ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

warn

W AO1 R N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -warn-, *warn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
warn(vt) เตือน (ถึงสิ่งที่จะเป็นอันตราย), Syn. caution, forewarn
warn(vi) เตือน (ถึงสิ่งที่จะเป็นอันตราย)
warn(vt) บอกให้รู้ล่วงหน้า
warn(vt) ดุด่า, See also: ว่ากล่าว
warn(vt) ห้าม, See also: ทัดทาน
warner(n) ผู้ตักเตือน, See also: สิ่งเตือน, Syn. indicator, detector
warn of(phrv) ตักเตือนในเรื่อง, See also: ตักเตือนเกี่ยวกับ
warning(n) สัญญาณเตือนถึงเหตุร้าย, Syn. caution, caveat, indication
warning(n) คำเตือน
warning(adj) ที่เตือนให้ระวัง, See also: ซึ่งเตือนให้ระวัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
warn(วอร์น) vt. เตือน,เตือนสติ,แจ้งให้ทราบ, See also: warning n., adj., Syn. caution, notify
forewarnvt. เตือนล่วงหน้า., See also: forwarner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
warn(vt) เตือน,แจ้งล่วงหน้า,บอกเหตุ
warning(n) การเตือน,สัญญาณบอกเหตุ,เครื่องเตือนสติ
forewarn(vt) เตือนล่วงหน้า,บอกให้รู้ล่วงหน้า,แจ้งล่วงหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
warningคำเตือน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warning blinkerไฟกะพริบฉุกเฉิน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
warning lightไฟเตือน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
warning lead timewarning lead time, เวลาเตือนภัย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
warnA storm warning is out now.
warnDespite her warning, he made little of the matter.
warnDoctors warn us of a possible danger.
warnFor example, if a chain-smoking teacher cautions a pupil for smoking, that warning is self-contradictory.
warnHe gave her a warning against driving too fast.
warnHe got off with a warning.
warnHe kept on drinking in defiance of his doctor's warning.
warnHe paid attention to my warning.
warnHe paid no attention to my warning.
warnHe took no notice of our warning.
warnHe warned his sister about the man.
warnHe warned me against crossing the road at that point.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำตักเตือน(n) warning word, See also: caution, instruction, Syn. คำสั่งสอน, คำเตือน, Example: เขาไม่เคยฟังคำตักเตือนของบิดาเขาเลย, Thai Definition: คำสั่งสอนให้รู้สำนึกตัว
ป้ายเตือนภัย(n) warning sign
เตือนภัย(v) warn, See also: caution, forewarn, alert, Example: ระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้จะเตือนภัยให้แก่นักบิน เพื่อหาทางหลีกเลี่ยงจากอาวุธ, Thai Definition: แจ้งหรือบอกให้รู้ล่วงหน้าถึงภัยที่จะเกิดขึ้น
ห้ามปราม(v) dissuade, See also: warn, discourage, deter, Syn. ห้าม, Example: ลูกชายกับลูกสะใภ้ทะเลาะตบตีแล้วร้องไห้เสียงลั่นจนผู้เป็นแม่ต้องออกมาห้ามปราม, Thai Definition: สั่งไม่ให้ทำ
กล่าวเตือน(v) warn, See also: advice, caution, tip off, admonish, Syn. เตือน, ตักเตือน, Example: ผมกล่าวเตือนเขาแล้วแต่เขาไม่ยักเชื่อผม, Thai Definition: บอกให้รู้ล่วงหน้า, ทำให้รู้ตัว, ทำให้รู้สำนึก, ทักไม่ให้ลืม
คำเตือน(n) warning, See also: caution, notification, Example: คำเตือนต่างๆ ดูจะไม่ใคร่ได้ผลสำหรับนักท่องเที่ยว
ตักเตือน(v) warn, See also: caution, advise, counsel, remind, admonish, reprimand, reprove, rebuke, reproach, Syn. เตือน, ว่า, ต่อว่า, ตำหนิ, ติเตียน, ตำหนิติเตียน, Example: นายกรัฐมนตรีตักเตือนสื่อมวลชนว่าไม่ควรเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริงให้ประชาชนรับรู้เพราะการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหลายฝ่าย, Thai Definition: สั่งสอนให้รู้สำนึกตัว
เตือน(v) warn, See also: caution, admonish, advice, hint, call attention to, Syn. ตักเตือน, ว่ากล่าวตักเตือน, Ant. ยกย่อง, ชมเชย, ยกย่องชมเชย, Example: พ่อแม่เตือนลูกให้ระวังอันตรายระหว่างที่ไปเที่ยวป่า, Thai Definition: ทำให้รู้สำนึก, ทำให้มีสติ
เตือนสติ(v) warn, See also: exhort, admonish, hint, call to mind, call attention, Example: ที่ผู้เขียนนำเรื่องนี้มาเขียนก็เพราะต้องการเตือนสติตัวเอง ให้ได้ยินถึงท่านผู้อ่านทั่วไปเท่านั้น, Thai Definition: เตือนให้รู้ตัว, เตือนให้ได้สติ
ทัก(v) warn, See also: remark, protest, oppose, remind, Syn. ทัดทาน, เตือน, ท้วง, กล่าวเตือน, ติง, ทักท้วง, Example: หากนำหมอนมารองนั่ง ผู้ใหญ่เขาจะทักว่า ระวังก้นเป็นฝี, Thai Definition: กล่าวเป็นเชิงเตือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฟกะพริบเตือน[fai kaphrip teūoen] (n, exp) EN: flashing warning light
การตักเตือน[kān takteūoen] (n) EN: warning ; caution ; admonition ; counseling ; advice
การตักเตือนด้วยวาจา[kān takteūoen dūay wājā] (n, exp) EN: oral warning
การตำหนิ[kān tamni] (n) EN: warning
คำเตือน[khamteūoen] (n) EN: warning ; caution ; notification ; notice ; caveat  FR: avertissement
คาดโทษ[khāt thōt] (v, exp) EN: warn of punishment for further wrongdoing
ขยิบ[khayip] (v) EN: wink ; give a wink ; throw a warning glance  FR: faire de l'oeil ; faire un clin d'oeil
ข้อควรระวัง[khø khūan rawang] (n, exp) EN: warning ; caution  FR: avertissement [m]
กระซิบ[krasip] (v) EN: warn ; remind  FR: avertir ; prévenir
สังวร[sangwøn] (v) EN: be forewarned ; beware ; be mindful ; bear in mind ; use caution ; be on guard against ; watch out for ; be vigilant ; be on the alert ; realize  FR: faire attention à ne pas

CMU English Pronouncing Dictionary
WARN W AO1 R N
WARNS W AO1 R N Z
WARNE W AO1 R N
WARNO W AA1 R N OW0
WARNKE W AO1 R NG K IY0
WARNER W AO1 R N ER0
WARNED W AO1 R N D
WARNES W AO1 R N Z
WARNEKE W AO1 R N IH0 K
WARNCKE W AO1 R NG K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
warn (v) wˈɔːn (w oo1 n)
warns (v) wˈɔːnz (w oo1 n z)
warned (v) wˈɔːnd (w oo1 n d)
warning (v) wˈɔːnɪŋ (w oo1 n i ng)
warnings (n) wˈɔːnɪŋz (w oo1 n i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, ] warn; well; surname Jing, #3,087 [Add to Longdo]
预警[yù jǐng, ㄩˋ ㄐㄧㄥˇ, / ] warning; early warning, #7,170 [Add to Longdo]
告诫[gào jiè, ㄍㄠˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] warn; admonish, #11,935 [Add to Longdo]
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, ] warn; admonish, #40,785 [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, ] warn, #64,876 [Add to Longdo]
警讯[jǐng xùn, ㄐㄧㄥˇ ㄒㄩㄣˋ, / ] warning sign; police call, #70,879 [Add to Longdo]
华纳兄弟[Huà nà xiōng dì, ㄏㄨㄚˋ ㄋㄚˋ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, / ] Warner Brothers [Add to Longdo]
华纳音乐集团[Huà nà yīn yuè jí tuán, ㄏㄨㄚˋ ㄋㄚˋ ㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] Warner music [Add to Longdo]
鉴戒[jiàn jiè, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] warning [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
warnen(vi, vt) |warnte, hat gewarnt, jmdn. vor etw. (D)| เตือน เช่น Das Kaufhaus warnt Kunden vor dem Diebstahl. ห้างสรรพสินค้าเตือนลูกค้าให้ระวังการลักเล็กขโมยน้อย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Warndreieck {n} | Warndreiecke {pl}warning triangle | warning triangles [Add to Longdo]
Warneinrichtung {f}alarm [Add to Longdo]
Warner {m}alerter [Add to Longdo]
Warngrenze {f} | Warngrenzen {pl}warning limit | warning limits [Add to Longdo]
Warnkreuz {n}warning cross [Add to Longdo]
Warnlampe {f} | Warnlampen {pl}warning light | warning lights [Add to Longdo]
Warnruf {m}warning shout; warning cry [Add to Longdo]
Warnschild {n}warning label; warning sign [Add to Longdo]
Warnschuss {m}warning shot [Add to Longdo]
Warnsignal {n} | Warnsignale {pl}warning signal | warning signals [Add to Longdo]
Warnstreik {m} | Warnstreiks {pl}token strike | token strikes [Add to Longdo]
Warnsystem {n}warning system [Add to Longdo]
Warntafel {f} | Warntafeln {pl}warning sign | warning signs [Add to Longdo]
Warnung {f}; Mahnung {f}caveat [Add to Longdo]
Warnung {f} | Warnungen {pl}warning | warnings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご注意;御注意[ごちゅうい, gochuui] (n) caution; being careful; attention (heed); warning; advice [Add to Longdo]
ふっと[futto] (adv) (1) (on-mim) with a whiff; with a puff; (2) suddenly; abruptly; without warning [Add to Longdo]
ウォーニングランプ[uo-ninguranpu] (n) warning lamp [Add to Longdo]
ウオーニング[uo-ningu] (n) warning [Add to Longdo]
パトライト[patoraito] (n) (abbr) (See パトカー) rotating warning light similar to the one on a patrol car (wasei [Add to Longdo]
ワーニング;ウォーニング[wa-ningu ; uo-ningu] (n) warning [Add to Longdo]
ワーニング無しに[ワーニングなしに, wa-ningu nashini] (n) {comp} without warning (the user) [Add to Longdo]
威嚇射撃[いかくしゃげき, ikakushageki] (n) warning shot [Add to Longdo]
火気厳禁[かきげんきん, kakigenkin] (n) a warning of flammability [Add to Longdo]
戒め(P);誡め;警め[いましめ, imashime] (n) (1) caution; admonition; warning; lesson; (2) (also written as 禁め) prohibition; ban; commandment; precept; (3) punishment; (4) (arch) caution; guard; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ワーニング無しに[ワーニングなしに, wa-ningu nashini] without warning (the user) [Add to Longdo]
警告音[けいこくおん, keikokuon] warning sound [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[けい, kei] WARNEN, VERWARNEN [Add to Longdo]
警告[けいこく, keikoku] Warnung, Mahnung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 warn
   v 1: notify of danger, potential harm, or risk; "The director
      warned him that he might be fired"; "The doctor warned me
      about the dangers of smoking"
   2: admonish or counsel in terms of someone's behavior; "I warned
     him not to go too far"; "I warn you against false
     assumptions"; "She warned him to be quiet" [syn: {warn},
     {discourage}, {admonish}, {monish}]
   3: ask to go away; "The old man warned the children off his
     property"
   4: notify, usually in advance; "I warned you that I would ask
     some difficult questions"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top