ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vivacious

V AH0 V EY1 SH AH0 S   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vivacious-, *vivacious*, vivaciou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vivacious[ADJ] มีชีวิตชีวา, See also: คล่องแคล่ว, สนุกสนาน, Syn. lively, vital, vivace
vivaciously[ADV] อย่างมีชีวิตชีวา, Syn. cheerfully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vivacious(วิเว'เชิส) adj. มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,คล่องแคล่ว,สนุกสนาน,มีชีวิตยืนนาน., See also: vivaciously adv. vivaciousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
vivacious(adj) ร่าเริง,มีชีวิตชีวา,สนุกสนาน,เบิกบาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The very vivacious Sister Saint Monique.- ซิสเตอร์ เซนต์ มาลากี Punchline (1988)
- She's so vivacious and bubbly and fun.-หล่อนดูสนุกสนาน ร่าเริง แล้วก็แจ่มใสดีนะ Hope Springs (2003)
Rebecca Bloomwood was the most vivacious, funny, inspiring woman I have ever met.รีเบคก้า บลูมวู๊ดเป็นคนที่ร่าเริง ตลก มีแรงบันดารใจที่สุดที่เคยพบมา Confessions of a Shopaholic (2009)
The return of the vivacious and elusive Ms. Emily Thorne.การกลับมาของเอมิลี่ ธอร์น Destiny (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คึกคัก[v.] (kheukkhak) EN: be vigorous ; be agile ; be active ; be strong ; be robust ; be vivacious ; be energetic ; be gay   
สนุก[adj.] (sanuk) EN: pleasant ; funny ; fun ; entertaining ; amusing ; vivacious ; diverting ; enjoyable;   FR: plaisant ; agréable ; amusant ; réjouissant ; divertissant ; distrayant
สดใส[adj.] (sotsai) EN: bright ; lively ; vivacious ; cheerful   FR: vif ; vivant

CMU English Pronouncing Dictionary
VIVACIOUS    V AH0 V EY1 SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vivacious    (j) vˈɪvˈɛɪʃəs (v i1 v ei1 sh @ s)
vivaciously    (a) vˈɪvˈɛɪʃəsliː (v i1 v ei1 sh @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
瑞々しい(P);瑞瑞しい;水々しい;水水しい[みずみずしい, mizumizushii] (adj-i) (1) young (and lustrous); fresh; juicy; (2) lively; vivacious; animated; vibrant; (P) [Add to Longdo]
生気溌剌[せいきはつらつ, seikihatsuratsu] (adj-t,adv-to) being full of vitality; being vivacious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vivacious
   adj 1: vigorous and animated; "a vibrant group that challenged
       the system"; "a charming and vivacious hostess"; "a
       vivacious folk dance" [syn: {vibrant}, {vivacious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top