ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vow

V AW1   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vow-, *vow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vow(n) การสาบาน, Syn. promise
vow(vt) ให้คำปฏิญาณ, See also: สัญญาว่าจะทำสิ่งใด, Syn. promise, swear
vow(vi) ให้คำปฏิญาณ, See also: สัญญาว่าจะทำสิ่งใด, Syn. promise, swear
vow(vt) สาบาน, Syn. swear
vowel(n) เสียงสระ
vowel(n) อักษรแทนเสียงสระ
vower(n) ผู้ที่ให้สัตย์สาบาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vow(เวา) vt.,vi.,n. (คำ,การ) สาบาน,ปฎิญาณ,ให้คำมั่น,บน,บนบาน,อธิษฐาน. take vows ให้คำปฎิญาณ, Syn. oath, pledge, promise, assure
vowel(เวา'เอิล) n.,adj. เสียงสระ,สระ, See also: vowely, vowelly adv.
avow(อะเวา') vt. ประกาศ,รับรอง,ยอมรับ,รับสารภาพ, ปฏิญาณ,สบถสาบาน. -avower n., Syn. testify, avouch, Ant. deny, hide
avowal(อะเวา'เอิล) n. การรับรองอย่างเปิดเผยการประกาศ,การยอมรับ (acknowledgment)
avowed(อะเวาดฺ') adj. ยอมรับ,ปฏิญาณ,สบถสาบาน. -avowedness n., Syn. admitted, confessed, Ant. secret, private
disavow(ดิสอะเวา') vt. บอกปัด,ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ (การรับภาระ) ., See also: disavowal n. ดูdisavow

English-Thai: Nontri Dictionary
vow(n) สัญญา,คำปฏิญาณ,ปฏิญญา,คำสาบาน,คำอธิษฐาน,การบนบาน
vow(vi) สัญญา,ปฏิญาณ,ให้คำมั่น,บนบาน,อธิฐาน
vowel(n) สระ,เสียงสระ
avow(vt) รับสารภาพ,ประกาศ,รับรอง,สบถสาบาน,ปฏิญาณ
avowal(n) การยอมรับ,การสารภาพ,การรับรอง,การปฏิญาณ
avowedly(adj) อย่างเปิดเผย,อย่างยอมรับ
disavow(vt) ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ,บอกปัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vowปฏิญญาสาบาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vowปฏิญาณ, คำปฏิญาณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vowelสระ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vowelsสระ [TU Subject Heading]
Vowsการบนบาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vowFrench has many more vowels than Japanese.
vowHe vowed to give up smoking.
vowI vowed that would never speak to her again.
vowJill and John will take the vows of man and wife next month.
vowThis vowel change has much to do with the overall accent pattern assigned to each word.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัญญา(v) promise, See also: vow, Syn. ให้คำมั่น, รับประกัน, ให้สัญญา
สาบาน(v) swear, See also: vow
สาบาน(v) swear, See also: vow, make an oath, Syn. สบถสาบาน, สัญญา, Example: เราสาบานกันว่าจะไม่ทิ้งกันนอกจากความตายเท่านั้นที่จะพรากเราไป, Thai Definition: กล่าวคำปฏิญาณโดยอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยาน
คำสัตย์(n) promise, See also: vow, oath, pledge, swearer, guarantee, warrant, Syn. คำสัญญา, คำปฏิญาณ, คำมั่น, สัจจะ, Example: เขาให้คำสัตย์ว่าจะไม่หนี, Thai Definition: คำรับรองซึ่งบุคคลหนึ่งให้ไว้กับบุคคลอื่นว่าจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
คำสาบาน(n) promise, See also: vow, oath, pledge, swearer, guarantee, warrant, Syn. คำสัญญา, คำมั่น, คำมั่นสัญญา, Thai Definition: คำปฏิญาณโดยกล่าวอ้าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยาน
คำสัญญา(n) promise, See also: vow, pledge, oath, swearer, Syn. คำสาบาน, คำปฏิญาณ, คำสัตย์, สัจจะ, Example: เขาทำอะไรไม่ได้ตามชอบใจเพราะมีคำสัญญาของเขาเป็นชนักติดหลังอยู่
คำมั่น(n) promise, See also: vow, oath, pledge, swearer, guarantee, warrant, Syn. คำสัญญา, คำสาบาน, คำปฏิญาณ, คำสัตย์, สัจจะ, Example: เธอเคยให้สัญญาว่าจะแบ่งสรรอำนาจให้แต่ก็ลืมคำมั่นนั้น, Count Unit: ข้อ, ประการ, Thai Definition: คำรับรองซึ่งบุคคลหนึ่งให้ไว้กับบุคคลอื่นว่าจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
คำปฏิญาณ(n) promise, See also: vow, oath, pledge, swearer, guarantee, warrant, Syn. คำสัญญา, คำสาบาน, คำมั่นสัญญา, Example: ประชาชนที่ได้มาร่วมชุมนุมในที่นี้ได้ให้คำปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต, Thai Definition: คำรับรองซึ่งบุคคลหนึ่งให้ไว้กับบุคคลอื่นว่าจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
คำมั่นสัญญา(n) promise, See also: vow, pledge, oath, swearer, Syn. คำสัญญา, คำสาบาน, คำปฏิญาณ, คำสัตย์, สัจจะ, Example: เขาลาออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเพื่อรักษาคำมั่นสัญญาสุภาพบุรุษที่เคยให้ไว้, Count Unit: ข้อ, ประการ
พินทุ(n) vowel mark, Syn. รูปสระอิ, สระอิ, Thai Definition: รูปสระ ดังนี้ ิ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิษฐาน[athitthān] (v) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering  FR: faire un voeu ; prier
บนบาน[bonbān] (v) EN: vow ; pray ; take an oath ; pledge  FR: faire le voeu de
ฟันหนู[fannū] (n) EN: vowel mark –̎  FR: signe vocalique –̎
–̎[fannū] (n) EN: vowel mark –̎  FR: signe vocalique –̎
ฝนทอง[fonthøng] (n) EN: vowel mark –่  FR: signe vocalique –่
–่[fonthøng] (n) EN: vowel mark –่  FR: signe vocalique –่
หันอากาศ[han-ākāt] (n) EN: vowel mark –ั(a)  FR: symbole vocalique –ั(a)
–ั[han-ākāt] (n) EN: vowel mark –ั(a)  FR: symbole vocalique –ั(a)
การใช้บน[kān chaibon] (n) EN: votive offering ; redeeming a vow ; compensation for a vow
คำมั่น[khamman] (n) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant ; undertaking  FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VOW V AW1
VOWS V AW1 Z
VOWED V AW1 D
VOWEL V AW1 AH0 L
VOWELL V AA1 W EH0 L
VOWELS V AW1 AH0 L Z
VOWELS V AW1 L Z
VOWING V AW1 IH0 NG
VOWLES V AW1 AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vow (v) vˈau (v au1)
vows (v) vˈauz (v au1 z)
vowed (v) vˈaud (v au1 d)
vowel (n) vˈauəl (v au1 @ l)
vowels (n) vˈauəlz (v au1 @ l z)
vowing (v) vˈauɪŋ (v au1 i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
效忠[xiào zhōng, ㄒㄧㄠˋ ㄓㄨㄥ, ] vow loyalty and devotion to, #30,250 [Add to Longdo]
元音[yuán yīn, ㄩㄢˊ ㄧㄣ, ] vowel, #44,697 [Add to Longdo]
母音[mǔ yīn, ㄇㄨˇ ㄧㄣ, ] vowel, #128,471 [Add to Longdo]
元音失读[yuán yīn shī dú, ㄩㄢˊ ㄧㄣ ㄕ ㄉㄨˊ, / ] vowel devoicing [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Keuschheitsgelübde {n}vow of chastity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[-] (n) (known as ちょうおん) long vowel mark (usually only used in katakana) [Add to Longdo]
オールボアール;オールヴォワール[o-ruboa-ru ; o-ruvowa-ru] (int) (See 左様なら) au revoir (fre [Add to Longdo]
韻尾[いんび, inbi] (n) yunwei (secondary vowel or consonant following the primary vowel of a Chinese character) [Add to Longdo]
円唇母音[えんしんぼいん, enshinboin] (n) {ling} rounded vowel [Add to Longdo]
塩断ち[しおだち, shiodachi] (n,vs) abstinence from salt (for vow or spiritual reasons) [Add to Longdo]
音符[おんぷ, onpu] (n) (1) (See お玉杓子) musical note; note symbol; (2) phonetic symbol (inc. the kanji and kana-doubling symbols, vowel-lengthening symbol, etc.); (3) (See 意符) part of a kanji for which the role is primarily to represent the pronunciation (as opposed to the meaning); (P) [Add to Longdo]
介音[かいおん, kaion] (n) medial; final-head (glide before the center vowel in Chinese) [Add to Longdo]
開音[かいおん, kaion] (n) long "o" vowel arising from combination of the "a" and "u" sounds [Add to Longdo]
開口音[かいこうおん, kaikouon] (n) (1) (of Chinese) pronunciation of kanji without a medial between the initial consonant and center vowel; (2) (of Japanese) the long "o" vowel arising from combination of the "a" and "u" sounds [Add to Longdo]
[がん, gan] (n) prayer; wish; vow; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vow
   n 1: a solemn pledge (to oneself or to another or to a deity) to
      do something or to behave in a certain manner; "they took
      vows of poverty"
   v 1: make a vow; promise; "He vowed never to drink alcohol
      again"
   2: dedicate to a deity by a vow [syn: {vow}, {consecrate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top