ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

violently

V AY1 AH0 L AH0 N T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -violently-, *violently*, violent
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
violently(adv) อย่างรุนแรง, See also: อย่างฝ่าฝืน, อย่างล่วงละเมิด, Syn. forcibly, forcefully, combatively

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
violentlyHe resisted arrest violently.
violentlyI felt my heart beating violently.
violentlyI felt my heart beat violently.
violentlyI had a little fever, I felt my heart beat violently.
violentlyIt also began to rain to the still bad thing which the wind was blowing violently.
violentlyI tried to give him some advice, but he just abused me violently.
violentlyThe views of the two politicians collide violently.
violentlyViolently now it acts, all is wrong.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุเด็ดเผ็ดมัน(adv) furiously, See also: violently, intensely, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเดือดเลือดพล่าน, Example: การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการขับเคี่ยวกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันระหว่างเจ้าของพื้นที่เดิมกับผู้สมัครหน้าใหม่
ดุเดือดเลือดพล่าน(adv) furiously, See also: violently, intensely, unrestrained, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเด็ดเผ็ดมัน, Example: ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านโจมตีและตอบโต้กันอย่างดุเดือดเลือดพล่าน
เฮือก(adv) violently, Example: เสียงตอกโรงลิเกดังขึ้นอีกครั้ง โมสะดุ้งเฮือกเมื่อนึกถึงเวลาที่เขาจะต้องเริ่มงานอีกครั้ง, Thai Definition: คำประกอบอาการไหวหรือสะดุ้ง แสดงว่า ไหวอย่างแรง
อาน(adv) greatly, See also: violently, badly, Thai Definition: มาก
ดุเดือด(adv) violently, See also: ferociously, viciously, savagely, Syn. รุนแรง, ร้ายแรง, เหี้ยมโหด, ดุดัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[ālawāt] (v) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster  FR: semer le désordre
อาน[ān] (adv) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue  FR: violemment ; brutalement
เฮือก[heūak] (adv) EN: with violence ; violently ; abruptly  FR: brutalement ; brusquement
ผีตายโหง[phī tāihōng] (n, exp) EN: ghost of one who has died violently or suddenly  FR: esprit de celui qui décède de mort violente ou soudaine [m]
รุนแรง[runraēng] (adv) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously

CMU English Pronouncing Dictionary
VIOLENTLY V AY1 AH0 L AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
violently (a) vˈaɪələntliː (v ai1 @ l @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐらっと[guratto] (adv) (on-mim) shaking violently [Add to Longdo]
ぐらり[gurari] (adv-to,adv) shaking violently [Add to Longdo]
ばしばし[bashibashi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely [Add to Longdo]
ふん;ふうん;ふーん[fun ; fuun ; fu-n] (int) (1) hmm; well ...; humph; huh; pshaw; pish; (pref) (2) (ふん only) roughly; harshly; violently [Add to Longdo]
ぶん投げる;打ん投げる[ぶんなげる, bunnageru] (v1,vt) to throw (strongly, violently, etc.) [Add to Longdo]
むんず[munzu] (adv-to) strongly; violently; with all one's strength [Add to Longdo]
やけに[yakeni] (adv) (sl) (from 自棄) awfully; frightfully; desperately; violently [Add to Longdo]
咳き込む;咳込む[せきこむ, sekikomu] (v5m,vi) to cough violently; to have a coughing fit [Add to Longdo]
口荒く[くちあらく, kuchiaraku] (adv) violently [Add to Longdo]
高鳴り[たかなり, takanari] (n) ringing; throbbing violently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  violently
      adv 1: in a violent manner; "they attacked violently" [ant:
             {nonviolently}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top