ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vulgar

V AH1 L G ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vulgar-, *vulgar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vulgar(adj) หยาบคาย, Syn. rude, obscene
vulgar(adj) ที่ขาดความประณีต, See also: ที่ขาดความละเอียด, Syn. gross, coarse
vulgar(adj) ที่เกี่ยวกับคนสามัญทั่วไป, Syn. ordinary, common, familiar
vulgar(adj) ที่เกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
vulgar(n) คนสามัญ
vulgarly(adv) อย่างมีคุณภาพต่ำลง
vulgarian(n) คนหยาบคาย, See also: คนต่ำช้า, Syn. boor, barbarian, churl, Ant. sophisticate, gallant
vulgarism(n) นิสัยหยาบคาย, See also: ความหยาบคาย, Syn. barbarism, obscenity
vulgarity(n) ความหยาบคาย, See also: ความต่ำช้า, Syn. coarseness, ribaldry, Ant. decency, modesty
vulgarize(vt) ทำให้คุณภาพต่ำลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vulgar(วัล'กะ) adj. หยาบคาย,หยาบ,ต่ำช้า,ไพร่,สามหาว,พื้น ๆ ,สามัญ,ปัจจุบัน. n. คนสามัญ., See also: vulgarly adv. vulgarness n., Syn. ordinary, rude
vulgarian(วัลแก'เรียน) n. คนหยาบคาย,คนต่ำช้า,คนสามหาว,คนธรรมดา ๆ
vulgarise(วัล'กะไรซ) vt. ทำให้หยาบคาย,ทำให้ต่ำช้า,ทำให้มีลักษณะธรรมดา ๆ, See also: vulgarisation n. vulgarization n. vulgariser n. vulgariser, vulgarizer n.
vulgarism(วัล'กะริสซึม) n. นิสัยหยาบคาย,ความหยาบคาย,ลักษณะธรรมดา ๆ ,คำหยาบ,คำพูดหยาบคาย, Syn. barbarism
vulgarity(วัลแก'ริที) n. ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความสามหาว,สิ่งที่หยาบคาย,ภาษาหยาบคาย, Syn. coarseness, obscenity
vulgarize(วัล'กะไรซ) vt. ทำให้หยาบคาย,ทำให้ต่ำช้า,ทำให้มีลักษณะธรรมดา ๆ, See also: vulgarisation n. vulgarization n. vulgariser n. vulgariser, vulgarizer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
vulgar(adj) หยาบคาย,ต่ำช้า,สามหาว,สามานย์
vulgarity(n) ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความสามหาว,คำหยาบ
vulgarize(vt) ทำให้ต่ำช้า,ทำให้หยาบคาย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vulgarHe's misunderstood because of his vulgar language.
vulgarI am fed up with his vulgar jokes.
vulgarReject all its lies and vulgarity.
vulgarShe is extremely vulgar in her speech.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำหยาบ(n) vulgar language, Syn. คำหยาบคาย, Example: แม่ตำหนิลูกชายที่พูดคำหยาบต่อหน้าผู้ใหญ่, Count Unit: คำ, Thai Definition: คำพูดที่ไม่สุภาพ
หยาบช้า(adj) vulgar, See also: coarse, common, uncouth, Syn. หยาบคาย, ต่ำช้า, เลวทราม, Example: ฆาตกรต่อเนื่องจะถูกสร้างให้มีลักษณะของความป่าเถื่อน หยาบช้า และชอบล่าเนื้อ
กักขฬะ(adj) rough, See also: vulgar, rude, Syn. ชั่ว, Ant. ดี, Example: ผู้ชายคนนั้นมีนิสัยกักขฬะ, Notes: บาลี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กักขฬะ[kakkhala] (adj) EN: rough ; vulgar ; rude  FR: grossier ; abject ; vulgaire
คำหยาบคาย[kham yāpkhāi] (n) FR: gros mot [m] ; grossièreté [f] ; vulgarité [f] ; paroles grossières [fpl]
โลน[lōn] (adj) EN: indecent ; risqué ; coarse ; rough ; rude ; vulgar  FR: indécent ; grivois ; cochon ; salace ; vulgaire
ผรุส[pharut] (adj) EN: rude ; vulgar ; rough ; boorish  FR: grossier ; vulgaire
ภาษาตลาด[phāsā talāt] (n, exp) EN: vernacular language ; informal language ; slang ; vulgar speech ; vulgar language ; marketplace language  FR: langage populaire [m] ; argot [m]
ภาษาหยาบ[phāsā yāp] (n, exp) EN: vulgar language ; coarse language ; obscene language
พูดจาหยาบ[phūtjā yāp] (v, exp) EN: use vulgar language ; use coarse language
พูดจาหยาบโลน[phūtjā yāp lōn] (v, exp) EN: use coarse language ; use vulgar language ; have a rough tongue  FR: parler vulgairement ; s'exprimer platement ; parler de façon grossière
แสลง[salaēng] (adj) EN: vulgar  FR: vulgaire
สัปดน[sappadon] (adj) EN: indecent ; obscene ; vulgar ; lewd ; salacious ; broad ; risque  FR: obscène ; indécent

CMU English Pronouncing Dictionary
VULGAR V AH1 L G ER0
VULGARITY V AH0 L G EH1 R IH0 T IY0
VULGARIZATION V AH2 L G ER0 IH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vulgar (j) vˈʌlgər (v uh1 l g @ r)
vulgarly (a) vˈʌlgəliː (v uh1 l g @ l ii)
vulgarian (n) vˈʌlgˈɛəʳrɪəʳn (v uh1 l g e@1 r i@ n)
vulgarism (n) vˈʌlgərɪzəm (v uh1 l g @ r i z @ m)
vulgarity (n) vˈʌlgˈærɪtiː (v uh1 l g a1 r i t ii)
vulgarize (v) vˈʌlgəraɪz (v uh1 l g @ r ai z)
vulgarians (n) vˈʌlgˈɛəʳrɪəʳnz (v uh1 l g e@1 r i@ n z)
vulgarisms (n) vˈʌlgərɪzəmz (v uh1 l g @ r i z @ m z)
vulgarized (v) vˈʌlgəraɪzd (v uh1 l g @ r ai z d)
vulgarizes (v) vˈʌlgəraɪzɪz (v uh1 l g @ r ai z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
低俗[dī sú, ㄉㄧ ㄙㄨˊ, ] vulgar; poor taste, #23,982 [Add to Longdo]
粗俗[cū sú, ㄘㄨ ㄙㄨˊ, ] vulgar, #34,088 [Add to Longdo]
粗话[cū huà, ㄘㄨ ㄏㄨㄚˋ, / ] vulgar language (esp. scatological insults); uncultured speech, #43,069 [Add to Longdo]
鄙俗[bǐ sú, ㄅㄧˇ ㄙㄨˊ, ] vulgar; philistine, #111,619 [Add to Longdo]
鄙吝[bǐ lìn, ㄅㄧˇ ㄌㄧㄣˋ, ] vulgar; stingy; miserly; mean, #316,673 [Add to Longdo]
低俗之风[dī sú zhī fēng, ㄉㄧ ㄙㄨˊ ㄓ ㄈㄥ, / ] vulgar style (used of items to be censored) [Add to Longdo]
低俗化[dī sú huà, ㄉㄧ ㄙㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, ] vulgarization [Add to Longdo]
庸俗作品[yōng sú zuò pǐn, ㄩㄥ ㄙㄨˊ ㄗㄨㄛˋ ㄆㄧㄣˇ, ] vulgar art, art in bad taste, kitsch [Add to Longdo]
粗俗的阶级[cū sú de jiē jí, ㄘㄨ ㄙㄨˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ, / ] vulgar class [Add to Longdo]
鄙俚[bǐ lǐ, ㄅㄧˇ ㄌㄧˇ, ] vulgar; philistine [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vulgärlatein {n}vulgar Latin [Add to Longdo]
gewöhnlich; ordinär {adj} | gewöhnlicher; ordinärer | am gewöhnlichsten; am ordinärstenvulgar | more vulgar | most vulgar [Add to Longdo]
vulgarisierento vulgarize [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えげつない[egetsunai] (adj-i) dirty; vulgar; nasty [Add to Longdo]
オレガノ[oregano] (n) oregano (Origanum vulgare) [Add to Longdo]
スイスチャード[suisucha-do] (n) (See 不断草) Swiss chard (Beta vulgaris var. cicla); silverbeet [Add to Longdo]
フランス菊[フランスぎく;フランスギク, furansu giku ; furansugiku] (n) (uk) oxeye daisy (Leucanthemum vulgare); marguerite [Add to Longdo]
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P) [Add to Longdo]
下種張る;下衆張る;下種ばる;下司ばる[げすばる, gesubaru] (v5r) to be churlish; to be crude; to be boorish; to be vulgar; to conduct oneself in an unseemly manner [Add to Longdo]
下等[げら, gera] (adj-na,n) inferior; base; vulgar; low grade; lower class; (P) [Add to Longdo]
下卑[げび, gebi] (n) vulgar; coarse [Add to Longdo]
下卑る[げびる, gebiru] (v1) to become vulgar; to coarsen [Add to Longdo]
下品[げひん, gehin] (adj-na,n) vulgarity; meanness; indecency; coarseness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vulgar
   adj 1: lacking refinement or cultivation or taste; "he had
       coarse manners but a first-rate mind"; "behavior that
       branded him as common"; "an untutored and uncouth human
       being"; "an uncouth soldier--a real tough guy";
       "appealing to the vulgar taste for violence"; "the vulgar
       display of the newly rich" [syn: {coarse}, {common},
       {rough-cut}, {uncouth}, {vulgar}]
   2: of or associated with the great masses of people; "the common
     people in those days suffered greatly"; "behavior that
     branded him as common"; "his square plebeian nose"; "a vulgar
     and objectionable person"; "the unwashed masses" [syn:
     {common}, {plebeian}, {vulgar}, {unwashed}]
   3: being or characteristic of or appropriate to everyday
     language; "common parlance"; "a vernacular term"; "vernacular
     speakers"; "the vulgar tongue of the masses"; "the technical
     and vulgar names for an animal species" [syn: {common},
     {vernacular}, {vulgar}]
   4: conspicuously and tastelessly indecent; "coarse language"; "a
     crude joke"; "crude behavior"; "an earthy sense of humor"; "a
     revoltingly gross expletive"; "a vulgar gesture"; "full of
     language so vulgar it should have been edited" [syn: {crude},
     {earthy}, {gross}, {vulgar}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top