ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

waiver

W EY1 V ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -waiver-, *waiver*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
waiver(n) การสละสิทธิ์, Syn. abandonment, relinquishment, surrender
waiver(n) เอกสารแสดงการสละสิทธ์, See also: หนังสือแสดงการสละสิทธิ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
waiver(เว'เวอะ) n. การสละสิทธิ,เอกสารสละสิทธิ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
waiverการสละสิทธิ์, การละเว้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
waiverการสละสิทธิ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
waiverการสละสิทธิ์, การละเว้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
waiver clauseข้อกำหนดการสละสิทธิ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
waiver clauseข้อกำหนดการสละสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
waiver of claimsการสละสิทธิ์เรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
waiver of premium disability benefitการยกเว้นเบี้ยประกันภัยเพราะทุพพลภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
waiver of tortการสละสิทธิ์เกี่ยวกับการละเมิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
waiver of immunitiesการสละความคุ้มกัน (ทางการทูตและกงสุล) [การทูต]
Waiver of Immunityการสละความคุ้มกันทางการทูต ในเรื่องนี้บางประเทศออกกฎไว้ว่า ความคุ้มกันจากอำนาจทั้งทางแพ่งหรืออาญาของผู้แทนทางการทูตที่ประจำอยู่ใน ประเทศผู้รับ ตามที่กฎหมายระหว่างประเทศได้มอบให้ รวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ทางการทูตและบุคคลในครอบครัวของเขานั้น ย่อมสละมิได้ นอกจากจะได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง ประเทศของผู้นั้น เหตุผลของการออกกฎข้อนี้เป็นเพราะเขาถือว่า ความคุ้มกันนั้นมิได้เกี่ยวกับตัวเจ้าหน้าที่โดยตรงหากแต่เกี่ยวกับตำแหน่ง หน้าที่ของเขามากกว่าเรื่องการสละความคุ้มกันข้างต้น อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในมาตรา 32 ว่า?1. ความคุ้มกันจากอำนาจศาลของตัวแทนทางการทูตและของบุคคลที่อุปโภคความคุ้มกัน ภายใต้ขอ้ 37 อาจสละได้โดรัฐผู้ส่ง 2. การสละต้องเป็นที่ชัดแจ้งเสมอ 3. การริเริ่มคดีโดยตัวแทนทางการทูต หรือโดยบุคคลที่อุปโภคความคุ้มกันจากอำนาจศาลภายใต้ข้อ 37 จะกันตัวแทนทางการทูตหรือบุคคลนั้นจากการอ้างความคุ้มกันของอำนาจศาล ในส่วนที่เกี่ยวกับการฟ้องแย้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียกร้องสิทธิ สำคัญนั้น 4. การสละความคุ้มกันจากอำนาจศาลในส่วนที่เกี่ยวกับคดีแพ่งหรือคดีปกครอง ไม่ให้ถือว่ามีนัยเป็นการสละความคุ้มกันในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีตาม คำพิพากษา ซึ่งจำเป็นต้องมีการสละต่างหากอีก? [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
See if we can put your band on contract waivers for tonight.ดูนะ ถ้าพวกเราสามารถให้วงของคุณสละสิทธิ์สัญญาสำหรับคืนนี้ The Blues Brothers (1980)
Mr Waiver said dr. shermanมร.ไวเวอร์พูด ดร.เชอแมน Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
So I've drafted a waiver for you to sign in the event of a catastrophe.ฉะนั้นฉันก็เลยร่างเอกสารสละสิทธิ์ให้พวกเธอเซ็นต์ ในกรณีที่เกิดหายนะขึ้นมาน่ะ I Am Number Nine (2011)
Ag waiver turned up a dummy account opened with a spam e-mail.เราพบว่ามันเป็นบัญชีปลอม เปิดโดยใช้อีเมล์ขยะ BeeWare (2011)
Please, I had a half a dozen waivers to forge for that shit.ได้โปรดผมมีครึ่งโหล ผ่อนผันการปลอมสำหรับที่อึ. The Iceman (2012)
Each employee knew the risks, they partook of the substance on their own and signed a waiver which we can produce in court.พนักงานแต่ละคนรู้ถึงความเสี่ยงดี พวกเขารู้ถึงสารต่างๆ และก็ลงชื่อรับรู้ ซึ่งเราสามารถแสดงได้ในศาล Playtime (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การละทิ้ง[kān lathing] (n) EN: abandonment ; leave ; desertion ; waiver  FR: abandon [m]
การสละสิทธิ์[kān sala sit] (n, exp) EN: waiver
การสละสิทธิ์เรียกร้อง[kān sala sit rīekrøng] (n, exp) EN: waiver of claims
ข้อกำหนดการสละสิทธิ์[khøkamnot kān sala sit] (n, exp) EN: waiver clause

CMU English Pronouncing Dictionary
WAIVER W EY1 V ER0
WAIVERS W EY1 V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
waiver (n) wˈɛɪvər (w ei1 v @ r)
waivers (n) wˈɛɪvəz (w ei1 v @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verzicht {m} (auf) | Verzichte {pl}waiver (of) | waivers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェーバー;ウエーバー[ue-ba-; ue-ba-] (n) (1) waiver; (2) weber (Wb) (unit of magnetic flux) [Add to Longdo]
棄却[ききゃく, kikyaku] (n,vs) rejection; dismissal; abandoning; renunciation; waiver; (P) [Add to Longdo]
権利放棄[けんりほうき, kenrihouki] (n) waiver [Add to Longdo]
権利放棄同意書[けんりほうきどういしょ, kenrihoukidouisho] (n) general release; quit claim agreement; waiver agreement [Add to Longdo]
債権放棄[さいけんほうき, saikenhouki] (n) debt forgiveness; debt waiver [Add to Longdo]
卒業検定[そつぎょうけんてい, sotsugyoukentei] (n) driving school qualifying test (can lead to waiver of a formal test) [Add to Longdo]
免責条項[めんせきじょうこう, mensekijoukou] (n) disclaimer; exemption clause; waiver clause [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  waiver
      n 1: a formal written statement of relinquishment [syn:
           {release}, {waiver}, {discharge}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top