ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

virtü

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -virtü-, *virtü*
English-Thai: Longdo Dictionary
virtual organization(n) องค์การเสมือนจริง, เครือข่ายขององค์การซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนทักษะ ทรัพยากร สินค้า บริการ การเข้าถึงตลาด และเพื่อลดต้นทุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
virtue(n) คุณงามความดี, Syn. goodness, Ant. badness, vice
virtue(n) ความมีศีลธรรม, Syn. merit, moral
virtue(n) ความบริสุทธิ์, See also: พรหมจารี, พรหมจรรย์, Syn. chastity
virtue(n) คุณสมบัติที่ดีและน่าชื่นชม, Syn. admirable quality, vice, advantage
virtue(n) กำลังวังชา, Syn. effective force
virtual(adj) โดยแท้จริง, See also: โดยทั้งหมด, Syn. essential, implicit
virtues(n) ลำดับที่ห้าถึงเก้าของทูตสวรรค์
virtuoso(n) ผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะในด้านศิลปะและดนตรี, Syn. artist, master
virtuoso(adj) เกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
virtuous(adj) เกี่ยวกับหลักศีลธรรม, See also: เที่ยงธรรม, ถูกต้อง, ดีงาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
virtual(เวอ'ชวล) adj. แก่นแท้,โดยแท้จริง,เกือบทั้งหมด.
virtual diskจานเสมือนหมายถึง พื้นที่ส่วนหนึ่งของแรม (RAM) ที่กันไว้ใช้เสมือนเป็นจานบันทึก กล่าวคือใช้เป็นที่เก็บข้อมูล เราสามารถเรียกข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ได้รวดเร็วกว่าจานบันทึกธรรมดามาก โดยปกติ จานเสมือนนี้ จะใช้เป็นที่เก็บโปรแกรม และข้อมูลที่กำลังใช้อยู่ในขณะนั้น แต่พอเลิกใช้หรือปิดเครื่อง โปรแกรมหรือข้อมูลในนี้ก็จะหายไปหมดมีความหมายเหมือน RAM disk
virtual machineเครื่องเสมือนหมายถึง ระบบปฏิบัติการที่ทำให้สามารถใช้ซอฟต์แวร์จำลองการทำงานของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ มักใช้สำหรับเป็นตัวทดสอบโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เช่นวิศวกรอาจคิดสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่ แล้วใช้ซอฟต์แวร์จำลองดูการทำงานของเครื่องใหม่นี้ (กำหนดให้เครื่องเสมือนนี้ลองทำโปรแกรมดู) เพื่อดูว่ามีปัญหาอย่างไรหรือไม่ ถ้ามี ก็จะได้จัดการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เสียก่อนที่จะลงมือผลิตเครื่องออกมาจริง ๆ
virtual memoryหน่วยความจำเสมือนหมายถึง การเขียนโปรแกรมให้ใช้หน่วยความจำได้มากกว่าที่เครื่องมีอยู่ เป็นต้นว่า คอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำหลัก 8 เมกะไบต์ แต่สามารถใช้ได้เสมือนมีหน่วยความจำ 1 กิกะไบต์ เป็นต้น การที่จะทำเช่นนี้ได้ย่อมขึ้นกับระบบปฏิบัติการ (operating system) และตัวเครื่อง (hardware) ด้วย
virtue(เวอ'ชุ) n. คุณงามความดี,คุณความดี,ศีลธรรม,ความถูกต้อง,ความบริสุทธิ์,พรหมจรรย์,คุณสมบัติที่ดีหรือน่าสรรเสริญ,, See also: virtues n., pl. อันดับของฑูตสวรรค์, กำลังวังชาของชาย. virtueless adj., Syn. rectitude, merit, value
virtuosity(เวอชุออส'ซิที) n. ความสามารถพิเศษ,ฝีมือพิเศษ,ความสนใจหรือความชอบเกี่ยวกับศิลปกรรม., Syn. finish, mastery, artistry
virtuoso(เวอชุโอ'โซ) n. ผู้มีความรู้หรือความสามารถพิเศษ (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับดนตรี) ,ผู้มีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับศิลปกรรม adj. เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว pl. virtuosos,virtuosi, Syn. artist, master, artiste
virtuous(เวอ'ชุเอิส) adj. เกี่ยวกับหลักศีลธรรมและจริยธรรม,เที่ยงตรง,ถูกต้อง,บริสุทธิ์,สามารถทำให้เกิดผลได้., See also: virtuously adv.
natural virtueคุณความดีของคน

English-Thai: Nontri Dictionary
virtual(adj) ตามความจริง,แท้ที่จริง,เสมือน
virtue(n) คุณงามความดี,คุณธรรม,ความดี
virtuous(adj) มีคุณงามความดี,ถูกต้อง,เที่ยงธรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
virtualเสมือน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
virtualเสมือน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
virtual addressเลขที่อยู่เสมือน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
virtual circuitวงจรเสมือน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
virtual LANแลนเสมือน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
virtual machineเครื่องเสมือน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
virtual memoryหน่วยความจำเสมือน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
virtual peripheralอุปกรณ์รอบข้างเสมือน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
virtual realityความเป็นจริงเสมือน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
virtual realityความเป็นจริงเสมือน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Virtualเสมือน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtual classroomห้องเรียนเสมือน,
ห้องเรียนเสมือน
[เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtual computer systemระบบคอมพิวเตอร์เสมือน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Virtual computer systemsระบบคอมพิวเตอร์เสมือน [TU Subject Heading]
virtual imageภาพเสมือน, ภาพของวัตถุที่เกิดจากแสงจากวัตถุไปสะท้อนหรือหักเหที่กระจกหรือเลนส์ แล้วแสงสะท้อนหรือแสงหักเหนี้เสมือนไปทำให้เกิดภาพซึ่งใช้ฉากรับไม่ได้ แต่เรามองเห็นได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Virtual keyboardโปรแกรมแผงแป้นอักขระเสมือน, Example: โปรแกรมแผงแป้นอักขระบนจอภาพ สำหรับคนพิการทางร่างกายที่ไม่สะดวกในการใช้แผงแป้นอักขระจริง โดยจะใช้ร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น อุปกรณ์ควบคุมพอยต์เตอร์จากศีรษะ และสวิตช์ชนิดดูดและเป่าลม [Assistive Technology]
Virtual libraryห้องสมุดเสมือน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
virtual memoryหน่วยความจำเสมือน, Example: หน่วยความจำบนจานแม่เหล็กที่ทำงานในลักษณะที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำหลักใหญ่กว่าที่มีจริง วิธีการทำงานก็คือ เมื่อคอมพิวเตอร์ต้องการใช้คำสั่งและข้อมูลที่ไม่อยู่ในหน่วยความจำหลัก คอมพิวเตอร์จะนำคำสั่ง และข้อมูลจากจานแม่เหล็กมาสลับกัน คำสั่งและข้อมูลในหน่วยความจำหลักกลับไปกลับมาอยู่เช่นนี้จนเสร็จงาน การใช้หน่วยความจำเสมือนนั้นทำให้การดำเนินการของคอมพิวเตอร์ช้าลง แต่ก็ช่วยให้เราสามารถใช้งานโปรแกรมขนาดใหญ่ได้ [คอมพิวเตอร์]
Virtual museumsพิพิธภัณฑ์เสมือน [TU Subject Heading]
Virtual Organizationองค์การเสมือนจริง [การจัดการความรู้]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาธุชน(n) virtuous men, Syn. คนดี, Ant. คนชั่ว, คนเลว
กุลธิดา(n) good daughter, See also: virtuous daughter, Syn. ลูกสาว, บุตรี, บุตรสาว, ธิดา, ลูกหญิง, Ant. กุลบุตร, Example: ในสมัยก่อน กุลบุตรกุลธิดาที่ได้รับการศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ล้วนเป็นผู้เกิดจากครอบครัวที่มีเศรษฐกิจพอมีอันจะกิน, Count Unit: คน, Thai Definition: ลูกหญิงผู้มีตระกูล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กุลบุตร(n) good son, See also: virtuous son, Syn. ลูกชาย, บุตร, บุตรชาย, Ant. กุลธิดา, Example: ในอดีต กุลบุตรทั้งหลายที่ต้องการเรียนหนังสือ บิดามารดาจะนำไปฝากไว้กับสมภารเจ้าวัด, Count Unit: คน, Thai Definition: ลูกชายผู้มีตระกูล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กุลสตรี(n) lady, See also: virtuous woman, noble lady, Example: เพศหญิงต้องพยายามทำตัว ให้อยู่ในกรอบของระเบียบวินัยอันดีตามลักษณะของกุลสตรี เพื่อเป็นการดึงดูดใจชาย, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงผู้มีตระกูลและมีความประพฤติดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กุศลเจตนา(n) virtuous intention, See also: good intention, goodwill, Example: ราษฎรผู้มีกุศลเจตนา ได้พร้อมใจกันจัดงานเลี้ยงฉลอง 100 ปี พระยาอนุมานราชธน, Thai Definition: ความหวังดี
ความดี(n) goodness, See also: virtue, merit, Syn. คุณความดี, ความดีความชอบ, คุณงามความดี, ความดีงาม, Ant. ความชั่ว, Example: ย่ากับฉันช่วยเหลือทำมาหากินช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอดแต่ความดีไม่เคยเข้าตาอาเลย
คุณความดี(n) goodness, See also: virtue, merit, meritoriousness, good, great contributions, Syn. คุณธรรม, ความดี, Ant. ความชั่ว, ความเลว, Example: ประชาชนได้เห็นคุณความดีของท่านที่ท่านได้ร่วมทำไว้ตั้งแต่ในอดีต
คุณงามความดี(n) goodness, See also: virtue, meritoriousness, merit, good, great contributions, Syn. คุณความดี, คุณธรรม, ความดี, Ant. ความชั่ว, ความเลว, Example: แม้ท่านจะมรณภาพไปนาน แล้วแต่ชื่อเสียงและคุณงามความดีของท่านก็ยังเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่สังคมชาวพุทธ, Count Unit: ประการ, อย่าง, ข้อ
คุณธรรม(n) virtue, See also: merit, good, moral, moral principle, goodness, Syn. ความดี, คุณความดี, คุณงามความดี, ความดีงาม, Ant. ความชั่ว, Example: ผู้ที่จะมาเป็นพนักงานสอบสวนต้องเป็นผู้มีคุณธรรมสูง จิตใจดี หนักแน่น และอดทน, Thai Definition: สภาพคุณงามความดี
คุณ(n) advantage, See also: virtue, merit, goodness, value, benefit, Syn. ประโยชน์, ความดี, ข้อดี, Ant. โทษ, ภัย, Example: ความกลัวในสิ่งต่างๆ มีทั้งคุณและโทษต่อตัวเราเอง, Count Unit: ประการ, Thai Definition: ความดีที่มีประจำอยู่ในสิ่งนั้นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อานิสงส์[ānisong] (n) EN: merit ; fruit of merit ; virtue ; good result  FR: mérite [m] ; valeur [f]
บารมี[bāramī] (n) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma  FR: prestige [m] ; influence [f]
โดยอาศัย[dōi āsai] (x) EN: by means of ; relying on ; with the aid of ; using ; through ; by virtue of ; by resorting to  FR: à l'aide de ; à force de
โดยอาศัยอำนาจ[dōi āsai amnāt] (x) EN: by virtue of
โดยเหตุที่[dōi hēt thī] (x) EN: because of ; owing to ; as a result of ; due to ; in virtue of  FR: d'autant que
โดยแท้[dōi thaē] (adv) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; quite
ห้องเรียนเสมือนจริง[hǿngrīen sameūoen jing] (n, exp) EN: virtual classroom  FR: classe virtuelle [f]
ห้องสมุดเสมือนจริง[hǿngsamut sameūoen jing] (n, exp) EN: virtual library  FR: bibliothèque virtuelle [f]
จวน[jūan] (adv) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; virtually ; soon  FR: presque ; quasiment ; pratiquement ; virtuellement
จวนจะ[jūan ja] (adv) EN: almost ; nearly ; practically ; virtually  FR: sur le point de

CMU English Pronouncing Dictionary
VIRTUE V ER1 CH UW0
VIRTUAL V ER1 CH UW0 AH0 L
VIRTUES V ER1 CH UW0 Z
VIRTUOSO V ER0 CH UW0 OW1 S OW0
VIRTUOUS V ER1 CH UW0 AH0 S
VIRTUALLY V ER1 CH UW0 AH0 L IY0
VIRTUALLY V ER1 CH UW0 L IY0
VIRTUOSITY V ER0 CH UW0 AA1 S IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
virtu (n) vˈɜːʳtˈuː (v @@1 t uu1)
virtue (n) vˈɜːʳtʃuː (v @@1 ch uu)
virtual (j) vˈɜːʳtʃuəʳl (v @@1 ch u@ l)
virtues (n) vˈɜːʳtʃuːz (v @@1 ch uu z)
virtuosi (n) vˌɜːʳtʃuˈouziː (v @@2 ch u ou1 z ii)
virtuoso (n) vˌɜːʳtʃuˈouzou (v @@2 ch u ou1 z ou)
virtuous (j) vˈɜːʳtʃuəʳs (v @@1 ch u@ s)
virtually (a) vˈɜːʳtʃuəʳliː (v @@1 ch u@ l ii)
virtuosos (n) vˌɜːʳtʃuˈouzouz (v @@2 ch u ou1 z ou z)
virtuosity (n) vˌɜːʳtʃuˈɒsɪtiː (v @@2 ch u o1 s i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
道德[dào dé, ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ, ] virtue; morality; ethics; moral, #1,989 [Add to Longdo]
美德[měi dé, ㄇㄟˇ ㄉㄜˊ, ] virtue, #12,472 [Add to Longdo]
实质上[shí zhì shàng, ㄕˊ ㄓˋ ㄕㄤˋ, / ] virtually; essentially, #13,463 [Add to Longdo]
虚拟机[xū nǐ jī, ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄐㄧ, / ] virtual machine, #62,036 [Add to Longdo]
功德圆满[gōng dé yuán mǎn, ㄍㄨㄥ ㄉㄜˊ ㄩㄢˊ ㄇㄢˇ, / 滿] virtuous achievements come to their successful conclusion (成语 saw), #71,510 [Add to Longdo]
善有善报[shàn yǒu shàn bào, ㄕㄢˋ ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ ㄅㄠˋ, / ] virtue has its rewards (成语 saw); one good turn deserves another, #96,179 [Add to Longdo]
虚像[xū xiàng, ㄒㄩ ㄒㄧㄤˋ, / ] virtual image, #100,442 [Add to Longdo]
虚电路[xū diàn lù, ㄒㄩ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, / ] virtual circuit; VC, #141,495 [Add to Longdo]
淑人君子[shū rén jūn zi, ㄕㄨ ㄖㄣˊ ㄐㄩㄣ ㄗ˙, ] virtuous gentleman (成语 saw), #667,734 [Add to Longdo]
善有善报,恶有恶报[shàn yǒu shàn bào, e4 you3 e4 bao4, ㄕㄢˋ ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ ㄅㄠˋ, è yǒu è bào, ㄜˋ ㄧㄡˇ ㄜˋ ㄅㄠˋ, / ] Virtue has its reward, evil its retribution [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あってなきがごとき[attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
がら空き;がら明き[がらあき, garaaki] (adj-no) virtually empty; quite empty [Add to Longdo]
アバター;アヴァター[abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality [Add to Longdo]
インターネットVPN[インターネットブイピーエン, inta-nettobuipi-en] (n) {comp} Internet Virtual Private Network [Add to Longdo]
スイッチドバーチャルサーキット[suicchidoba-charusa-kitto] (n) {comp} switched virtual circuit [Add to Longdo]
スイッチドバーチャルパス[suicchidoba-charupasu] (n) {comp} switched virtual path [Add to Longdo]
セカンドライフ[sekandoraifu] (n) (1) second life (esp. that of a retiree); (2) SecondLife (online virtual world) [Add to Longdo]
ハイパーバイザー[haipa-baiza-] (n) {comp} hypervisor; virtual machine monitor [Add to Longdo]
バーチャル(P);ヴァーチャル;バーチュアル[ba-charu (P); va-charu ; ba-chuaru] (adj-na,n) virtual; (P) [Add to Longdo]
バーチャルLAN[バーチャルラン, ba-charuran] (n) {comp} virtual Local Area Network; VLAN [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スイッチドバーチャルサーキット[すいっちどばーちゃるさーきっと, suicchidoba-charusa-kitto] switched virtual circuit [Add to Longdo]
スイッチドバーチャルパス[すいっちどばーちゃるぱす, suicchidoba-charupasu] switched virtual path [Add to Longdo]
バーチャルコネクション[ばーちゃるこねくしょん, ba-charukonekushon] virtual connection [Add to Longdo]
バーチャルサーキット[ばーちゃるさーきっと, ba-charusa-kitto] virtual circuit (VC) [Add to Longdo]
バーチャルサーキット識別子[バーチャルサーキットしきべつし, ba-charusa-kitto shikibetsushi] virtual channel identifier (VCI) [Add to Longdo]
バーチャルパス[ばーちゃるぱす, ba-charupasu] virtual path [Add to Longdo]
バーチャルパス識別子[バーチャルパスしきべつし, ba-charupasu shikibetsushi] virtual path identifier (VPI) [Add to Longdo]
パーマネントバーチャルサーキット[ぱーまねんとばーちゃるさーきっと, pa-manentoba-charusa-kitto] permanent virtual circuit (PVC) [Add to Longdo]
ライトボタン[らいとぼたん, raitobotan] virtual push button, light button [Add to Longdo]
仮想[かそう, kasou] virtual [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
妙手[みょうしゅ, myoushu] Virtuose, -Meister [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top