ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

warning

W AO1 R N IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -warning-, *warning*, warn
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
warning(n) สัญญาณเตือนถึงเหตุร้าย, Syn. caution, caveat, indication
warning(n) คำเตือน
warning(adj) ที่เตือนให้ระวัง, See also: ซึ่งเตือนให้ระวัง

English-Thai: Nontri Dictionary
warning(n) การเตือน,สัญญาณบอกเหตุ,เครื่องเตือนสติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
warningคำเตือน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warning blinkerไฟกะพริบฉุกเฉิน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
warning lightไฟเตือน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
warning lead timewarning lead time, เวลาเตือนภัย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
warningA storm warning is out now.
warningDespite her warning, he made little of the matter.
warningFor example, if a chain-smoking teacher cautions a pupil for smoking, that warning is self-contradictory.
warningHe gave her a warning against driving too fast.
warningHe got off with a warning.
warningHe kept on drinking in defiance of his doctor's warning.
warningHe paid attention to my warning.
warningHe paid no attention to my warning.
warningHe took no notice of our warning.
warningHe would go fishing in spite of our warning.
warningI cannot, however, neglect his warning.
warningI gave him a warning, but he took no notice of it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำตักเตือน(n) warning word, See also: caution, instruction, Syn. คำสั่งสอน, คำเตือน, Example: เขาไม่เคยฟังคำตักเตือนของบิดาเขาเลย, Thai Definition: คำสั่งสอนให้รู้สำนึกตัว
ป้ายเตือนภัย(n) warning sign
คำเตือน(n) warning, See also: caution, notification, Example: คำเตือนต่างๆ ดูจะไม่ใคร่ได้ผลสำหรับนักท่องเที่ยว
การตักเตือน(n) warning, See also: caution, admonition, counseling, advice, Syn. การตำหนิ, การติ, การต่อว่า, การเตือน, การว่ากล่าว, Example: การตักเตือนจากผู้ใหญ่ช่วยให้เด็กมีอนาคตที่ดีได้
การเตือนสติ(n) warning, See also: caution, reminding, admonition, Syn. การเตือน, การตักเตือน, Example: การเตือนสติเมื่อผู้อื่นกระทำความผิดแสดงถึงกัลยาณมิตร, Thai Definition: เตือนให้รู้ตัว, เตือนให้ได้สติ
ข้อควรระวัง(n) caution, See also: warning, Syn. ข้อพึงระวัง, Example: ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องให้ความสำคัญต่อข้อควรระวังเกี่ยวกับรถยนต์อยู่เสมอ, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: สิ่งที่ต้องคอยดูคอยเอาใจใส่โดยไม่ประมาท
ข้อควรระวัง(n) warning, See also: caution, forewarning, notice, Syn. ข้อควรระมัดระวัง, Example: ยาระบายจำพวกนี้มีข้อควรระวังคือเมื่อกินเป็นประจำแล้วจะทำให้ลำไส้มีความชินชากับมันจนถ้าผู้ป่วยไม่ได้กินยานี้ก็จะไม่สามารถขับถ่ายเองได้, Thai Definition: สิ่งที่ต้องระมัดระวัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฟกะพริบเตือน[fai kaphrip teūoen] (n, exp) EN: flashing warning light
การตักเตือน[kān takteūoen] (n) EN: warning ; caution ; admonition ; counseling ; advice
การตักเตือนด้วยวาจา[kān takteūoen dūay wājā] (n, exp) EN: oral warning
การตำหนิ[kān tamni] (n) EN: warning
คำเตือน[khamteūoen] (n) EN: warning ; caution ; notification ; notice ; caveat  FR: avertissement
ขยิบ[khayip] (v) EN: wink ; give a wink ; throw a warning glance  FR: faire de l'oeil ; faire un clin d'oeil
ข้อควรระวัง[khø khūan rawang] (n, exp) EN: warning ; caution  FR: avertissement [m]
สัญญาณ[sanyān] (n) EN: signal ; alarm ; warning ; alert ; sign  FR: signal [m] ; signe [m] ; alarme [f]
สัญญาณภัยทางอากาศ[sanyān phai thāng ākāt] (n, exp) EN: air-raid warning  FR: alerte aérienne [f]
สัญญาณเตือนภัย[sanyān teūoen phai] (n, exp) EN: warning sign

CMU English Pronouncing Dictionary
WARNING W AO1 R N IH0 NG
WARNINGS W AO1 R N IH0 NG Z
WARNINGLY W AO1 R N IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
warning (v) wˈɔːnɪŋ (w oo1 n i ng)
warnings (n) wˈɔːnɪŋz (w oo1 n i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
预警[yù jǐng, ㄩˋ ㄐㄧㄥˇ, / ] warning; early warning, #7,170 [Add to Longdo]
警讯[jǐng xùn, ㄐㄧㄥˇ ㄒㄩㄣˋ, / ] warning sign; police call, #70,879 [Add to Longdo]
鉴戒[jiàn jiè, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] warning [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alarmklingel {f}warning bell [Add to Longdo]
Melder {m}warning device [Add to Longdo]
Warndreieck {n} | Warndreiecke {pl}warning triangle | warning triangles [Add to Longdo]
Warngrenze {f} | Warngrenzen {pl}warning limit | warning limits [Add to Longdo]
Warnkreuz {n}warning cross [Add to Longdo]
Warnlampe {f} | Warnlampen {pl}warning light | warning lights [Add to Longdo]
Warnruf {m}warning shout; warning cry [Add to Longdo]
Warnschild {n}warning label; warning sign [Add to Longdo]
Warnschuss {m}warning shot [Add to Longdo]
Warnsignal {n} | Warnsignale {pl}warning signal | warning signals [Add to Longdo]
Warnsystem {n}warning system [Add to Longdo]
Warntafel {f} | Warntafeln {pl}warning sign | warning signs [Add to Longdo]
Warnung {f} | Warnungen {pl}warning | warnings [Add to Longdo]
Warnzeichen {n}warning sign; warning symbol [Add to Longdo]
Warnanlage {f}warning device [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご注意;御注意[ごちゅうい, gochuui] (n) caution; being careful; attention (heed); warning; advice [Add to Longdo]
ふっと[futto] (adv) (1) (on-mim) with a whiff; with a puff; (2) suddenly; abruptly; without warning [Add to Longdo]
ウォーニングランプ[uo-ninguranpu] (n) warning lamp [Add to Longdo]
ウオーニング[uo-ningu] (n) warning [Add to Longdo]
パトライト[patoraito] (n) (abbr) (See パトカー) rotating warning light similar to the one on a patrol car (wasei [Add to Longdo]
ワーニング;ウォーニング[wa-ningu ; uo-ningu] (n) warning [Add to Longdo]
ワーニング無しに[ワーニングなしに, wa-ningu nashini] (n) {comp} without warning (the user) [Add to Longdo]
威嚇射撃[いかくしゃげき, ikakushageki] (n) warning shot [Add to Longdo]
火気厳禁[かきげんきん, kakigenkin] (n) a warning of flammability [Add to Longdo]
戒め(P);誡め;警め[いましめ, imashime] (n) (1) caution; admonition; warning; lesson; (2) (also written as 禁め) prohibition; ban; commandment; precept; (3) punishment; (4) (arch) caution; guard; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ワーニング無しに[ワーニングなしに, wa-ningu nashini] without warning (the user) [Add to Longdo]
警告音[けいこくおん, keikokuon] warning sound [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 warning
   adj 1: serving to warn; "shook a monitory finger at him"; "an
       exemplary jail sentence" [syn: {admonitory},
       {cautionary}, {exemplary}, {monitory}, {warning(a)}]
   n 1: a message informing of danger; "a warning that still more
      bombs could explode"
   2: cautionary advice about something imminent (especially
     imminent danger or other unpleasantness); "a letter of
     admonition about the dangers of immorality"; "the warning was
     to beware of surprises"; "his final word of advice was not to
     play with matches" [syn: {admonition}, {monition}, {warning},
     {word of advice}]
   3: notification of something, usually in advance; "they gave
     little warning of their arrival"; "she had only had four
     days' warning before leaving Berlin"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top