ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

warrant

W AO1 R AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -warrant-, *warrant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
warrant(n) สิ่งที่รับรองบุคคลในการที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
warrant(n) หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร, See also: หนังสือรับรอง, Syn. certificate, diploma, guarantee
warrant(n) เหตุผลอันสมควร
warrant(vt) ให้เหตุผล
warrant(vt) รับรอง, See also: รับประกัน, Syn. assure, guarantee, insure
warrant(vt) อนุญาตให้กระทำ, See also: ให้อำนาจกระทำการ
warranty(n) การรับประกัน, See also: การรับรอง, Syn. guarantee
warrantee(n) ผู้ถูกรับรอง, See also: ผู้ได้รับการรับรอง, ผู้ได้รับการค้ำประกัน
warranter(n) ผู้รับรอง, See also: ผู้ค้ำประกัน, ผู้ที่ให้การรับรอง
warrantor(n) ผู้รับรอง, See also: ผู้ค้ำประกัน, ผู้ที่ให้การรับรอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
warrant(วอร์'เรินทฺ) n. เครื่องประกัน,หลักฐาน,การยืนยัน,การมอบอำนาจ,การรับรอง,การอนุญาต,ใบอนุญาต,หมาย,คำมอบหมาย,หนังสือรับรองการจ่ายหรือรับเงิน,หนังสือรับรองการซื้อหุ้น,เหตุผล vt. อนุญาต,อนุมัติ,ให้เหตุผล,มอบอำนาจ,รับประกัน,ยืนยัน,รับรอง,ออกหมาย คำศัพท์ย่อย:
warrant of arrestn. หมายจับ
warrant officern. พันจ่า
warrant officer 1st classn. พันจ่าเอก
warrant officer 2nd classn. พันจ่าโท
warrant officer 3rd classn. พันจ่าตรี
warrantable(วอร์'เรินทะเบิล) adj.รับรองได้,ประกันได้,อนุญาตให้ได้,ออกหมายได้, (กวาง) มีอายุมากพอที่จะถูกล่าได้, See also: warrantableness n.
warrantee(วอร์'รันที) n. ผู้ถูกรับรอง,ผู้ได้รับการประกัน
warranter(วอร์'เรินเทอะ) n. ผู้รับรอง,ผู้ค้ำประกัน,ผู้อนุญาต
warrantor(วอร์'เรินเทอะ) n. ผู้รับรอง,ผู้ค้ำประกัน,ผู้อนุญาต

English-Thai: Nontri Dictionary
warrant(n) ใบมอบอำนาจ,การรับรอง,การประกัน,การอนุญาต,หมาย
warrant(vt) ประกัน,รับรอง,มอบอำนาจให้,อนุญาต,ออกหมาย
BENCH bench warrant(n) หมายศาล
SEARCH search warrant(n) หมายค้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
warrantหมาย, หมายอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
warrant๑. หมาย, หมายอาญา (ป. วิ. อาญา)๒. ประทวนสินค้า (ก. พาณิชย์)๓. ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อ (หุ้นหรือหน่วยลงทุน) (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrant backed for bailหมายปล่อยโดยมีประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrant of arrestหมายจับ [ดู capias] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrant of detentionหมายขัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrant of imprisonmentหมายจำคุก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrant of releaseหมายปล่อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrant of search; warrant, searchหมายค้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrant, arrest with and withoutจับโดยมีหมายและจับโดยไม่มีหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrant, criminalหมายอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Warrantใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์, Example: หลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่บริษัทมักจะออกควบมากับหุ้นกู้หรือหุ้นบุริมสิทธิหรือออกโดยการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เป็นหลักทรัพย์ที่บริษัทกำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือ ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญจากบริษัทได้ในจำนวน ราคา และตามระยะ เวลาที่ระบุไว้ (กองทุนรวมบางกองทุนได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนควบมากับการออกหน่วยลงทุนด้วย) อายุของ warrant จะยาวกว่า 1 ปี ตลาดหลักทรัพย์กำหนดว่า warrant ที่จะจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต้องมีอายุไม่ เกิน 10 ปี warrant มีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า subscription warrant [ตลาดทุน]
Warrantsตราสารแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น [การบัญชี]
Warrants (Law)หมายค้น [TU Subject Heading]
Warrantyการรับประกัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
warrantHer work in school warranted her good grades.
warrantWe agreed that his actions were warranted.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมาย(n) warrant, Syn. ใบแจ้ง, หมายเรียก, ใบประกาศ, Example: ศาลมีหมายมาถึงเขา เพื่อให้เขามาเป็นพยานในการพิพากษาตัดสินคดีนี้, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หนังสือคำสั่งของศาล หรือเจ้าพนักงาน สั่งให้กระทำการ หรือห้ามกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง, Notes: (กฎหมาย)
หมายขัง(n) warrant of detention, See also: detention warrant, Example: พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอหมายขัง, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หมายอาญาที่ศาลสั่งให้ขังผู้ต้องหา หรือจำเลยไว้ระหว่างสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา, Notes: (กฎหมาย)
หมายจับ(n) warrant of arrest, See also: arrest warrant, Example: ตำรวจสั่งออกหมายจับนายสัญชัย เกษมศรี ตั้งค่าหัว 50,000 บาท, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หมายอาญาที่สั่งให้เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหา หรือจำเลย, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ[bai] (n) EN: warrant ; certificate ; document ; card  FR: document [m] ; certificat [m] ; permis [m]
ใบแจ้ง[baijaēng] (n, exp) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note  FR: bordereau [m]
ใบรับประกันสินค้า[bai rapprakan sinkhā] (n, exp) EN: warranty
คำมั่น[khamman] (n) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant ; undertaking  FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m]
ค้ำประกัน[khamprakan] (v) EN: guarantee ; ensure ; assure ; warrant ; attest ; insure ; certify ; act as surety  FR: garantir ; assurer ; certifier
คำรับรอง[kham raprøng] (n) EN: confirmation ; warranty
คำสัตย์[khamsat] (n) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant
หมาย[māi] (n) EN: warrant ; summons ; notice ; writ ; legal document  FR: mandat [m]
หมายจำคุก[māi jamkhuk] (n, exp) EN: warrant of imprisonment ; committal to prison
หมายจับ[māi jap] (n) EN: warrant of arrest ; arrest warrant  FR: mandat d'arrêt [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WARRANT W AO1 R AH0 N T
WARRANTS W AO1 R AH0 N T S
WARRANTY W AO1 R AH0 N T IY0
WARRANTED W AO1 R AH0 N T IH0 D
WARRANTIES W AO1 R AH0 N T IY0 Z
WARRANTLESS W AO1 R AH0 N T L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
warrant (v) wˈɒrənt (w o1 r @ n t)
warrants (v) wˈɒrənts (w o1 r @ n t s)
warranty (n) wˈɒrəntiː (w o1 r @ n t ii)
warranted (v) wˈɒrəntɪd (w o1 r @ n t i d)
warrantee (n) wˌɒrəntˈiː (w o2 r @ n t ii1)
warrantor (n) wˈɒrəntɔːr (w o1 r @ n t oo r)
warrantees (n) wˌɒrəntˈiːz (w o2 r @ n t ii1 z)
warranties (n) wˈɒrəntɪz (w o1 r @ n t i z)
warranting (v) wˈɒrəntɪŋ (w o1 r @ n t i ng)
warrantors (n) wˈɒrəntɔːz (w o1 r @ n t oo z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
权证[quán zhèng, ㄑㄩㄢˊ ㄓㄥˋ, / ] warrant (finance), #4,579 [Add to Longdo]
保修期[bǎo xiū qī, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄡ ㄑㄧ, ] warranty period; still under guarantee, #33,204 [Add to Longdo]
拘票[jū piào, ㄐㄩ ㄆㄧㄠˋ, ] warrant (for arrest), #184,884 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haftbefehl {m} | Haftbefehle {pl}warrant of arrest | warrants of arrest [Add to Longdo]
Steckbrief {m} | Steckbriefe {pl}warrant of apprehension | warrants of apprehension [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワラント(P);ウォラント;ウォーラント[waranto (P); uoranto ; uo-ranto] (n) warrant; (P) [Add to Longdo]
ワラント債[ワラントさい, waranto sai] (n) warrant loan; bonds with warrants [Add to Longdo]
謂れのない[いわれのない, iwarenonai] (n) (See 謂れ無い) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless [Add to Longdo]
謂れ無い;謂れない[いわれない, iwarenai] (adj-i) (uk) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless [Add to Longdo]
家宅捜索令状[かたくそうさくれいじょう, katakusousakureijou] (n) search warrant [Add to Longdo]
拡大保証[かくだいほしょう, kakudaihoshou] (n) {comp} extended warranty [Add to Longdo]
株式買受権付社債[かぶしきかいうけけんつきしゃさい, kabushikikaiukekentsukishasai] (n) bond with stock purchase warrant [Add to Longdo]
緊急逮捕[きんきゅうたいほ, kinkyuutaiho] (n) arrest without warrant [Add to Longdo]
限定保証[げんていほしょう, genteihoshou] (n) {comp} limited warranties [Add to Longdo]
勾引状;拘引状[こういんじょう, kouinjou] (n) summons; warrant of arrest [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拡大保証[かくだいほしょう, kakudaihoshou] extended warranty [Add to Longdo]
限定保証[げんていほしょう, genteihoshou] limited warranties [Add to Longdo]
保証の限定[ほしょうのげんてい, hoshounogentei] limited warranties [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 warrant
   n 1: a writ from a court commanding police to perform specified
      acts
   2: a type of security issued by a corporation (usually together
     with a bond or preferred stock) that gives the holder the
     right to purchase a certain amount of common stock at a
     stated price; "as a sweetener they offered warrants along
     with the fixed-income securities" [syn: {warrant}, {stock
     warrant}, {stock-purchase warrant}]
   3: formal and explicit approval; "a Democrat usually gets the
     union's endorsement" [syn: {sanction}, {countenance},
     {endorsement}, {indorsement}, {warrant}, {imprimatur}]
   4: a written assurance that some product or service will be
     provided or will meet certain specifications [syn:
     {guarantee}, {warrant}, {warrantee}, {warranty}]
   v 1: show to be reasonable or provide adequate ground for; "The
      emergency does not warrant all of us buying guns"; "The end
      justifies the means" [syn: {justify}, {warrant}]
   2: stand behind and guarantee the quality, accuracy, or
     condition of; "The dealer warrants all the cars he sells"; "I
     warrant this information" [syn: {guarantee}, {warrant}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top