ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

waken

W EY1 K AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -waken-, *waken*
Possible hiragana form: わけん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
waken(vt) ปลุกให้ตื่น (คำทางการ), Syn. awaken, rouse, wake
waken(vi) ตื่นนอน (คำทางการ), Syn. awaken, rouse, wake
waken to(phrv) ทำให้รู้เกี่ยวกับ, See also: ทำให้สำนึกเกี่ยวกับ, Syn. awaken to
waken from(phrv) ปลุกจาก, See also: ทำให้ตื่นจาก, Syn. awake from, awaken from (1), wake from
waken from(phrv) ทำให้รู้สติ, See also: ทำให้เข้าใจความจริง, ทำให้สำนึก, Syn. arouse from, awaken from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
waken(เว'เคิน) vt. ทำให้ตื่น,ปลุก,ปลุกให้ตื่น,ปลุกเร้า,กวน vi. ตื่น,ตื่นตัว,รู้สึกตัว, See also: wakener n., Syn. awaken, awake, arouse
wakening(เว'เคินนิง) n. การตื่นตัว,การตื่น,การรู้สึกตัว, Syn. awakening
awaken(อะเว'เคิน) vt.,vi. ทำให้ตื่น,ทำให้ตื่นตัว,กระตุ้น, ทำให้รู้ตัว. -awakener n.

English-Thai: Nontri Dictionary
waken(vi) ตื่นขึ้น,ลุกขึ้น,ตื่นตัว,รู้สึกตัว,ปลุก,กวน
awaken(vt) ปลุก,กระตุ้น,ทำให้ตื่น
awakening(n) การปลุก,การทำให้ตื่น,การทำให้รู้สึกตัว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wakenI feel as if I'd waken up from a nightmare.
wakenWhen people are being put into a hypnotic state for the first time I often, after placing them in a very light hypnotic state, wake them and ask them to compare their wakening state to that when hypnotised.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระตุ้นเตือน(v) stimulate, See also: waken, animate, stir up, encourage, promote, Syn. ย้ำเตือน, Example: รัฐบาลกระตุ้นเตือนให้ประชาชนประหยัดน้ำมัน, Thai Definition: ย้ำให้ระลึกถึง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลุก[pluk] (v) EN: awake ; wake ; awaken ; arouse  FR: éveiller ; réveiller ; tirer du sommeil
ตื่นตัว[teūntūa] (v) EN: be awakened to ; be alert ; be well-informed ; be active ; become aware (of) ; awake (to) ; be on the alert  FR: avoir conscience de ; ouvrir les yeux ; s'éveiller

CMU English Pronouncing Dictionary
WAKEN W EY1 K AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
waken (v) wˈɛɪkən (w ei1 k @ n)
wakens (v) wˈɛɪkənz (w ei1 k @ n z)
wakened (v) wˈɛɪkənd (w ei1 k @ n d)
wakening (v) wˈɛɪkənɪŋ (w ei1 k @ n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
醒来[xǐng lái, ㄒㄧㄥˇ ㄌㄞˊ, / ] waken, #4,178 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wachen | wachendwaken | waking [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウェイクン;アウエイクン[aueikun ; aueikun] (vs) awaken [Add to Longdo]
印可[いんか, inka] (n,vs) (1) {Buddh} dharma transmission (formal confirmation of a student's awakening by his master); (2) certificate of proficiency (in flower arrangement, etc.) [Add to Longdo]
沖縄県[おきなわけん, okinawaken] (n) Okinawa prefecture (including Okinawa island) [Add to Longdo]
開眼[かいがん;かいげん, kaigan ; kaigen] (n,vs) enlightenment; spiritual awakening; opening one's eyes to the truth [Add to Longdo]
覚ます(P);醒ます[さます, samasu] (v5s,vt) (1) to awaken; (2) to disabuse; (3) to sober up; (P) [Add to Longdo]
覚醒[かくせい, kakusei] (n,vs) (1) waking up; awakening; arousal; revival; (2) disillusion; disillusionment; awakening (figurative) [Add to Longdo]
喚起[かんき, kanki] (n,vs) arousal; excitation; awakening; evocation; (P) [Add to Longdo]
旧情[きゅうじょう, kyuujou] (exp) old friendship; old love; old acquaintance; reawakened feeling, emotion, passion, sentiment, etc. [Add to Longdo]
教外別伝[きょうげべつでん, kyougebetsuden] (n) (See 不立文字) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism) [Add to Longdo]
啓蟄[けいちつ, keichitsu] (n) "awakening of insects" solar term (approx. Mar. 6, the day on which hibernating insects are said to come out of the ground) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 waken
   v 1: cause to become awake or conscious; "He was roused by the
      drunken men in the street"; "Please wake me at 6 AM." [syn:
      {awaken}, {wake}, {waken}, {rouse}, {wake up}, {arouse}]
      [ant: {cause to sleep}]
   2: stop sleeping; "She woke up to the sound of the alarm clock"
     [syn: {wake up}, {awake}, {arouse}, {awaken}, {wake}, {come
     alive}, {waken}] [ant: {dope off}, {doze off}, {drift off},
     {drop off}, {drowse off}, {fall asleep}, {flake out}, {nod
     off}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top