ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

warp

W AO1 R P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -warp-, *warp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
warp(vt) ทำให้บิดงอ, See also: ทำให้ผิดรูป, ทำให้ผิดส่วน, Syn. bend, distort, twist
warp(vi) บิดงอ, See also: ผิดรูปไป, ผิดส่วน, Syn. bend, distort, twist
warp(vt) ทำให้เลวร้ายลง
warp(vi) บิดเบือน
warp(vt) ลากเรือด้วยเชือกผูกโยง
warp(vi) ลากเรือด้วยเชือกผูกโยง
warp(n) การผิดรูปไป, See also: การผิดส่วนไป, Syn. distortion, twist
warp(n) การกระทำที่ผิดปกติ, See also: การกระทำนอกลู่นอกทาง
warp(n) กลุ่มเส้นด้ายตามยาว
warp(n) เชือกที่ใช้ผูกโยงเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
warp(วอร์พ) vi. vt. งอ,โค้ง,บิด,ทำให้งอ,โก่ง,ทำให้โค้ง,ทำให้บิด,ทำให้เบี้ยว,บิดเบือน,ทำให้วิปริต,n. ส่วนงอ,ส่วนโค้ง,ส่วนบิด,ส่วนเบี้ยว,ความคิดอคติ,จิตวิปริต, Syn. turn, contort
warpath(วอร์'พาธ -แพธ) n. เส้นทางออกรบของอินเดียนแดง,โกรธเคือง มุ่งร้าย pl. warpaths -Phr. (on the warpath เตรียมสงคราม ทำสงคราม)
warplane(วอร์'เพลน) n. เครื่องบินรบ
warpwise(วอร์พ'ไวซ) adv. ตามแนวตรง,เป็นมุมฉาก,ตามยาว
unwarped(อันวอร์พด') adj. ไม่เอนเอียง,ไม่ทำให้เปลี่ยนรูป

English-Thai: Nontri Dictionary
warp(n) ความบิดเบี้ยว,ความโค้ง,ความวิปริต,ความแปรปรวน
warp(n) ด้ายยืน,ลายตรง
warp(vi) บิดเบิ้ยว,งอ,โค้ง,วิปริต,แปรปรวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
warp๑. ตะกอนปากน้ำ๒. แผ่นดินโก่งตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
warp ikatมัดหมี่ด้ายยืน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warping๑. การทับถมของตะกอนปากน้ำ๒. การเกิดแผ่นดินโก่งตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
warpland๑. ที่ต่ำโก่งตัว๒. แหล่งสะสมตะกอนปากน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
warped transitionwarped transition, ส่วนเชื่อมต่อลักษณะโค้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Warp Knittingการถักผ้าแนวดิ่ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've heard about a mutant who can warp space...ฉันเคยได้ยิน.. เกี่ยวกับคนที่ สร้างมิติโยกย้ายได้ Vampire Hunter D (1985)
Super Long Distance Mail Service Distance to Destination: 13477536000000km Estimated time necessary for the arrival of mail: 1 year - 16 days - 12 hours ln 48 hours, this fleet will take a long distance warp to the Sirius Alpha Beta system using a galaxy shortcut anchor.ยานออกจากการวาร์ป Hoshi no koe (2002)
I think I am in a time warp or something that I fell asleep and woke up 50 years ago and we heard that kind of rhetoric.เหมือนผมหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาเมื่อ 50 ปีก่อน แล้วมาได้ยินอะไรแบบนี้ The Corporation (2003)
Given enough energy, we could warp the very fabric of space.CIaire's house. Deja Vu (2006)
Like, "Oh, we can't let that scumbag warp the mind of our favourite son. "อย่างเช่น โอ้ เราจะปล่อยให้ไอ้ชั่ว มาล้างลูกชายคนโปรดของเราไม่ได้นะ Cancer Man (2008)
I'm not there because I'm taking things slow,which, by the way,compared to you guys,approaches warp speed.ฉันไม่ได้ไปก็เพราะเราคุยกันว่าจะไปกันช้าๆ ซึ่ง ยังไงก็เถอะ พวกนายมีอคติเกินไป The Bad Fish Paradigm (2008)
Warp speed ahead, Mr. Spock.เดินหน้าด้วยความเร็ววาร์ป คุณสป็อค The Adhesive Duck Deficiency (2009)
Warp unexpected and things are.จากสิ่งเล็กๆสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ Push (2009)
Warp drive's been knocked out. Never seen anything like this.เครื่องวาปเจ๊งไปแล้ว ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ Star Trek (2009)
Engines at maximum warp captain.เครื่องยนต์วาปเต็มกำลังแล้วกัปตัน Star Trek (2009)
All the other ships are out of warp sir and have arrived at Vulcan, but we seem to have lost all contact.ยานลำอื่นอกจากการวาปแล้ว เขาถึงดาววัลแคนแล้ว แต่เราติดต่อพวกเขาไม่ได้ค่ะ Star Trek (2009)
Nero's ship would have to drop out of warp for us to overtake it.ยานนีโรจะต้องหยุดวาป เราถึงจะยึดยานของพวกมันได้ Star Trek (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
warpAs children are known to emulate the values of adults, it is often pointed out such "education mamas" instill a warped sense of values in their children.
warpThe angry wife was on the warpath; she hit her husband with a broom for coming home late and drunk.
warpThe band of Indians were ready to go on the warpath at the slightest provocation.
warpTwo different parties with common interests were on the warpath when he cut in to settle the dispute.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุ้ม(v) bow, See also: warp, bend, Syn. งุ้ม, Example: ร่างกายของแกผ่ายผอม ไหล่มุ้ม หลังโกง แต่แกก็ยังเดินคล่องแคล่ว

CMU English Pronouncing Dictionary
WARP W AO1 R P
WARPS W AO1 R P S
WARPED W AO1 R P T
WARPATH W AO1 R P AE2 TH
WARPING W AO1 R P IH0 NG
WARPLANE W AO1 R P L EY2 N
WARPLANES W AO1 R P L EY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
warp (v) wˈɔːp (w oo1 p)
warps (v) wˈɔːps (w oo1 p s)
warped (v) wˈɔːpt (w oo1 p t)
warpath (n) wˈɔːpaːθ (w oo1 p aa th)
warping (v) wˈɔːpɪŋ (w oo1 p i ng)
warpaint (n) wˈɔːpɛɪnt (w oo1 p ei n t)
warpaths (n) wˈɔːpaːðz (w oo1 p aa dh z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zòng, ㄗㄨㄥˋ, / ] warp (the vertical threads in weaving); vertical; longitudinal; north-south (lines of longitude); lengthwise; to release; to indulge; even if, #6,218 [Add to Longdo]
扭曲[niǔ qū, ㄋㄧㄡˇ ㄑㄩ, ] warp; distort, #8,838 [Add to Longdo]
经纬[jīng wěi, ㄐㄧㄥ ㄨㄟˇ, / ] warp and woof; longitude and latitude; main points, #35,503 [Add to Longdo]
经线[jīng xiàn, ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] warp; line of longitude; meridian (geography), #66,355 [Add to Longdo]
经丝彩色显花[jīng sī cǎi sè xiǎn huā, ㄐㄧㄥ ㄙ ㄘㄞˇ ㄙㄜˋ ㄒㄧㄢˇ ㄏㄨㄚ, / ] warp brocade; woven fabric with single woof but colored warp [Add to Longdo]
经锦[jīng jǐn, ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄣˇ, / ] warp brocade; woven fabric with single colored woof but many-colored warp [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kette und Schusswarp and woof [Add to Longdo]
warptkedges [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひがみっぽい[higamippoi] (adj-i) cynical; warped [Add to Longdo]
オーエスツーワープ[o-esutsu-wa-pu] (n) {comp} OS-2 Warp [Add to Longdo]
タイムスリップ;タイム・スリップ[taimusurippu ; taimu . surippu] (n,vs) time warp (wasei [Add to Longdo]
タイムワープ[taimuwa-pu] (n) time warp [Add to Longdo]
ワープ[wa-pu] (n,vs) warp; (P) [Add to Longdo]
曲がった[まがった, magatta] (adj-f) (1) (See 曲がる・1) bent; curved; warped; winded; twisted; (2) awry; askew; crooked [Add to Longdo]
曲がり[まがり, magari] (n) curvature; warp; bend; (P) [Add to Longdo]
曲がる(P);曲る[まがる, magaru] (v5r,vi) (1) to bend; to curve; to warp; to wind; to twist; (2) (See 折れる・おれる・4) to turn; (3) to be awry; to be askew; to be crooked; (P) [Add to Longdo]
屈折[くっせつ, kussetsu] (n,vs) (1) bending; indentation; (2) refraction; (3) inflection; (4) warping (e.g. of opinion, reasoning, etc.); distortion; (P) [Add to Longdo]
軍用機[ぐんようき, gunyouki] (n) warplane [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーエスツーワープ[おーえすつーわーぷ, o-esutsu-wa-pu] OS-2 Warp [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 warp
   n 1: a twist or aberration; especially a perverse or abnormal
      way of judging or acting [syn: {deflection}, {warp}]
   2: a shape distorted by twisting or folding [syn: {warp},
     {buckle}]
   3: a moral or mental distortion [syn: {warp}, {warping}]
   4: yarn arranged lengthways on a loom and crossed by the woof
   v 1: make false by mutilation or addition; as of a message or
      story [syn: {falsify}, {distort}, {garble}, {warp}]
   2: bend out of shape, as under pressure or from heat; "The
     highway buckled during the heat wave" [syn: {heave},
     {buckle}, {warp}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top