ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wandering

W AA1 N D ER0 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wandering-, *wandering*, wander
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wandering(adj) ที่เดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย, See also: ซึ่งพเนจร, ซึ่งท่องเที่ยวไปอย่างไม่มีจุดหมายแน่นอน, Syn. roving, roaming, traveling, drifting
wandering(n) การเดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย, See also: การพเนจร
wanderingly(adv) โดยเดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wandering(วอน'เดอริง) adj.,n. (การ) เตร็ดเตร่,พเนจร,เถลไถลไป,ท่องเที่ยว,ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน,ความคิดสับสน,การพูดเรื่อยเปื่อย., See also: wanderingly adv., Syn. roaming, rambling

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wandering painอาการปวดย้ายที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wandering rash; erythema migransผื่นย้ายที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wandering sequence; skip sequence; skip weldingการเชื่อมก้าวกระโดด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
wandering spleen; spleen, floating; spleen, movableม้ามลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wanderingHe has been wandering over Europe for months.
wanderingHe is fond of wandering about.
wanderingHe is wandering around in a trance.
wanderingI'm wandering the town all light off.
wanderingI've been wandering around.
wanderingI was wasting time, wandering around the garage, when an old truck swept into driveway.
wanderingJust wandering around can be a good way to travel.
wanderingShe was wandering in the woods.
wanderingThe boy was wandering about the town.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เตร่(adv) wanderingly, Example: ทหารพม่าซึ่งยังเป็นวัยรุ่นอายุ16-17 ปี สะพายปืนเดินเตร่อยู่ใกล้ๆ, Thai Definition: เดินไปเดินมาอย่างไม่มีจุดหมาย
เตร็ดเตร่(adv) wanderingly, Example: ตอนเช้า สมาชิกกลุ่มนี้จะเดินทางมาพบพานกันที่สถานีรถไฟบางแก้ว นั่งเตร็ดเตร่ เดินเล่นรอจนรถขบวน 8 โมงครึ่งเคลื่อนตัวออกจากชานชาลา, Thai Definition: เที่ยวไปไม่อยู่เป็นที่
การจร(n) wandering, See also: rove, Example: การจร คือการเที่ยว การท่องไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้ามปูหลุด[kāmpū lut] (n, exp) EN: Silver inch plant ; Silvery wandering jew
เลื่อนเปื้อน[leūoenpeūoen] (adv) EN: with one's thought wandering

CMU English Pronouncing Dictionary
WANDERING W AA1 N D ER0 IH0 NG
WANDERINGS W AA1 N D ER0 IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wandering (v) wˈɒndərɪŋ (w o1 n d @ r i ng)
wanderings (n) wˈɒndərɪŋz (w o1 n d @ r i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
游走[yóu zǒu, ㄧㄡˊ ㄗㄡˇ, / ] wandering (i.e. not fixed), #17,784 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wanderalbatros {m} [ornith.]Wandering Albatros [Add to Longdo]
Wanderpfeifgans {f} [ornith.]Wandering Whistling Duck [Add to Longdo]
Wanderwasserläufer {m} [ornith.]Wandering Tattler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うろうろ[urouro] (adv,n,vs) (on-mim) (See 彷徨く) loiteringly; aimless wandering; (P) [Add to Longdo]
うろちょろ[urochoro] (n,vs) loitering; hanging around; wandering around [Add to Longdo]
さまよえるユダヤ人;さ迷えるユダヤ人;彷徨えるユダヤ人[さまよえるユダヤじん, samayoeru yudaya jin] (n) Wandering Jew [Add to Longdo]
ぶらぶら[burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
ろにん(ik)[ronin (ik)] (n) (1) (misspelling of ろうにん) (See 浪人) ronin; wandering samurai without a master to serve; (2) out of work; (3) waiting for another chance to enter a university [Add to Longdo]
メリケン黄脚鷸[メリケンきあししぎ;メリケンキアシシギ, meriken kiashishigi ; merikenkiashishigi] (n) (uk) wandering tattler (species of sandpiper, Tringa incana) [Add to Longdo]
雲助[くもすけ, kumosuke] (n) palanquin bearer; coolie; wandering robber [Add to Longdo]
延々(P);延延;蜿蜒;蜿蜿;蜿々[えんえん, en'en] (adj-t,adv-to) (1) forever; endlessly; on and on; (2) meandering; wandering; winding; sinuous; serpentine; zigzagging; (P) [Add to Longdo]
股旅[またたび, matatabi] (n) wandering life of a gambler [Add to Longdo]
沙門[しゃもん;さもん, shamon ; samon] (n) {Buddh} shramana (wandering monk) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wandering
   adj 1: migratory; "a restless mobile society"; "the nomadic
       habits of the Bedouins"; "believed the profession of a
       peregrine typist would have a happy future"; "wandering
       tribes" [syn: {mobile}, {nomadic}, {peregrine}, {roving},
       {wandering}]
   2: of a path e.g.; "meandering streams"; "rambling forest
     paths"; "the river followed its wandering course"; "a winding
     country road" [syn: {meandering(a)}, {rambling},
     {wandering(a)}, {winding}]
   3: having no fixed course; "an erratic comet"; "his life
     followed a wandering course"; "a planetary vagabond" [syn:
     {erratic}, {planetary}, {wandering}]
   n 1: travelling about without any clear destination; "she
      followed him in his wanderings and looked after him" [syn:
      {wandering}, {roving}, {vagabondage}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top