ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wastefulness

W EY1 S T F AH0 L N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wastefulness-, *wastefulness*, wastefulnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wastefulness(n) ความสิ้นเปลือง, See also: ความฟุ่มเฟือย, Syn. excess, improvidence, luxury

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we don't want a repeat of the excess and wastefulness of the 20th century, then... we need to teach our kids about this planet, not tales of leaving it.เราต้องสอนลูกหลานให้อยู่กับโลกนี้ ไม่ใช่ชักจูงไปที่อื่น Interstellar (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
WASTEFULNESS W EY1 S T F AH0 L N AH0 S

Japanese-English: EDICT Dictionary
空費[くうひ, kuuhi] (n,vs) wastefulness [Add to Longdo]
不始末(P);不仕末(iK)[ふしまつ, fushimatsu] (n,adj-na) (1) omission; failure; incompleteness; (2) irregularity; mismanagement; misconduct; malpractice; carelessness; wastefulness; extravagance; (P) [Add to Longdo]
無駄を省く[むだをはぶく, mudawohabuku] (exp,v5k) to exclude wastefulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wastefulness
   n 1: the trait of wasting resources; "a life characterized by
      thriftlessness and waste"; "the wastefulness of missed
      opportunities" [syn: {thriftlessness}, {waste},
      {wastefulness}]
   2: useless or profitless activity; using or expending or
     consuming thoughtlessly or carelessly; "if the effort brings
     no compensating gain it is a waste"; "mindless dissipation of
     natural resources" [syn: {waste}, {wastefulness},
     {dissipation}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top