ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ware

W EH1 R   
137 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ware-, *ware*
Possible hiragana form: われ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ware[N] วัตถุที่ทำมาจากวัสดุประเภทเดียวกัน
ware[N] เครื่องปั้นดินเผา, See also: เซรามิกส์, Syn. ceramics
ware[VI] ระมัดระวัง (คำโบราณ), Syn. beware
ware[VT] ระมัดระวัง (คำโบราณ), Syn. beware
wares[N] สินค้า, Syn. goods, merchandise, product
wareroom[N] ห้องเก็บสินค้า, See also: ห้องแสดงสินค้า
warehouse[N] โกดังสินค้า, See also: คลังสินค้า, โรงพัสดุ, Syn. depository, repository, storehouse
warehouse[VT] เก็บไว้ในโกดัง
warehouse[VT] นำบุคคลไปไว้ในที่ที่ไม่ได้รับการดูแลเพียงพอ (คำไม่เป็นทางการ)
warehouser[N] เจ้าของโกดังสินค้า, Syn. warehouseman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ware(แวร์) n. สินค้า,เครื่องใช้,ผลิตภัณฑ์,ภาชนะ,เครื่องปั้นดินเผา adj. ระมัดระวัง,เฝ้า,รู้ตัว,รู้สำนึก vt. รู้ตัว,ระมัดระวัง,สนใจ,ใช้,จ่าย, Syn. watchful,wary,spend,expend
warehouse(แวร์'เฮาซฺ) n. โกดัง,คลังสินค้า,ร้านขายของขนาดใหญ่ vt. เก็บไว้ในสถานที่ดังกล่าว
application softwareซอฟต์แวร์ประยุกต์ <คำแปล>หมายถึง โปรแกรมประเภทต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนองความต้องการ เช่น โปรแกรมบัญชี หรือโปรแกรมทำคะแนนมีความหมายเหมือน application program
aware(อะแวร์') adj. รู้ตัว,รู้สึกตัว,ทราบ.
beware(บิแวร์') {bewared,bewaring,bewares} vi.,vt. ระวัง,โปรดระวัง,ระวังตัว, Syn. shun,mind
bundled softwareโปรแกรมโหลหมายถึง ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมที่ร้านขายคอมพิวเตอร์ มักจะให้มา เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะเป็นเป็นโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้ เช่น โปรแกรมระบบดอสและวินโดว์แล้ว
chinawaren. เครื่องกระเบื้องถ้วยชาม,สิ่งประดับเครื่องลายคราม
computer aided software eวิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CASE (อ่านว่าเคส) หมายความถึง การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำซอฟต์แวร์
crackleware(แครค'เคิลแวร์) n. เครื่องเคลือบ ceramics., Syn. crackle
earthenwaren. เครื่องเคลือบดินเผา,ดินเหนียวใช้ทำเครื่องเคลือบดินเผา

English-Thai: Nontri Dictionary
ware(n) ภาชนะ,เครื่องใช้,สินค้า,ผลิตภัณฑ์,เครื่องปั้นดินเผา
warehouse(n) คลังสินค้า,โกดัง,โรงพัสดุ
aware(adj) ตระหนัก,รู้,ทราบ,รู้สึกตัว
awareness(n) ความตระหนัก,สติ
beware(vi) ระวัง
chinaware(n) เครื่องลายคราม,เครื่องถ้วยชาม,เครื่องสังคโลก
earthenware(n) เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องเคลือบดินเผา
glassware(n) เครื่องแก้ว
hardware(n) เครื่องเหล็ก,เครื่องโลหะ,เครื่องมือ,อาวุธยุทโธปกรณ์
kitchenware(n) เครื่องครัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
warehouseคลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehouse bondกรมธรรม์ค้ำประกันคลังสินค้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehouse receiptใบรับของคลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehouse riskการเสี่ยงภัยคลังสินค้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehouse riskการเสี่ยงภัยคลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehouse, bondedคลังสินค้าทัณฑ์บน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
warehouse, bondedคลังสินค้าทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehousemanนายคลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehousingการเก็บของในคลังสินค้า, กิจการคลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Warehousesคลังสินค้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here are their warehouses.นี่คือโกดังเก็บของ Night and Fog (1956)
About yesterday, I've seen you stick fighting in a warehouse in Bangkok.ก็เมื่อวาน ฉันเห็นนายต่อสู้Nไม้กระบองที่โกดังในกรุงเทพ Rambo III (1988)
Go check out the East Warehouse over at Lairdman Island.ไปตรวจสอบที่โกดังตะวันออกเฉียงเหนือที่ Lairdman เกาะ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
The police are always raiding the warehouses.ตำรวจตรวจคลังเก็บสินค้าเป็นประจำ. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
If I remember right, I'm going to Warehouse 28?ถ้าจำไม่ผิด ผมต้องไปคลังสินค้าที่ 28 ใช่ไหม ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Oh, right, Warehouse 35.อ้อ ไม่ใช่ ต้องเป็นคลังสินค้าที่ 35. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Warehouse 35.คลังสินค้าที่ 35. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Let's call the police and tell them to go to Warehouse 35.แจ้งตำรวจดีกว่า แล้วบอกให้ไป คลังสินค้าที่ 35. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
O'Banion, someone broke into the warehouse!โอ แบเนียน มีคนบุกเข้ามาในคลังสินค้า ! The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
What were you doing at the Warehouse 35?พวกนายไปทำอะไรที่คลังเก็บสินค้าที่ 35 ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I grabbed this off the desk at the warehouse and I got lucky.ฉันโชคดี ที่เอานี่มาจากโต๊ะที่คลังสินค้า. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
They were lined up in front of two big warehouses.ไปเข้าแถวหน้าโกดังสองหลัง Schindler's List (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wareThe warehouse was a front for drug traffickers.
wareThe warehouse was empty except for a piece of furniture.
wareHe had to reduce the price of his wares.
wareWho was it that forgot to lock the door of the warehouse?
wareHe is working as a security guard at a warehouse.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลังเก็บของ[N] warehouse, See also: godown, storehouse, storeroom, Syn. โกดัง, Example: สินค้าได้ถูกนำเข้าไปเก็บไว้ในคลังเก็บของก่อนรอออกจำหน่าย, Thai definition: สถานที่ที่เก็บของเป็นจำนวนมากๆ
ภัณฑาคาร[N] storehouse, See also: warehouse, Syn. โรงไว้ของ, คลังเก็บของ, ห้องเก็บของ, Notes: (บาลี)
ประทวนสินค้า[N] warehouse receipt, See also: godown receipt, Count unit: ฉบับ, Thai definition: เอกสารซึ่งนายคลังสินค้าออกให้แก่ผู้ฝากสินค้าในคลังสินค้าและผู้ฝากอาจสลักหลังจำนำสินค้าที่จดแจ้งไว้ในประทานโดยไม่ต้องมอบสินค้านั้นให้แก่ผู้รับจำนำ
คลัง[N] storehouse, See also: warehouse, depository, treasury, Syn. ที่เก็บ, คลังเก็บของ, Example: เมื่อสินค้าที่สั่งมาถึงคลัง พนักงานรับสินค้าจะต้องตรวจของว่าถูกต้องตามที่สั่งหรือไม่, Count unit: คลัง
คลังสินค้า[N] warehouse, See also: storehouse, Syn. โกดัง, กุดัง, Example: เรามีนโยบายให้พนักงานตรวจคลังสินค้าว่ามีสินค้าอยู่จริงตรงกับบัญชีหรือไม่, Count unit: หลัง, แห่ง, Thai definition: โรงที่สำหรับเก็บสินค้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนัญ[v.] (chamnan) EN: know ; be aware of ; understand ; comprehend ; perceive   
ช้อนส้อม[n.] (chøn-sǿm) EN: silverware ; spoon and fork   
ชุด[n.] (chut) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]   FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
ชุดโปรแกรมสำนักงาน[n. exp.] (chut prōkraēm samnakngān) EN: office suite (software)   FR: suite bureautique [f]
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: come to realize the truth ; wake up to reality ; realize ; be conscious of ; be aware of   FR: réaliser
โดยไม่รู้ตัว[adv.] (dōi mai rūtūa) EN: unconsciously ; unawarely   FR: inconsciemment
ฝรั่งกังไส[n. prop.] (Farang Kangsai) EN: delftware   FR: faïence de Delft [f]
ฟรีโปรแกรม[n. exp.] (frī prōkraēm) EN: freeware   FR: logiciel gratuit [m] ; programme gratuit [m] ; gratuiciel [m] ; freeware [m]
จ่ายสินค้า[v. exp.] (jāi sinkhā) EN: authorize the delivery of goods from a port warehouse   
จำกัดเครื่องมือ[n. exp.] (jamkat khreūangmeū) EN: limited edition (of a software)   FR: version limitée (d'un logiciel) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WARE    W EH1 R
WAREN    W EH1 R AH0 N
WARES    W EH1 R Z
WAREING    W EH1 R IH0 NG
WAREHIME    W EH1 R HH AY2 M
WAREHOUSE    W EH1 R HH AW2 S
WAREHOUSED    W EH1 R HH AW2 Z D
WAREHOUSES    W EH1 R HH AW2 Z AH0 Z
WAREHOUSING    W EH1 R HH AW2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ware    (n) wˈɛəʴr (w e@1 r)
ware    (v) wˈɛəʴr (w e@1 r)
wared    (v) wˈɛəʴd (w e@1 d)
wares    (v) wˈɛəʴz (w e@1 z)
warehouse    (n) wˈɛəʴhaus (w e@1 h au s)
warehouses    (n) wˈɛəʴhauzɪz (w e@1 h au z i z)
warehousing    (n) wˈɛəʴhauzɪŋ (w e@1 h au z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kù, ㄎㄨˋ, / ] warehouse; storehouse, #2,821 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
我々[われわれ, wareware] (n) พวกเรา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
割れる[われる, wareru] Thai: แตก English: to be broken

German-Thai: Longdo Dictionary
wäre, See also: wären
warenเป็น อยู่ คือ (รูปอดีต)
wärenเป็น อยู่ คือ (รูป Konjunctive II), See also: sind
Es wäre gut, wenn ...มันคงจะดี ถ้า...
Süßwaren(n) |die, pl.| ขนมหวาน
Teigwaren(n) |die, pl.| ประเภทของอาหารที่ทำจากแป้งทุกชนิด เช่น ก๋วยเตี๋ยว, พิซซ่า, สปาเก็ตตี้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Waren {pl} | sofort lieferbare Waren | Waren mit Verlust verkaufen | Waren transportieren | gute Ware fürs Geldgoods | spot goods | to sell goods at a sacrifice | to transport goods | a bang for the buck [Add to Longdo]
Ware {f}; Handelsware {f} | Waren {pl}; Handelswaren {pl}commodity | commodities [Add to Longdo]
Ware {f}merchandise [Add to Longdo]
Ware {f} | Waren {pl}ware | wares [Add to Longdo]
Warenannahme {f}receiving department; incoming goods department [Add to Longdo]
Warenausgabe {f}wrapping counter [Add to Longdo]
Warenbörse {f}produce exchange [Add to Longdo]
Warenbegleitpapiere {pl}shipping document [Add to Longdo]
Warenbestand {m} [econ.]stock of goods; stock-in-trade [Add to Longdo]
Warenbestandsliste {f}; Lagerliste {f}; Stückliste {f}; Artikelstamm {m}stocklist; stock list [Add to Longdo]
Wareneingang {m}stock-receipt; stock receipt [Add to Longdo]
Wareneingangskonto {n} [fin.]purchase account [Add to Longdo]
Wareneingangskontrolle {f}incoming goods inspection [Add to Longdo]
Wareneinsatz {m}cost of sales [Add to Longdo]
Warenempfänger {m}; Empfänger {m}consignee [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
いつの間にか(P);何時の間にか(P)[いつのまにか, itsunomanika] (adv) before one knows; before one becomes aware of; unnoticed; unawares; (P) [Add to Longdo]
いつの間にやら;何時の間にやら[いつのまにやら, itsunomaniyara] (n) unawares; unnoticed; before you know it [Add to Longdo]
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
と言われる[といわれる, toiwareru] (exp,v1) to be called ...; to be referred to as ... [Add to Longdo]
と思われる[とおもわれる, toomowareru] (exp,v1) be considered; be deemed; thought to be [Add to Longdo]
ひび割れる;罅割れる[ひびわれる, hibiwareru] (v1,vi) to crack; to develop a crack [Add to Longdo]
われめちゃん[, waremechan] (n) (X) vulva; slit; cunt; vagina; twat [Add to Longdo]
アウェア;アウエア[, auea ; auea] (n) aware [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプリケーションソフトウェア[あぷりけーしょんそふとうえあ, apurike-shonsofutouea] application software [Add to Longdo]
アンチウィルスソフト[あんちういるすそふと, anchiuirususofuto] anti-virus software [Add to Longdo]
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] anti-copying technology (software) [Add to Longdo]
カスタムソフトウェア[かすたむそふとうえあ, kasutamusofutouea] custom software [Add to Longdo]
グループウェア[ぐるーぷうえあ, guru-puuea] groupware [Add to Longdo]
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE [Add to Longdo]
コースウェア[こーすうえあ, ko-suuea] courseware [Add to Longdo]
コンピュータソフトウェア[こんぴゅーたそふとうえあ, konpyu-tasofutouea] computer-software [Add to Longdo]
サポートウェア[さぽーとうえあ, sapo-touea] support-ware [Add to Longdo]
シェアウェア[しえあうえあ, shieauea] shareware [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
入荷[にゅうか, nyuuka] Wareneingang [Add to Longdo]
割れる[われる, wareru] bersten, zerbrechen, sich_spalten [Add to Longdo]
商標[しょうひょう, shouhyou] Warenzeichen [Add to Longdo]
我勝ち[われがち, waregachi] wetteifernd, ruecksichtslos [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ware
   n 1: articles of the same kind or material; usually used in
      combination: `silverware', `software'
   2: commodities offered for sale; "good business depends on
     having good merchandise"; "that store offers a variety of
     products" [syn: {merchandise}, {ware}, {product}]
   v 1: spend extravagantly; "waste not, want not" [syn: {consume},
      {squander}, {waste}, {ware}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top