ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wanton

W AO1 N T AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wanton-, *wanton*
Possible hiragana form: わんとん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wanton(adj) ซึ่งมีตัณหาราคะ, Syn. lascivious, libidinous, licentious
wanton(adj) ซึ่งต้องการทำลายล้าง
wanton(adj) ซึ่งไม่เชื่อฟัง, See also: ซึ่งดื้อ
wanton(n) คนที่มัวเมาในเรื่องทางเพศ, See also: คนที่มัวเมาในตัณหาราคะ
wantonly(adv) โดยมัวเมาในเรื่องทางเพศ, See also: โดยหมกมุ่นกับกามตัณหา, อย่างมัวเมาในตัณหาราคะ, Syn. lasciviously, libidinously, licentiously
wantonness(n) ความมัวเมาในเรื่องทางเพศ, See also: ความหมกมุ่นกับกามตัณหา, ความมัวเมาในตัณหาราคะ, Syn. lasciviousness, libidinousness, licentiousness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wanton(วอน'ทัน) adj. มุ่งร้ายและไม่ยุติธรรม,ขี้เล่น,ซุกซน,ชอบเล่นพิเรน,ไม่รับผิดชอบ,มั่วโลกีย์,ฟุ่มเฟือย,ฟุ้งเฟ้อ,สุรุ่ยสุร่าย,เขียวชอุ่ม, See also: wantonly adv. wantonness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
wanton(adj) ขี้เล่น,ซุกซน,หยาบโลน
wanton(vi) เล่นหัว,เล่นพิเรน,ซน,ป่าเถื่อน,โหดร้าย
wantonness(n) ความหยาบโลน,ความพิเรน,ความซุกซน,ความป่าเถื่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wantonขาดความยับยั้ง, ปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wanton actการกระทำที่ขาดความยับยั้ง, การกระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wanton negligenceความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wanton(adj) 1. ไม่มีความระมัดระวัง, ไม่มีเหตุผล 2. ป่าเถื่อน, โหดร้าย 3. (ต้นไม้) ขึ้นอย่างไม่ยับยั้ง 4. (ผู้หญิง) ทำตัวเสเพล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay. If this Mr. Wanton Maddox, or whatever the hell his name is, really wants to help, why doesn't he take the 2,500 per plate and give it the inner-city schools?If Mr. Wanton Maddox, or whatever his name is, really wants to help... Maid in Manhattan (2002)
G- men all over the country have picked up the gauntlet flung down by the outlaws and the wanton murderers.มือปราบทั่วประเทศ ยินดีรับคำท้าจัดการกับพวกนอกกฏหมายและเหล่าฆาตกร Public Enemies (2009)
And that bit with the car when you drove them together, that was just wanton destruction?และอีกเรื่องคือรถที่นาย เอาไปใช้ขับด้วยกัน มันจะไม่เสียหายเป็นโจ๊กรึไง ไม่ Episode #18.3 (2012)
Such wanton death was dealt that day.มันคือมังกรไฟจากแดนเหนือ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
This wanton level of neglect falls well within your legal obligations and you are, therefore, in breach.การละเลยเช่นนี้ ฝ่าฝืนข้อบังคับ ที่คุณมีพันธะ This Beautiful Fantastic (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wantonA sweet disorder in the dress conceals a wanton heart.
wantonI was relieved that there are people more wanton than me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพศยา(adj) wanton, See also: licentious, libidinous, concupiscent, lustful, Syn. ร่าน, สำส่อน, Example: แกจะไปคว้าผู้หญิงแพศยามาเป็นสะใภ้ไม่ได้เด็ดขาด, Thai Definition: ที่ชอบยั่วยวนหรือคบหาผู้ชายมากหน้าหลายตา
แพะโลม(v) dally, See also: wanton, woo, court, Syn. แทะโลม, แพละโลม, พูดเกี้ยว, Example: เขาก็แพะโลมไปตามประสาผู้ชายเจ้าชู้ ไม่ได้จริงจังอะไร, Thai Definition: พูดเลียบเคียงทางชู้สาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปล่อยกาย[plǿi kāi] (v, exp) EN: be a licentious woman ; be a wanton woman ; be a dissolute woman ; be a promiscuous woman

CMU English Pronouncing Dictionary
WANTON W AO1 N T AH0 N
WANTON W AA1 N T AH0 N
WANTONLY W AO1 N T AH0 N L IY0
WANTONLY W AA1 N T AH0 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wanton (v) wˈɒntən (w o1 n t @ n)
wantons (v) wˈɒntənz (w o1 n t @ n z)
wantoned (v) wˈɒntənd (w o1 n t @ n d)
wantonly (a) wˈɒntənliː (w o1 n t @ n l ii)
wantoning (v) wˈɒntənɪŋ (w o1 n t @ n i ng)
wantonness (n) wˈɒntən-nəs (w o1 n t @ n - n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大肆[dà sì, ㄉㄚˋ ㄙˋ, ] wantonly; without restraint (of enemy or malefactor); unbridled, #11,161 [Add to Longdo]
肆意[sì yì, ㄙˋ ㄧˋ, ] wantonly; recklessly; wilfully, #15,794 [Add to Longdo]
放肆[fàng sì, ㄈㄤˋ ㄙˋ, ] wanton, unbridled, #17,450 [Add to Longdo]
淫行[yín xíng, ㄧㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, ] wanton or lascivious behaviour; adulterous behavior [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
übermütig; mutwillig {adj} | übermütiger | am übermütigstenwanton | more wanton | most wanton [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
戯れ事;戯事[ざれごと;たわむれごと, zaregoto ; tawamuregoto] (n) wanton sporting [Add to Longdo]
尻が軽い[しりがかるい, shirigakarui] (exp,adj-i) (1) fast; brisk; (2) careless; thoughtless; impudent; rash; (3) (of a woman) wanton; promiscuous [Add to Longdo]
尻の軽い女[しりのかるいおんな, shirinokaruionna] (n) wanton girl [Add to Longdo]
尻軽な女[しりがるなおんな, shirigarunaonna] (n) wanton girl [Add to Longdo]
水性[みずしょう, mizushou] (n) fluidity; wanton [Add to Longdo]
男狂い[おとこぐるい, otokogurui] (n,vs) wantonness; man-crazy [Add to Longdo]
浮気(P);うわ気[うわき, uwaki] (n,adj-na,vs) (1) (sens) extramarital sex; affair; fooling around; (2) infidelity; wantonness; unfaithfulness; inconstancy; fickleness; caprice; (P) [Add to Longdo]
目茶苦茶(P);滅茶苦茶[めちゃくちゃ, mechakucha] (adj-na,n) (1) (uk) absurd; unreasonable; nonsensical; preposterous; incoherent; (2) extreme; senseless; reckless; wanton; (3) (See 乱す) disorder; confusion; mess; wreck; (P) [Add to Longdo]
蓮っ葉[はすっぱ, hasuppa] (adj-na,n) vulgar; wanton [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wanton
   adj 1: occurring without motivation or provocation; "motiveless
       malignity"; "unprovoked and dastardly attack"-
       F.D.Roosevelt [syn: {motiveless}, {unprovoked}, {wanton}]
   2: casual and unrestrained in sexual behavior; "her easy
     virtue"; "he was told to avoid loose (or light) women";
     "wanton behavior" [syn: {easy}, {light}, {loose},
     {promiscuous}, {sluttish}, {wanton}]
   n 1: lewd or lascivious woman
   v 1: waste time; spend one's time idly or inefficiently [syn:
      {piddle}, {wanton}, {wanton away}, {piddle away}, {trifle}]
   2: indulge in a carefree or voluptuous way of life
   3: spend wastefully; "wanton one's money away" [syn: {wanton},
     {wanton away}, {trifle away}]
   4: become extravagant; indulge (oneself) luxuriously [syn:
     {luxuriate}, {wanton}]
   5: engage in amorous play
   6: behave extremely cruelly and brutally

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top