ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vine

V AY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vine-, *vine*
Possible hiragana form: う゛ぃね
English-Thai: Longdo Dictionary
vine(n) เดิมทีแปลว่าต้นองุ่น แต่ในปัจจุบัน(โดยเฉพาะภาษาอเมริกัน)ความหมายสามัญได้เปลี่ยนแปลงไปเป็น ไม้ที่มีเถา ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นองุ่นเสมอไป, See also: grapevine

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vine(n) ต้นองุ่น, See also: พืชองุ่น, Syn. creeper
vinery(n) บริเวณเพาะปลูกองุ่น, See also: ไร่องุ่น, Syn. summerhouse
vinegar(n) น้ำส้มสายชู
vinegary(adj) เปรี้ยว, Syn. sour, vinegarish
vineyard(n) ไร่องุ่น, See also: สวนองุ่น, Syn. grapesvines
vinegarish(adj) เปรี้ยว, See also: ซึ่งมีรสเปรี้ยว, Syn. sour
vineyarded(adj) เกี่ยวกับไร่องุ่น
vineyardist(n) ผู้ปลูกองุ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vine(ไวน์) n. ต้นองุ่น,พืชองุ่น,ไม้เถาวัลย์., See also: vined adj. vineless adj.
vinegar(วิน'นะเกอะ) n. น้ำส้ม,สารละลายกรดacetic acid., See also: vinegarish adj.
vinery(ไว'เนอรี) n. ไร่ไม้เลื้อย,ไร่องุ่น,ต้นองุ่น
vineyard(วิน'เยิร์ด) n. ไม่องุ่น,สวนองุ่น,ที่เพาะเลี้ยงองุ่น,วงการ
bovine(โบ'ไวน์) adj. เกี่ยวกับวัว,เหมือนวัว,เชื่องช้า,เบาปัญญา,อดทน -n. สัตว์จำพวกวัว, See also: bovinity n. ดูbovine
cervineadj. คล้ายกวาง
corvine(คอร์'ไวน) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายอีกา
divine(ดิไววนฺ') adj. เกี่ยวกับพระเจ้า,ศักดิ์สิทธิ์,เคร่งศาสนา,เกี่ยวกับเทววิทยาดีเลิศ,ยอดเยี่ยม,เหนือมนุษย์,เป็นพรสวรรค์n. นักศาสนศาสตร์,ผู้ศึกษาเกี่ยวกับศาสนา,พระ, See also: the Divine พระเจ้า, เทพเจ้า, จิตวิญญาณ vi., vt. ทำนาย, คาดการณ์, พยากรณ์. divin
divine liturgyn. พิธีศีลมหาสนิทของศาสนาคริสต์
diviner(ดิไว'เนอะ) n. ผู้พยากรณ์,ผู้ทำนาย,ผู้คาดการณ์,หมอเวทมนตร์, Syn. soothsayer

English-Thai: Nontri Dictionary
vine(n) ต้นองุ่น
vinegar(n) น้ำส้มสายชู
vineyard(n) ไร่องุ่น
bovine(adj) คล้ายวัว,อดทน,ดื้อ,เชื่องช้า
divine(adj) เกี่ยวกับพระเจ้า,เกี่ยวกับเทพเจ้า,ศักดิ์สิทธิ์
divine(vt) ทำนาย,หยั่งรู้,เดา,พยากรณ์,คาดการณ์
diviner(n) ผู้ทำนาย,โหร,หมอดู,นักพยากรณ์,ผู้คาดการณ์
heaviness(n) ความหนัก,ความทึบ,ความดก,ความลำบาก,ภาระ,น้ำหนัก
ravine(n) หุบเขาลึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vine; climberไม้เถา, ไม้เลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vinegarน้ำส้มสายชู [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Vinegarน้ำส้มสายชู [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
vine(n) ต้นองุ่น; ไม้เถา, เถาวัลย์
vinegaroonแมงป่องแส้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vineThere is a dense growth of vines in this forest.
vineThis vine wines around trees.
vineVinegar has a sharp taste.
vineYou don't get eggplants from a gourd vine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เถา(n) vine, See also: creeper, climber, Syn. เครือไม้, เถาไม้, Example: หวายลิงเป็นพืชที่เป็นเถาเหมือนหวายธรรมดา แต่ชอบขึ้นตามที่ลุ่มซึ่งมีน้ำขัง, Count Unit: เถา, Thai Definition: ลำต้นของไม้เลื้อย
เครือ(n) vine, See also: creeper, climber, liana, Syn. เถาไม้, Example: แม่เฒ่าเก็บผักกระถิน ผักตำลึง และหมู่ไม้ปลายเครือที่ขึ้นเองตามที่ว่างข้างรั้ว
เครือเขา(n) vine, See also: creeper, climber, liana, Syn. เถาวัลย์
ลดา(n) vine, See also: creeper, Thai Definition: เครือเถา, เครือวัลย์
วัลย์(n) creeper, See also: vine, Syn. เถาวัลย์, ไม้เถา, เครือเขา, Count Unit: เถา, ต้น, Notes: (บาลี)
วัลลี(n) creeper, See also: vine, Syn. เถาวัลย์, เครือเขา, ไม้เถา, Count Unit: เถา, ต้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เถาวัลย์(n) vine, See also: creeping plant, climber, liana, Syn. พรรณไม้เลื้อย, Example: พืชชนิดนี้มีลักษณะคล้ายเถาวัลย์, Thai Definition: พรรณไม้ที่เป็นเถา
เชือกเขา(n) tough mountain vein, See also: vine, climber, liana, Syn. เถาวัลย์, Count Unit: เส้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจาด[ājāt] (n) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles  FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อัญชัน[anchan] (n) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings
อัญชันม่วงเข้ม[anchan muang khem] (n, exp) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings
ช้องนาง[chøng-nāng] (n) EN: Bush clock vine ; King's mantle
เดา[dao] (v) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture  FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer
แฮปปี้เนส[haēppīnēt] (n) EN: Port St. John's creeper ; Pink trumpet vine
หุบ[hup] (n) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass
หุบเหว[huphēo] (n) EN: valley ; ravine ; vale
หุบเขา[hupkhao] (n) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow  FR: vallée [f] ; vallon [m]
เก็ง[keng] (v) EN: estimate ; guess ; assume ; conjecture ; predict ; speculate ; expect  FR: spéculer ; deviner ; présumer ; conjecturer (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
VINE V AY1 N
VINEY V AY1 N IY0
VINET V IH1 N IH0 T
VINES V AY1 N Z
VINER V AY1 N ER0
VINEGAR V IH1 N AH0 G ER0
VINELAND V AY1 N L AH0 N D
VINEGARS V IH1 N IH0 G ER0 Z
VINEYARD V IH1 N Y ER0 D
VINEYARDS V IH1 N Y ER0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vine (n) vˈaɪn (v ai1 n)
vines (n) vˈaɪnz (v ai1 n z)
vinery (n) vˈaɪnəriː (v ai1 n @ r ii)
vinegar (n) vˈɪnɪgər (v i1 n i g @ r)
vinegars (n) vˈɪnɪgəz (v i1 n i g @ z)
vinegary (j) vˈɪnɪgəriː (v i1 n i g @ r ii)
vineries (n) vˈaɪnərɪz (v ai1 n @ r i z)
vineyard (n) vˈɪnjəd (v i1 n y @ d)
vineyards (n) vˈɪnjədz (v i1 n y @ d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cù, ㄘㄨˋ, ] vinegar, #6,750 [Add to Longdo]
葡萄园[pú táo yuán, ㄆㄨˊ ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, / ] vineyard, #42,348 [Add to Longdo]
缠绕茎[chán rǎo jīng, ㄔㄢˊ ㄖㄠˇ ㄐㄧㄥ, / ] vine; twining stem, #982,282 [Add to Longdo]
藤蔓[téng mán, ㄊㄥˊ ㄇㄢˊ, ] vine [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rebe {f}; Rebstock {m}; Wein {m}; Weinstock {m} | Reben {pl}vine | vines [Add to Longdo]
Weinblatt {n} | Weinblätter {pl}vine leaf | vine leaves [Add to Longdo]
Weingärtner {m} | Weingärtner {pl}vine dresser | vine dressers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BSE[ビーエスイー, bi-esui-] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE [Add to Longdo]
お告げ[おつげ, otsuge] (n) oracle; revelation; divine message [Add to Longdo]
がり;ガリ[gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine [Add to Longdo]
てっぱい[teppai] (n) (from 鉄砲和え) (See 鉄砲和え) regional Sanuki cuisine, usu. of minced vegetables, seafood, and vinegared miso [Add to Longdo]
なれ鮨;熟れ鮨;熟鮨;馴鮨;熟寿司;馴れ寿司;熟れ寿司[なれずし, narezushi] (n) (uk) old-style fermented sushi (pickled in brine rather than vinegar) [Add to Longdo]
はりはり;ハリハリ[harihari ; harihari] (n) (See はりはり漬け) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings [Add to Longdo]
はりはり漬け;ハリハリ漬け[はりはりつけ(はりはり漬け);ハリハリつけ(ハリハリ漬け), hariharitsuke ( harihari tsuke ); harihari tsuke ( harihari tsuke )] (n) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings [Add to Longdo]
アクリフラビン[akurifurabin] (n) acriflavine [Add to Longdo]
エルゴノビン[erugonobin] (n) (See エルゴメトリン) ergonovine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バインリナックス[ばいんりなっくす, bainrinakkusu] Vine Linux [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  vine
      n 1: a plant with a weak stem that derives support from
           climbing, twining, or creeping along a surface

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top