ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vomit

V AA1 M AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vomit-, *vomit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vomit(n) การอาเจียน, See also: การสำรอก, การอ้วก
vomit(vt) อาเจียน, See also: อ้วก, Syn. puke, throw up, barf
vomit(vi) อาเจียน, See also: อ้วก, Syn. puke, throw up, barf
vomit(n) สิ่งที่อาเจียนออกมา
vomiter(n) ผู้อาเจียน, See also: ผู้สำรอก
vomitive(adj) ที่ทำให้อาเจียน, Syn. queasy
vomit out(phrv) ทำให้ไหลพุ่งออกมา, See also: ทำให้อาเจียนออกมา, อาเจียนออกมา
vomit out(phrv) พูด (สิ่งไม่ดี), See also: พ่น สิ่งไม่ดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vomit(วอม'มิท) n. การอาเจียน,สิ่งที่อาเจียนออกมา,สิ่งที่พ่นออกมา. vi.,vt. อาเจียน,สำรอก,อ้วก,พ่น., See also: vomitive adj. vomitous adj. vomiter, n., Syn. throw up, retch, erupt

English-Thai: Nontri Dictionary
vomit(n) การอาเจียน,การอ้วก,การสำรอก
vomit(vi) อาเจียน,สำรอก,อ้วก,พ่นออกมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vomit๑. อาเจียน๒. สิ่งอาเจียน [มีความหมายเหมือนกับ vomitus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vomiting centreศูนย์อาเจียน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vomiting of pregnancyการอาเจียนแพ้ท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vomiting, cerebralการอาเจียนเหตุสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vomiting, cyclic; vomiting, periodic; vomiting, recurrentการอาเจียนเวียนซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vomiting, dryการอาเจียนลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vomiting, periodic; vomiting, cyclic; vomiting, recurrentการอาเจียนเวียนซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vomiting, perniciousการอาเจียนอย่างร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vomiting, projectileการอาเจียนพุ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vomiting, recurrent; vomiting, cyclic; vomiting, periodicการอาเจียนเวียนซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vomitingการอาเจียน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vomitGet rid of this vomit yourself!
vomitI feel like vomiting.
vomitThe bus ride made her feel so sick that she began to vomit.
vomitVomiting and diarrhea.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รากเลือด(v) vomit blood, See also: spit blood, Thai Definition: อาเจียนเป็นเลือด
อ้วก(v) vomit, See also: be sick, Syn. อาเจียน, สำรอก, Example: สองมือเขาเกาะแคมเรืออ้วกจนคอขมและเหนื่อยหอบจนแทบจะขาดใจ, Thai Definition: สำรอกอาหารออกทางปาก, รากออกมา
อาเจียน(v) vomit, See also: be sick, Syn. อ้วก, สำรอก, Example: ผู้ป่วยที่เป็นโรคตับอักเสบนี้จะมีอาการเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย คลื่นไส้อาเจียน, Thai Definition: สำรอกอาหารออกทางปาก, รากออกมา
ลงราก(v) vomit, See also: be sick, Thai Definition: ท้องเดิน และอาเจียน
สำรอก(v) vomit, See also: disgorge, puke, spew out, Syn. ขย้อน, Example: นกบางชนิดสามารถสำรอกน้ำลายออกมาทำรังได้, Thai Definition: ขย้อนเอาสิ่งที่กลืนลงไปในกระเพาะแล้วออกมาทางปาก
แหวะ(n) vomit, Syn. อาเจียน, อ๊วก, Example: เสื้อของเขาเลอะแหวะของเด็ก, Thai Definition: อาหารหรือยาที่ล้นกระเพาะเด็กเล็กๆ ออกมาทางปากเรียกว่า แหวะ
แหวะ(v) vomit, See also: throw up, Syn. อาเจียน, อ๊วก, สำรอก, Example: เด็กแหวะเอาอาหารออกมาหมด
อ้วก(n) vomit, Syn. อาเจียน, ราก, สำรอก, Example: ผมเดินเหยียบอ้วกของใครก็ไม่รู้, Thai Definition: อาหารที่สำรอกออกมาทางปาก
อ้วก(v) vomit, See also: throw up, retch, Syn. อาเจียน, ราก, สำรอก, Example: เขาอ้วกเป็นเลือดสดๆ, Thai Definition: สำรอกอาหารออกมาทางปาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาเจียน[ājīen] (v) EN: vomit ; be sick  FR: vomir ; rendre
เหียน[hīen] (v) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting  FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
ราก[rāk] (n) EN: vomit  FR: vomi [m] ; vomissure [f]
ราก[rāk] (v) EN: vomit  FR: vomir
รากเลือด[rāk leūat] (v, exp) EN: vomit blood ; spit blood  FR: vomir su sang ; cracher du sang
ทำให้อาเจียน[thamhai ājīen] (adj) FR: vomitif ; émétique
อ้วก[ūak] (v) EN: vomit  FR: vomir
แหวะ[wae] (v) EN: vomit (for babies) ; throw up  FR: vomir (pour les jeunes enfants)

CMU English Pronouncing Dictionary
VOMIT V AA1 M AH0 T
VOMITING V AA1 M AH0 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vomit (v) vˈɒmɪt (v o1 m i t)
vomits (v) vˈɒmɪts (v o1 m i t s)
vomited (v) vˈɒmɪtɪd (v o1 m i t i d)
vomiting (v) vˈɒmɪtɪŋ (v o1 m i t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ǒu, ㄡˇ, / ] vomit, #12,720 [Add to Longdo]
[qìn, ㄑㄧㄣˋ, ] vomiting of animals; to use bad language [Add to Longdo]
呕吐物[ǒu tù wù, ㄡˇ ㄊㄨˋ ㄨˋ, / ] vomit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
げろげろ吐く[げろげろはく, gerogerohaku] (exp,v5k) to vomit; to throw up [Add to Longdo]
ゲーゲー[ge-ge-] (vs) to vomit [Add to Longdo]
リバース[riba-su] (n,vs) (1) reverse; (n) (2) rebirth; (3) (sl) vomit [Add to Longdo]
悪心[おしん, oshin] (n) (See あくしん) nausea; urge to vomit [Add to Longdo]
血反吐[ちへど, chihedo] (n) bloody vomit [Add to Longdo]
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P) [Add to Longdo]
寝ゲロ[ねゲロ, ne gero] (n,vs) (See げろ) vomitting while asleep; sleep-puking [Add to Longdo]
吐き下し[はきくだし, hakikudashi] (n,vs) vomit and diarrhea or excreta (diarrhoea) [Add to Longdo]
吐き散らす;吐散らす[はきちらす, hakichirasu] (v5s,vt) (1) to spit out all around; to vomit all around; (2) to spew out (e.g. dirty language) [Add to Longdo]
吐き出す[はきだす, hakidasu] (v5s,vt) to vomit; to spit out; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vomit
   n 1: the matter ejected in vomiting [syn: {vomit}, {vomitus},
      {puke}, {barf}]
   2: a medicine that induces nausea and vomiting [syn: {emetic},
     {vomit}, {vomitive}, {nauseant}]
   3: the reflex act of ejecting the contents of the stomach
     through the mouth [syn: {vomit}, {vomiting}, {emesis},
     {regurgitation}, {disgorgement}, {puking}]
   v 1: eject the contents of the stomach through the mouth; "After
      drinking too much, the students vomited"; "He purged
      continuously"; "The patient regurgitated the food we gave
      him last night" [syn: {vomit}, {vomit up}, {purge}, {cast},
      {sick}, {cat}, {be sick}, {disgorge}, {regorge}, {retch},
      {puke}, {barf}, {spew}, {spue}, {chuck}, {upchuck}, {honk},
      {regurgitate}, {throw up}] [ant: {keep down}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top