ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

virtuously

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -virtuously-, *virtuously*, virtuous
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
virtuously(adv) อย่างมีศีลธรรม, See also: อย่างเที่ยงธรรม
virtuous(adj) เกี่ยวกับหลักศีลธรรม, See also: เที่ยงธรรม, ถูกต้อง, ดีงาม
virtuous(adj) ที่เป็นพรหมจรรย์, See also: บริสุทธิ์, Syn. chate

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
virtuously (a) vˈɜːʳtʃuəʳsliː (v @@1 ch u@ s l ii)
virtuous (j) vˈɜːʳtʃuəʳs (v @@1 ch u@ s)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
virtuous(เวอ'ชุเอิส) adj. เกี่ยวกับหลักศีลธรรมและจริยธรรม,เที่ยงตรง,ถูกต้อง,บริสุทธิ์,สามารถทำให้เกิดผลได้., See also: virtuously adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
virtuous(adj) มีคุณงามความดี,ถูกต้อง,เที่ยงธรรม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
virtuousAny virtuous idea can be vicious in itself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาธุชน(n) virtuous men, Syn. คนดี, Ant. คนชั่ว, คนเลว
มีมโนธรรม(v) be conscientious, See also: be moral, be righteous, be virtuous, Thai Definition: มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี, มีความรู้สึกว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ
มือสะอาด(adj) honest, See also: trustworthy, upright, virtuous, honorable, Syn. มือขาวสะอาด, Example: เขาได้ชื่อว่าเป็นคนมือสะอาดที่สุดของพรรคที่จะมาช่วยกู้สถานการณ์เลวร้ายให้ดีขึ้น, Thai Definition: ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทำการคดโกงเบียดบังผู้อื่น
กุลธิดา(n) good daughter, See also: virtuous daughter, Syn. ลูกสาว, บุตรี, บุตรสาว, ธิดา, ลูกหญิง, Ant. กุลบุตร, Example: ในสมัยก่อน กุลบุตรกุลธิดาที่ได้รับการศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ล้วนเป็นผู้เกิดจากครอบครัวที่มีเศรษฐกิจพอมีอันจะกิน, Count Unit: คน, Thai Definition: ลูกหญิงผู้มีตระกูล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กุลบุตร(n) good son, See also: virtuous son, Syn. ลูกชาย, บุตร, บุตรชาย, Ant. กุลธิดา, Example: ในอดีต กุลบุตรทั้งหลายที่ต้องการเรียนหนังสือ บิดามารดาจะนำไปฝากไว้กับสมภารเจ้าวัด, Count Unit: คน, Thai Definition: ลูกชายผู้มีตระกูล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กุลสตรี(n) lady, See also: virtuous woman, noble lady, Example: เพศหญิงต้องพยายามทำตัว ให้อยู่ในกรอบของระเบียบวินัยอันดีตามลักษณะของกุลสตรี เพื่อเป็นการดึงดูดใจชาย, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงผู้มีตระกูลและมีความประพฤติดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กุศลเจตนา(n) virtuous intention, See also: good intention, goodwill, Example: ราษฎรผู้มีกุศลเจตนา ได้พร้อมใจกันจัดงานเลี้ยงฉลอง 100 ปี พระยาอนุมานราชธน, Thai Definition: ความหวังดี
มีสัจจะ(v) be honest, See also: be trustworthy, be upright, be truthful, be scrupulous, be virtuous, Syn. มีสัจ, Ant. ไร้สัจจะ, Example: เขาเป็นคนใจนักเลง รักพวกพ้อง มีสัจจะ, Thai Definition: มีคุณลักษณะที่ประกอบด้วยความจริง ความแน่แท้ ความซื่อตรงไม่กลับเป็นอย่างอื่น
พรหมวิหาร(n) four principles virtuous existence, See also: sublime states of mind, Example: ผู้บังคับบัญชาควรใช้หลักพรหมวิหารสี่ในการปกครองคน, Thai Definition: ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ มี 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา, Notes: (บาลี)
สัต(adj) good, See also: excellent, virtuous, Syn. ดี, งาม, ดีงาม, Example: ผมยอมรับว่าเขาเป็นมิตรที่เป็นสัตบุรุษโดยแท้จริง
ทรงเกียรติ(adj) honourable, See also: respectable, honoured, noble, virtuous, reputable, Example: เขาเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่อันทรงเกียรตินี้
ประกอบคุณงามความดี(v) do good, See also: be virtuous, live a virtuous life, Syn. ทำความดี, Example: เขาประกอบคุณงามความดีให้แก่ประเทศมากมาย
ธรรมิก(adj) righteous, See also: virtuous, devout, pious, religious, holy, saintly, godly, godlike, angelic, Syn. ทรงธรรม, Example: พระเจ้าพิมพิสารทรงเป็นธรรมิกราชา, Thai Definition: ที่ประพฤติเป็นธรรม, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พรหมวิหาร[phrommawihān = phromwihān] (n) EN: four principles of virtuous existence ; sublime states of mind  FR: les quatre vertus [fpl]
ประกอบคุณงามความดี[prakøp khunngām khwāmdī] (v, exp) EN: do good ; be virtuous ; live a virtuous life ; lead a virtuous life  FR: mener une existence vertueuse
สัต[sat] (adj) EN: good ; excellent ; virtuous ; honest ; wise  FR: intègre ; probe
สาธุชน[sāthuchon] (n) EN: good person ; virtuous man

CMU English Pronouncing Dictionary
VIRTUOUS V ER1 CH UW0 AH0 S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shàn, ㄕㄢˋ, ] good (virtuous); benevolent; well-disposed; good at sth; to improve or perfect, #3,881 [Add to Longdo]
良性[liáng xìng, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ, ] positive (in its effect); leading to good consequences; virtuous; benign (e.g. tumor), #7,377 [Add to Longdo]
淑女[shū nǚ, ㄕㄨ ㄋㄩˇ, ] wise and virtuous woman (possibly sarcastic or sneering); lady, #10,382 [Add to Longdo]
王道[wáng dào, ㄨㄤˊ ㄉㄠˋ, ] the Way of the King; statecraft; benevolent rule; virtuous as opposed to the Way of Hegemon 霸道, #11,691 [Add to Longdo]
[shū, ㄕㄨ, ] warm and virtuous; used in given names; Taiwan pr. shu2, #14,742 [Add to Longdo]
贤惠[xián huì, ㄒㄧㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] chaste; virtuous, #20,626 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] restrain; virtuous, #20,995 [Add to Longdo]
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao, #21,589 [Add to Longdo]
大义[dà yì, ㄉㄚˋ ㄧˋ, / ] righteousness; virtuous cause; a woman's marriage; main points of a piece of writing, #29,908 [Add to Longdo]
圣贤[shèng xián, ㄕㄥˋ ㄒㄧㄢˊ, / ] a sage; wise and holy man; virtuous ruler; Buddhist lama; wine, #33,366 [Add to Longdo]
贤妻良母[xián qī liáng mǔ, ㄒㄧㄢˊ ㄑㄧ ㄌㄧㄤˊ ㄇㄨˇ, / ] a good wife; a virtuous wife (Confucianism), #33,649 [Add to Longdo]
善心[shàn xīn, ㄕㄢˋ ㄒㄧㄣ, ] kindness; benevolence; philanthropy; virtuous intentions, #34,378 [Add to Longdo]
德治[dé zhì, ㄉㄜˊ ㄓˋ, ] rule by virtue; rule by setting virtuous example (Confucian ideal), #43,094 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, / ] thoroughbred horse; refined and virtuous, #46,834 [Add to Longdo]
功德无量[gōng dé wú liàng, ㄍㄨㄥ ㄉㄜˊ ㄨˊ ㄌㄧㄤˋ, / ] no end of virtuous achievements (成语 saw); boundless beneficence, #50,656 [Add to Longdo]
[tiǎn, ㄊㄧㄢˇ, ] make strong (as liquors); virtuous, #55,336 [Add to Longdo]
德才[dé cái, ㄉㄜˊ ㄘㄞˊ, ] ethics and ability; virtuous and talented, #65,206 [Add to Longdo]
功德圆满[gōng dé yuán mǎn, ㄍㄨㄥ ㄉㄜˊ ㄩㄢˊ ㄇㄢˇ, / 滿] virtuous achievements come to their successful conclusion (成语 saw), #71,510 [Add to Longdo]
见贤思齐[jiàn xián sī qí, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄢˊ ㄙ ㄑㄧˊ, / ] see a worthy, think to imitate (成语 saw, from Analects); emulate the virtuous; Follow the example of a virtuous and wise teacher., #89,494 [Add to Longdo]
爱民如子[ài mín rú zǐ, ㄞˋ ㄇㄧㄣˊ ㄖㄨˊ ㄗˇ, / ] to love the common people as one's own children (praise for a virtuous ruler), #109,289 [Add to Longdo]
任贤使能[rèn xián shǐ néng, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄢˊ ㄕˇ ㄋㄥˊ, 使 / 使] to appoint the virtuous and use the able (成语 saw); appointment on the basis of ability and integrity, #389,142 [Add to Longdo]
淑人君子[shū rén jūn zi, ㄕㄨ ㄖㄣˊ ㄐㄩㄣ ㄗ˙, ] virtuous gentleman (成语 saw), #667,734 [Add to Longdo]
爱国如家[ài guó rú jiā, ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄨˊ ㄐㄧㄚ, / ] to love one's country as one's own family (praise for a virtuous ruler), #808,015 [Add to Longdo]
先达[xiān dá, ㄒㄧㄢ ㄉㄚˊ, / ] famous and virtuous ancestors; the great men of the past [Add to Longdo]
有德行[yǒu dé xíng, ㄧㄡˇ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥˊ, ] virtuous [Add to Longdo]
良性循环[liáng xìng xún huán, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] virtuous cycle (i.e. positive feedback loop) [Add to Longdo]
茂亲[mào qīn, ㄇㄠˋ ㄑㄧㄣ, / ] one's capable and virtuous relatives [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
高僧[こうそう, kousou] TH: พระที่มีสมณศักดิ์สูง  EN: virtuous priest
大徳[だいとく, daitoku] TH: พระคุณเจ้า  EN: virtuous priest

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
tugendhaft {adj} | tugendhafter | am tugendhaftestenvirtuous | more virtuous | most virtuous [Add to Longdo]
tugendhaft {adv}virtuously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪木盗泉[あくぼくとうせん, akubokutousen] (exp) A virtuous person does (should) not commit an act that offends his moral principles no matter how hard pressed he may be [Add to Longdo]
王道楽土[おうどうらくど, oudourakudo] (n) Arcadia, presided over by a virtuous king [Add to Longdo]
過ちを観て斯に仁を知る[あやまちをみてここにじんをしる, ayamachiwomitekokonijinwoshiru] (exp,v5r) to observe the reasons and types of faults a person makes is to come to know whether they are virtuous or not [Add to Longdo]
高僧[こうそう, kousou] (n,adj-no) high priest; virtuous priest; (P) [Add to Longdo]
傷物;疵物;傷もの[きずもの, kizumono] (n,adj-no) (1) defective article; damaged goods; (2) deflowered girl; unvirtuous girl [Add to Longdo]
清潔[せいけつ, seiketsu] (adj-na,n) (1) clean; hygenic; sanitary; (2) pure; virtuous; immaculate; (P) [Add to Longdo]
[ひじり, hijiri] (n) (1) highly virtuous monk; (2) (hon) monk; (3) Buddhist solitary; (4) (See 高野聖・1) Buddhist missionary; (5) saint (i.e. a virtuous person); (6) (arch) (hon) emperor; (7) (in form 〜の聖) master; expert [Add to Longdo]
善意[ぜんい, zen'i] (n) (1) virtuous mind; (2) good intentions; good will; (3) positive mindset; (4) bona fides (legal good faith); (P) [Add to Longdo]
禅譲[ぜんじょう, zenjou] (n,vs) (historical, in China) abdication by an emperor in favor (favour) of a more virtuous successor [Add to Longdo]
大徳[だいとく, daitoku] (n) virtuous priest; priest [Add to Longdo]
長者[ちょうじゃ(P);ちょうしゃ;ちょうざ, chouja (P); chousha ; chouza] (n) (1) (ちょうじゃ only) millionaire; (2) one's superior; one's elder; one's senior; (3) (arch) virtuous and gentle person; (4) (ちょうじゃ only) (arch) female owner of a whorehouse in a post town; (5) (ちょうじゃ only) (arch) (See 宿駅) chief of a post town; (P) [Add to Longdo]
貞女[ていじょ, teijo] (n) virtuous woman; faithful wife [Add to Longdo]
貞婦[ていふ, teifu] (n) faithful or virtuous woman (wife) [Add to Longdo]
道徳家[どうとくか, doutokuka] (n) virtuous person [Add to Longdo]
徳の高い[とくのたかい, tokunotakai] (adj-i) virtuous; respectable [Add to Longdo]
徳行[とっこう, tokkou] (n) virtuous act or deeds; goodness [Add to Longdo]
篤行[とっこう, tokkou] (n) virtuous conduct; virtue; goodness [Add to Longdo]
品性高潔[ひんせいこうけつ, hinseikouketsu] (n,adj-na) of lofty (noble, virtuous) character [Add to Longdo]
有道[ゆうどう, yuudou] (n) (See 外道) being good (virtuous); good (virtuous) person [Add to Longdo]
有徳[うとく;ゆうとく, utoku ; yuutoku] (adj-na,n,adj-no) virtuous; rich [Add to Longdo]
緑綬褒章[りょくじゅほうしょう, ryokujuhoushou] (n) Medal with Green Ribbon (virtuous conduct) [Add to Longdo]
烈婦[れっぷ, reppu] (n) chaste, strong-minded woman; virtuous woman; heroine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 virtuously
   adv 1: in a moral manner; "he acted morally under the
       circumstances" [syn: {morally}, {virtuously}] [ant:
       {amorally}, {immorally}]
   2: in a chaste and virtuous manner; "she lived chastely" [syn:
     {chastely}, {virtuously}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top