลกศีรษะของเธอ Rango (2011)
This is obviously the work of wasteland bandits.เห็นทีจะเป็นการกระทำของเหล่าโจร Priest (2011)
There is no vampire menace, the wastelands are heavens for the lawless and the immoral...ไม่มีรังของแวมไพร์ หลงเหลืออยู่ ที่รกร้างคือสวรรค์ของพวกไร้กฎหมายและ Priest (2011)
Sir Elyan led a search party to the wastelands of the north.อัศวินเอลเลียนนำคณะค้นหาไปยัง เวสต์แลนด์ แห่งทางเหนือ Arthur's Bane: Part One (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
WASTELAND W EY1 S T L AE2 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wasteland (n) wˈɛɪstlænd (w ei1 s t l a n d)
wastelands (n) wˈɛɪstlændz (w ei1 s t l a n d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荒地[huāng dì, ㄏㄨㄤ ㄉㄧˋ, ] wasteland; uncultivated land, #22,051 [Add to Longdo]
荒原[huāng yuán, ㄏㄨㄤ ㄩㄢˊ, ] wasteland, #33,702 [Add to Longdo]
[làng, ㄌㄤˋ, ] wasteland; wild, #98,190 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
開拓[かいたく, kaitaku] (n,vs) (1) reclamation (of wasteland); cultivation; (2) pioneering; pathfinding; trail-blazing; (P) [Add to Longdo]
荒地;荒れ地[あれち;こうち(荒地), arechi ; kouchi ( arechi )] (n) (1) wasteland; wilderness; abandoned land; devastated land; (2) The Wasteland (poem by T.S. Eliot) [Add to Longdo]
荒土[こうど, koudo] (n) wasteland; barren or infertile soil [Add to Longdo]
荒蕪地[こうぶち, koubuchi] (n) wild land; wasteland; wilderness [Add to Longdo]
荒野(P);荒れ野;曠野(iK)[こうや(荒野;曠野)(P);あれの(荒野;荒れ野)(P);あらの(荒野;曠野), kouya ( kouya ; kouya )(P); areno ( kouya ; are no )(P); arano ( kouya ; kouya )] (n) wasteland; wilderness; deserted land; prairie; vast plain; wilds; desert; wild land; (P) [Add to Longdo]
新田[しんでん(P);あらた, shinden (P); arata] (n) (1) new rice field; newly developed rice field; (2) wasteland or marshland newly reclaimed as a rice field (Edo period); (P) [Add to Longdo]
蓬生[よもぎう, yomogiu] (n) wasteland; area overgrown with weeds [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wasteland
   n 1: an uninhabited wilderness that is worthless for
      cultivation; "the barrens of central Africa"; "the
      trackless wastes of the desert" [syn: {barren}, {waste},
      {wasteland}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top