ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vividly

V IH1 V AH0 D L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vividly-, *vividly*, vivid
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vividly(adv) อย่างชัดเจน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vividlyHer face came back vividly to my memory.
vividlyI remember the event as vividly as if it was just yesterday.
vividlyIt is strange how vividly I remember the scene.
vividlyNothing is left so vividly in our mind as the impressions we received in our younger days.
vividlyThe author described the murder case vividly.
vividlyThe stock market crash of October 1987 in New York is still vividly remembered.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นคุ้งเป็นแคว(adv) dramatically, See also: vividly, Syn. ยืดยาว, ต่างๆ นาๆ, Example: เขาสามารถอธิบายได้เป็นคุ้งเป็นแควว่าควรจะแก้ปัญหาอย่างไร
โต้งๆ(adv) clearly, See also: vividly, obviously, Syn. ชัดๆ, จะๆ, ชัดแจ้ง, Example: เขาเห็นโต้งๆ ว่าเธอทำผิด, Thai Definition: อย่างชัดๆ
ก่ำ(adv) deeply, See also: vividly, Syn. เข้ม, จัด, จ้า, Ant. ซีด, Example: เขาโกรธจนหน้าแดงก่ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระจะ[kraja] (adj) EN: distinct ; obvious ; open ; clear ; manifest ; distincly ; vividly  FR: distinct ; évident ; manifeste
เป็นคุ้งเป็นแคว[pen khung pen khwaē] (adv) EN: dramatically ; vividly
เป็นตัวเป็นตน[pen tūa pen ton] (adv) EN: tangibly ; apparently ; evidently ; vividly ; clearly ; visibly
เป็นตุเป็นตะ[pen tu pen ta] (adv) EN: sensibly ; coherently ; vividly ; dramatically
ทนโท่[thonthō] (adv) EN: obviously ; clearly ; apparently ; glaringly ; distinctly ; vividly ; blatantly
ติดตา[tittā] (v) EN: make a vivid impression ; be impressed vividly

CMU English Pronouncing Dictionary
VIVIDLY V IH1 V AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vividly (a) vˈɪvɪdliː (v i1 v i d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
まざまざ[mazamaza] (adv-to) (on-mim) plainly; clearly; vividly [Add to Longdo]
生き生き(P);活き活き[いきいき, ikiiki] (adv,adv-to,vs) vividly; lively; (P) [Add to Longdo]
切実に[せつじつに, setsujitsuni] (adv) strongly; keenly; vividly; sincerely; urgently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  vividly
      adv 1: in a vivid manner; "he described his adventures vividly"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top