ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

visualize

V IH1 ZH W AH0 L AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -visualize-, *visualize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
visualize(vt) ทำให้มองเห็น
visualize(vt) ทำให้จินตนาการเห็น, Syn. imagine, conceive
visualize(vi) นึกภาพในใจ, See also: จินตนาการ, Syn. conceptualize, conceive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
visualize(วิช'ชวลไลซ) vt.,vi. ทำให้มองเห็น,ทำให้มองเห็นภาพพจน์,นึกภาพ,จินตนาการ., See also: visualisation, visualization n., Syn. imagine, picture

English-Thai: Nontri Dictionary
visualize(vt) นึกภาพ,จินตนาการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
visualize; visualise๑. ทำให้เห็นได้๒. สร้างมโนภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I visualize an organization of people committed to a purpose and the purpose is doing no harm.ผมเห็นภาพองค์กรของกลุ่มคน ตั้งปณิธานเพื่อไปสู่เป้าหมาย และเป้าหมายนั้นคือไม่ทำร้ายโลก The Corporation (2003)
Visualize the cords,pull straight up,watch the tube go through the cords.มองหาหลอดลม ดึงให้ตรง มองที่หลอดใส่ให้ตรงหลอดลม Let the Truth Sting (2007)
Just visualize that door of opportunity just opening up wide for you.วาดภาพประตูแห่งโอกาสที่เปิดกว้างรอนายอยู่ Waiting to Exhale (2007)
It requires no great stretch of imagination to visualize a possible connection... between protein synthesis and...มันไม่ต้องยืดที่ดีของจินตนาการ ที่จะเห็นภาพการเชื่อมต่อที่เป็นไปได้ ระหว่างการสังเคราะห์โปรตีนและ Sex Trek: Charly XXX (2007)
Do you always visualize what you're going to be, what you're going to do?คุณมักจะวาดภาพตัวเอง จะเป็นอะไร กำลังทำอะไร หรือเปล่า? Surf's Up (2007)
Visualize peter healing.สร้างภาพการรักษาปีเตอร์ Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
Visualize the "Dallas Alice" on lake spears, huh?เห็นภาพ "ดัลลัส อลิซ" ลอยลำอยู่เหนือ ทะเลสาบแล้วละก็ In This Home on Ice (2010)
Couldn't visualize it.มองไม่เห็นภาพ The Einstein Approximation (2010)
However, for our purposes, you might just as well visualize a large bag of money.อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของเรา คุณคงทราบกันดีอยู่แล้ว จินตนาการว่าจะได้ถุงเงินใหญ่ๆได้เลยครับ Caballo sin Nombre (2010)
Visualize yourself in a beautiful place.จินตนาการถึงที่ๆ สวยงาม Meet the Grandparents (2010)
You take a pearl, step on it, you crush it, and visualize where you wanna be taken.นายเอาใข่มุกมา เหยียบมัน /Nทำให้มันแตกอะนะ และนีกภาพที่ที่ นายอยากให้มันพาไป Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
If you have to make a choice, you have to visualize both of the options.คุณมีทางเลือก คุณจะได้เห็นทั้งสองทางเลือก New York (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จินตนาการ[jintanākān] (v) EN: imagine ; fancy ; visualize  FR: imaginer ; rêver
ทำให้เห็นได้[thamhai hendāi] (v, exp) EN: visualize
วาดภาพ[wātphāp] (v) EN: imagine ; fancy ; visualize ; envisage  FR: représenter ; figurer

CMU English Pronouncing Dictionary
VISUALIZE V IH1 ZH W AH0 L AY2 Z
VISUALIZED V IH1 ZH W AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
visualize (v) vˈɪʒuəʳlaɪz (v i1 zh u@ l ai z)
visualized (v) vˈɪʒuəʳlaɪzd (v i1 zh u@ l ai z d)
visualizes (v) vˈɪʒuəʳlaɪzɪz (v i1 zh u@ l ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビジュアライズ[bijuaraizu] (n) visualize; visualise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 visualize
   v 1: imagine; conceive of; see in one's mind; "I can't see him
      on horseback!"; "I can see what will happen"; "I can see a
      risk in this strategy" [syn: {visualize}, {visualise},
      {envision}, {project}, {fancy}, {see}, {figure}, {picture},
      {image}]
   2: view the outline of by means of an X-ray; "The radiologist
     can visualize the cancerous liver" [syn: {visualize},
     {visualise}]
   3: form a mental picture of something that is invisible or
     abstract; "Mathematicians often visualize" [syn: {visualize},
     {visualise}]
   4: make visible; "With this machine, ultrasound can be
     visualized" [syn: {visualize}, {visualise}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top